Concessieovereenkomst exploitatie sportaccommodaties Uitgeest – Aanbestedingsnieuws

Concessieovereenkomst exploitatie sportaccommodaties Uitgeest

De gemeente Uitgeest heeft recent sportcentrum De Zien in Uitgeest aangekocht. Met de vorige eigenaar is overeengekomen dat hij tot 1 juli 2022 het sportcentrum exploiteert, zodat de gemeente in de periode daarvoor op zoek kan naar een nieuwe exploitant. Naast sportcentrum De Zien, beschikt de gemeente over een sportzaal (De Meet). De sportzaal is op dit moment in beheer en exploitatie bij de gemeente. De gemeente acht het van belang dat de exploitaties van bovengenoemde
sportaccommodaties goed op elkaar worden afgestemd, onder andere voor wat betreft de programmering. Om dat te bewerkstelligen wordt de exploitatie van beide accommodaties bij één exploitant onder gebracht. 

De opdracht die wordt aanbesteed betreft een concessieopdracht voor diensten. De concessie betreft het risicodragend beheren, exploiteren en onderhouden (huurdersonderhoud) van de de volgende sportaccommodaties:
• Sportcentrum De Zien
• Sportzaal De Meet (wordt gedurende de looptijd van de concessie vervangen)
Voor de exploitatie van de sportaccommodaties gaat de gemeente uit van een commerciële exploitant die voldoet aan de wet- en regelgeving om de sportaccommodaties btw belast te kunnen exploiteren en dit ook aan te kunnen tonen aan de gemeente door middel van een schriftelijke verklaring dan wel afstemming met de Belastingdienst. De exploitant dient voor beheer en exploitatie van de accommodaties een aparte (lokale) entiteit/ rechtsvorm op- en in te richten.

Sportcentrum De Zien, gelegen in de kern Uitgeest, is omstreeks 1980 gebouwd. Op basis van het in 2021 opgestelde MJOP is de onderhoudsstaat als matig tot redelijk aan te merken. Het centrum bestaat uit:
• Een sporthal (1.895 m²) die middels één schuifwand op te delen is in 1/3e hal en 2/3e hal;
• Een tennishal (1.750 m²) met 3 tennisbanen;
• 2 squashbanen (128 m²);
• Een biljartruimte (67 m²);
• Een dartruimte met 7 dartbanen;
• Een horecaruimte inclusief keuken, dienst en toilet (249 m²);
• Een permanent aan een fysiotherapeut verhuurde wacht- en praktijkruimte (85 m²).

Sportzaal De Meet, gelegen aan de Castricumweg in Uitgeest, is sterk verouderd en moet worden vervangen. De Meet is op dit moment in beheer en exploitatie bij de gemeente Uitgeest. De Meet heeft een zaal van 16 bij 27 meter en heeft een vrije hoogte van 7 meter. De gemeenteraad heeft krediet beschikbaar gesteld voor vervangende nieuwbouw. Het voorlopige uitgangspunt voor de nieuwe sportzaal is een A3 variant. Dit betreft een sportzaal met een afmeting van 14 x 24 x 7 (hoogte) meter, waarvan de berging 3 tot 4 meter diep is en op de kopse kant is gesitueerd. De totale beoogde bruto vloeroppervlakte is circa 679
m². Er wordt gestreefd naar een energie neutraal gebouw (ENG). ENG wil zeggen dat het gebouw gebonden energiegebruik over een jaar gezien helemaal gecompenseerd wordt door opwekking in, aan of nabij het gebouw. Voor de realisatie van de vervangende sportzaal is een krediet beschikbaar van €2.352.000,- exclusief BTW. Volgens de huidige planning wordt de nieuwe zaal op 1 januari 2024, gedurende de looptijd van de concessie, in gebruik genomen. De nieuwe accommodatie wordt gebruiksklaar, en inclusief de benodigde inventaris, door de gemeente opgeleverd.

De gemeente zoekt voor het beheer en de exploitatie van de accommodaties een marktpartij die de accommodaties op professionele wijze commercieel exploiteert en die aantoonbare en ruime (specifieke) ervaring heeft met het risicodragend commercieel exploiteren van sportaccommodaties met een horecavoorziening. Daarbij is niet alleen het financiële, maar zeker ook het maatschappelijke aspect van groot belang. Hierbij dient de exploitant zich proactief op te stellen, samen te werken met de gemeente en met derden en een klantgerichte bedrijfsvoering kennen. Een ander belangrijk aspect betreft het op elkaar afstemmen van de exploitatie en het gebruik van de sportaccommodaties. Van de exploitant wordt verwacht dat hij, in goed overleg met de gebruikers, tot een optimaal gebruiksrooster komt voor de accommodaties. Dit rooster dient in verband met de vervanging van de Meet tussentijds te worden aangepast en opnieuw te worden geoptimaliseerd. De gemeente verwacht verder dat de exploitant een bijdrage levert aan de doelstellingen uit het accommodatiebeleid en het lokaal sportakkoord, bijvoorbeeld door het optimaliseren van de bezetting (meer (soorten) gebruik.

De af te sluiten overeenkomst (bestaande uit een exploitatieovereenkomst en een huurovereenkomst) wordt afgesloten voor een periode van maximaal vijftien en een half jaar. De beoogde looptijd van de overeenkomst is van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2032 met een wederzijdse optie tot verlenging van één keer vijf jaar. De overeenkomst wordt voortgezet indien de gemeente en de exploitant daarover overeenstemming bereiken.

Door de gemeente zal op de in de planning opgenomen datum een schouw worden georganiseerd op de volgende locaties:
• Zienlaan 4, 1911 TR Uitgeest (Sportcentrum De Zien);
• Castricummerweg 13, 1911 GA Uitgeest (Sportzaal De Meet);
Tijdens de schouw kunnen de accommodaties worden bezichtigd. Indien u hierbij aanwezig wilt zijn kunt u zich tot uiterlijk 15 februari 15:00 via de berichtenmodule van TenderNed aanmelden. U kunt maximaal drie personen namens uw organisatie aanmelden. Het is toegestaan om foto’s te maken, mits hier geen personeel of bezoekers van gemeente Uitgeest op vastgelegd worden. De schouw zelf vindt plaats op woensdag 16 februari tussen 11:00 en +/- 13:30 uur. De start vindt plaats om 11:00 uur bij Sportcentrum De Zien. Tijdens de schouw kunnen geen vragen gesteld of beantwoord worden. Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan eventuele door of namens de gemeente mondeling verstrekte informatie tijdens de schouw. Indien er naar aanleiding van de schouw vragen zijn, dan kunnen deze schriftelijk worden gesteld in de inlichtingenronde via TenderNed.
Nadat de mogelijkheid is geboden de eerste locatie te bezichtigen, wordt verplaatst naar de tweede locatie. U bent zelf verantwoordelijk voor vervoer tussen beide locaties. Let op! Bovenstaande omschrijving van de schouw mogelijkheid en bijvoorbeeld het aantal personen, kan aangepast worden conform de dan geldende maatregelen omtrent Covid-19.

Inschrijvers worden in de gelegenheid gesteld hun inschrijving tijdens een presentatie toe te lichten aan de beoordelingscommissie. De presentatie vormt geen zelfstandig beoordelingscriterium, maar is bedoeld als toelichting op de inschrijving. De presentatie vindt plaats nadat de beoordelingscommissie de inschrijvingen individueel heeft kunnen beoordelen, echter wel voor de consensus sessie. De presentaties vinden plaats op dinsdag 12 april en vinden hoogstwaarschijnlijk fysiek in de gemeente Uitgeest plaats. De duur van het gesprek is maximaal 60 min. Het doel van het gesprek is om eventuele onduidelijkheden n.a.v. uw inschrijving te verduidelijken.

De beoordeling van de tijdig ontvangen inschrijvingen verloopt in hoofdlijnen als volgt:
• Valt inschrijver niet onder de door de gemeente gestelde uitsluitingsgronden.
• Voldoet een niet-uitgesloten inschrijver aan de door de gemeente gestelde geschiktheidseisen.
• Voldoet de inschrijving aan de door de gemeente gestelde eisen en normen.
• Hoe voldoet de inschrijving aan de door de gemeente gestelde gunningscriteria.
Gunning vindt plaats aan de inschrijver die niet is uitgesloten wegens het niet voldoen aan uitsluitingsgronden en minimumeisen en de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs/kwaliteit heeft ingediend.

NDR: Met weglating van ” wegens het niet voldoen aan uitsluitingsgronden en minimumeisen” was het goed geweest. 

Bron: Tenderned zondag 6 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/251672

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *