CvA 701: Advies motivering splitsingsgebod – Aanbestedingsnieuws

CvA 701: Advies motivering splitsingsgebod

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft een advies gedaan over het verbod (de commissie spreekt van gebod) om een opdracht die een geheel is, te splitsen in deelopdrachten om zo aan meerdere ondernemers te kunnen gunnen. De opdracht gaat met name over de motiveringsplicht. Daar kan een aanbestedende dienst zich niet met een leien dakje vanaf maken door wat wettekst te knippen en plakken. Althans, dat maakt de auteur dezes op uit onderstaande:

Aanbesteder heeft in zijn motivering de opdracht niet in percelen op te delen slechts enkele aspecten uit artikel 1.5 lid 1 Aw 2012 betrokken en geen andere omstandigheden aangedragen die een rechtvaardiging van zijn beslissing zou kunnen dragen. De Commissie concludeert dat aanbesteder in strijd heeft gehandeld met artikel 1.5 lid 3 Aw 2012 en verklaart de klacht gegrond. Dit advies bevat een uitgebreid toetsingskader en bespreekt enkele deelvragen m.b.t. artikel 1.5 lid 3 Aw 2012.

In de zaak die ten grondslag ligt aan het advies, ging het om een opdracht voor tolkdienstverlening. De opdrachtnemer beklaagde zich erover dat zonder nadere motivering de opdracht niet was opgesplitst. Als kleine vertalers een kans willen krijgen op de opdracht, moet die niet worden samengevoegd tot vertalen-uberhaupt, zodanig dat alleen een uitzendbureau kans heeft de opdracht binnen te slepen.

Ondernemer stelt dat de opdracht een samengevoegde opdracht is. De opdracht
behelst een raamovereenkomst en het samenvoegen van opdrachten is inherent
aan een raamovereenkomst, aldus opdrachtnemer. Tevens blijkt uit (een bijlage
bij het) het beschrijvend document dat deelnemer uit meerdere organisatiedelen
bestaat. Daarnaast omvat de opdracht volgens ondernemer zeer uiteenlopende
soorten tolkopdrachten, van tolken bij symposia tot tolken bij verhoren en omvat
de opdracht naast het verrichten van tolkdiensten de verwerving, selectie en ad-
ministratieve afhandeling van de dienstverlening

De CvA overweegt in 5.1:

De vraag of het splitsingsgebod al-
leen geldt voor samengevoegde opdrachten, beantwoordt de Commissie ontkennend. Voor schending van het gebod om een opdracht op te delen in meerdere percelen, is niet vereist dat sprake is van een opdracht die kwalificeert als een samenvoeging van twee of meer opdrachten

en 5.10

Bij iedere aanbesteding van een opdracht, of deze nou bestaat uit (onnodig) samengevoegde opdrachten of niet, moeten aanbestedende diensten bezien in hoeverre de kansen van mkb-partijen om mee te dingen naar de opdrachtvkunnen worden vergroot.

Zie voor het hele advies
https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/documenten/adviezen/2024/03/05/advies-701

NDR:

Terugkijkend op de totstandkoming van de Aanbestedingswet, lijkt het Aanbestedingsnieuws redelijk om te aanbestedingsfilosoferen dat het splitsingsverbod een dode letter is of had moeten zijn. Of specifiek geschreven is op een situatie die alleen in 2013 nog voorstelbaar was. Alle opdrachten zijn op te knippen. Daarnaast is het criterium: wat onlosmakelijke samenhang is, erg onduidelijk, toch tenminste voor niet-aanbestedingsjuristen, En verder kan het juist om goede redenen zijn zoals het verdelen van de markt juist om kleine ondernemers, bijvoorbeeld juist die uit andere lidstaten, te bevoordelen. Dat zou dan precies in strijd zijn met het hele doel van het Europese Aanbesteden namelijk non-discriminatoire opdrachtverstrekking.

Daarnaast valt Aanbestedingsnieuws op dat het blijkbaar in de vertaalbusiness al niet veel anders is als in andere juridische instapbanen, alsmede voor leraren geschiedenis en tegenwoordig alle academische banen of het nu architectuur is of planoloog, het is haast onmogelijk om nog aan een uitzendbureau te ontsnappen, door de wijze van inkopen van overheden van allerlei pluimage. Is het dan netter als de overheid uitlegt waarom het de opdracht zo graag als een kauwgombal aan elkaar plakt zodat er altijd een boef is die de helft van je vertaalinkomsten wil afromen met het doen van niks en in ruil een secretaresse die voor minimuloon partime jaarcontracten de payrolling voor de eerste dag regelt?  Mogen de vertalers niet zelf een secretaresse uitzoeken? Het heeft ook alle gevolgen voor de woningmarkt.

Waar blijven de vertaler-villa’?s Vertalers zijn meestal vrouwen, die zijn duur vanwege onder meer het zwangerschapsverlofrisico, als vrouwen geen vast contract wordt gegund kunnen zij geen huis kopen. Met een academische klus. Goed om te klagen dus, al schiet het weinig op, het geeft maar weer een signaal af dat ook een vertaler zijn loon mag verdienen. En dat het de vraag is of de doelen van de aanbestedingswet nog wel in zicht zijn, of dat dergelijke bepalingen als het splitsingsverbod een economie meer kwaad dan goed doen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *