Concessie lichtmastreclame ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Concessie lichtmastreclame ‘s-Hertogenbosch

Lichtmastreclame aan de Bossche Hekellaan. Foto: Google Streetview

s-Hertogenbosch heeft er voor een Europees openbare aanbestedingsprocedure zonder voorselectie te doorlopen, gebaseerd op de Aanbestedingswet 2012 (AW2012). De opdracht betreft de concessie voor lichtmastreclames binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch. Aan de concessie worden door de opdrachtgever een aantal randvoorwaarden gesteld. Deze staan beschreven in het programma van eisen en wensen. Verder worden aan de toekomstig leverancier een aantal geschiktheidseisen gesteld. De huidige opdrachtnemer van de lichtmastreclames is NPB Media. Dit bedrijf dient de concessie uiterlijk 1 januari 2021 leeg op te leveren, hetgeen betekent dat alle lichtmastreclames verwijderd moeten zijn op dat moment. Het aantal verhuurde lichtmastreclames bedraagt momenteel circa 175. Er is geen sprake van een verdeling in afzonderlijke percelen. De opdracht wordt in één keer gegund.

De opdracht betreft een concessie met een initiële looptijd van 10 jaar, waarna er tweemaal met een periode van 5 jaar kan worden verlengd. Uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst wordt hierover vanuit de opdrachtgever schriftelijk uitsluitsel gegeven.

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft vier exploitanten van lichtmastreclame uitgenodigd in een marktconsultatie om hun visie te geven op de aanbesteding van lichtmastreclames. Alle vier de bedrijven hebben gereageerd en aangegeven in principe geïnteresseerd te zijn in deze concessie. Ten aanzien van de maatvoering worden geen specifieke eisen gesteld door exploitanten, maar er wordt wel gevraagd om centrische plaatsing mogelijk te maken. Diverse marktpartijen zien nog weinig toekomst in digitale lichtmastreclames. Voor wat betreft het hanteren van een systeem van vaste en variabele afdracht ziet ‘s-Hertogenbosch dat de meeste bedrijven een dergelijk systeem accepteren.

Inschrijver mag slechts bij één inschrijving per perceel betrokken zijn, als:

  •     (zelfstandige) inschrijver, annex hoofdopdrachtnemer; of
  •     als onderaannemer, of
  •     als lid van een samenwerkingsverband (combinatie lid)

In overeenstemming met deze regel worden in geval van meerdere inschrijvingen, alle inschrijvingen van de overtredende inschrijver terzijde geschoven en van verdere deelname uitgesloten.

Uit het scala van eisen distilleert Aanbestedingsnieuws de volgende:

Lichtmastreclames zijn uitsluitend toegestaan in de reclamezones, zoals aangegeven in de Beleidsnota Reclame in de openbare ruimte. Het maximumaantal te plaatsen lichtmastreclames bedraagt 250. De eisen voor de te voeren reclame zijn opgenomen in de Beleidsnota Reclamebeleid. De opdrachtnemer wordt verplicht om alle lichtmastreclames te vernieuwen conform het ingediende ontwerp. De oude lichtmastreclames worden verwijderd door de huidige exploitant.

Jammer dat aanbesteder de Beleidsnota niet als bijlage aan de documenten heeft toegevoegd. Wil je op zeker spelen zul je die toch moeten raadplegen, vandaar dat wij onder aan dit artikel ook een linkje mee geven naar de beleidsnota alsmede een linkje naar de in de beleidsnota genoemde Nederlandse reclame code. In de beleidsnota is twee maal het woord lichtreclame te vinden. Licht reclame als mogelijkheid en de restrictie dat deze vorm van reclame alleen bestemd is voor lokale ondernemers. Het primaire doel daarvan  is bewegwijzering en het secundaire doel is het creëren van naamsbekendheid. De strofe “Lichtmastreclames zijn uitsluitend toegestaan in de reclamezones,” is nogal verwarrend. Er zijn 5 zones die ongeveer de hele stad beslaan. In gebieden met uitsluitend woningen, bij waterpartijen, parken e.d. mag het niet. Verder moet de raclame voldoen aan de Nederlandse reclame code. Hierin wordt onder meer bepaald dat reclame niet misleidend en niet in strijd met de waarheid mag zijn. Ook subjectieve normen zijn in dit gedeelte opgenomen. Zo mag reclame niet nodeloos kwetsen en niet in strijd zijn met de goede smaak en het fatsoen. Dan moet je al snel weer denken aan de roemruchte plassex posters in Groningen.

De beleidsnota Reclame in de openbare ruimte ‘s-Hertogenbosch

Nederlandse reclame code 

Bron: Tenderned  10 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/205059

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *