Concessie tijdelijke parkeergarage Arsenaal Venlo – Aanbestedingsnieuws

Concessie tijdelijke parkeergarage Arsenaal Venlo

Foto: Google Maps

Deze aanbestedingsprocedure heeft tot doel het sluiten van één concessieovereenkomst met één opdrachtnemer.
De opgave is het realiseren en exploiteren van een tijdelijke garage op de locatie Arsenaal, zodanig dat daar in totaal minimaal 260 parkeerplaatsen beschikbaar zijn, liefst meer. Het uitgangspunt voor gemeente Venlo is dat de tijdelijke parkeergarage minimaal
‘budgettair neutraal’ is, een positief resultaat is echter wenselijk. De garage dient z.s.m. operationeel te zijn in het eerste kwartaal van 2021, echter uiterlijk 30 april 2021. Indien blijkt dat tegen het einde van de looptijd van acht jaar  nog geen zicht is op een definitieve parkeeroplossing voor het centrum,of wel in zicht maar nog niet gereed voor ingebruikname en/of nog geen andere keuzes zijn gemaakt t.a.v. het parkeerbeleid, behoud de gemeente Venlo zich het recht om de concessieovereenkomst éénzijdig te verlengen met 1 maal 2 jaar
of 2 keer met 1 jaar. De maximale looptijd bedraagt derhalve 10 jaar. De overeenkomst kan dus maximaal met 2 jaar verlengd worden indien de gemeente en opdrachtnemer tot overeenstemming komen.

De looptijd van acht jaar is de periode waarin van een concessiehouder redelijkerwijs verwacht mag worden dat hij de investering, die hij gaat doen voor de expoitatie van de tijdelijke parkeergarage, kan terugverdienen, rekening houdend met de te verwachten parkeerinkomsten en de
investeringen die nodig zijn om de contractuele doelstellingen te halen. De gemeente Venlo behoudt zich het recht voor de looptijd van de concessie in te korten, zodra binnen de looptijd van de concessie een andere keuze wordt gemaakt t.a.v. het parkeerbeleid en/of invulling van locatie Arsenaal. De opdrachtnemer heeft dan vervolgens recht op een afkoopsom ter compensatie van de verkorting van de exploitatieperiode. De afkoopsom is het bedrag dat de inschrijver bij zijn inschrijving heeft aangeboden.

De gemeente vraagt om een tijdelijke parkeergarage, welke ruimtelijk goed is ingepast. Dat wil zeggen dat er qua ontwerp afstemming is gezocht met de aangrenzende bebouwing zoals de panden aan de Parade, de bioscoop, de bebouwing aan de Nassaustraat en de
Minderbroeders kerk. De tijdelijke parkeergarage zal aan de zijde van de Minderbroederstraat en Arsenaalplein, het meest zichtbaar zijn. Het is daarom belangrijk dat het gebouw, zeker aan deze zijde, een attractieve gevel krijgt. Langs deze zijde loopt ook een belangrijke langzaam verkeersroute. De uitstraling van het gebouw speelt ook een rol bij de beleving van deze route. Er dient voorkomen te worden dat dit een route wordt met slechte lichtval en een ingeklemd karakter. De voorkeur gaat uit naar een parkeergarage met een open karakter. Dat is zowel prettig voor de gebruikers van de parkeergarage zelf, maar voegt zich ook beter in de bestaande omgeving dan een meer gesloten variant. Voor de interne en externe beleving van de parkeergarage speelt de verdiepingshoogte ook een rol. Hoe hoger, hoe prettiger van binnen, maar des te groter de impact kan zijn op de omgeving. Hier dient een goede balans in te worden gezocht. Het ontwerp dient te voorzien in een aantrekkelijke voetgangerstoegang aan de zijde van het Arsenaalplein en een richting de route vanaf de Parade. Gezien de tijdelijkheid van de
voorziening en de aandacht voor het thema duurzaamheid binnen de gemeente, zijn er wellicht kansen om deze twee thema’s te bundelen en door te vertalen naar het ontwerp. Deze thema’s kunnen op een positieve wijze bijdragen aan de uitstraling van het gebouw

Uit het programma van eisen selecteren wij:

De parkeergarage dient demontabel te zijn. Na een periode van (in principe) 8 jaar (met maximale uitloop tot 10 jaar) dient de parkeergarage weer verwijderd te worden en dient de locatie weer in de huidige staat opgeleverd te worden.
Er zit een hoogteverschil van circa 1,5 meter in het terrein. Hier dient in het ontwerp rekening mee gehouden te worden.
Het huidige parkeerterrein is op de fundering van de oude parkeergarage gerealiseerd. De fundering van de oude parkeerkelder was tevens een oude atoomschuilkelder. Daar is onder andere een oude waterbron aanwezig, die een directe verbinding heeft met de drinkwatervoorraad
in de bodem en is op een speciale manier afgestopt. Deze dient intact te blijven. De oude kelder is opgevuld met zand. De aangebrachte steunvoorzieningen langs de bestaande kelderwanden dienen gehandhaafd te blijven.

Bron: Tenderned 8 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/192078

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *