Circulair sloopprogramma – uitvoeringsfase – Rijkswaterstaat – Aanbestedingsnieuws

Circulair sloopprogramma – uitvoeringsfase – Rijkswaterstaat

Foto: pixabay.com

Rijkswaterstaat Corporate Dienst (RWS CD) beheert ongeveer 460 panden. Nu blijkt dat RWS diverse panden heeft die overtollig zijn en langdurig leeg staan of niet meer functioneel zijn, waarvan een groot gedeelte kampt met achterstallig onderhoud. Om deze overtollige panden, waar geen andere functie voor te vinden is, op een professionele manier te ontmantelen is een circulair sloopprogramma opgezet.

In het programma wordt gestreefd naar een manier van demontage die, op een duurzame en milieu verantwoorde manier, zoveel als mogelijk herbruikbare materialen oplevert. (Nieuw)bouwprojecten kunnen vervolgens deze herbruikbare
materialen, daar waar verantwoord, als bouwmateriaal gebruiken. De verlengde levenscycli van de herbruikbare materialen moet daarbij voldoen aan de gestelde prestatievereisten. Dit Circulair sloopprogramma geeft invulling aan één van de corporate ambities van het Ministerie van IenW:
– Hergebruik van grondstoffen: We dringen het gebruik van eindige grondstoffen door het departement terug en producten/materialen die we gebruiken, worden zo hoogwaardig mogelijk toegepast om te voorkomen dat grondstoffen verloren gaan;
RWS heeft de ambities concreet gemaakt, door als doel te stellen:
– In 2030 – volledig circulair werken;
– In 2030 – 50% minder primaire grondstoffen gebruiken;
– In 2050 – geen afval.
Concreet bestaat de scope van het circulair sloopprogramma uit drie opeenvolgende fasen:
1. Initiatiefase;
2. Definitiefase;
3. Uitvoeringfase (deze aanbesteding).

RPS advies- en ingenieursbureau B.V. is de betrokken (sloop)adviseur die RWS adviseert en ondersteunt bij het opstellen en uitvoeren van het circulair sloopprogramma. Ook ondersteunt zij in de uitvoeringsfase en levert zij technisch inhoudelijke ondersteuning. Met deze partij zijn de omvang en randvoorwaarden van de sloopwerkzaamheden bepaald. Die gegevens zijn het uitgangspunt voor de opdracht.

Deze aanbesteding betreft de uitvoeringsfase van de sloopwerkzaamheden voor zesenvijftig objecten van uiteenlopende aard verspreid over het gehele land. De objecten zijn verdeeld in twee regionale percelen:
– Perceel 1: Noordwest
– Perceel 2: Zuidoost
Hiervoor wenst aanbesteder een tweetal opdrachtnemers te contracteren met wie een raamovereenkomst wordt gesloten.
Optionele objecten als onderdeel van het werk.

Het betreft een Raamovereenkomst met twee opdrachtnemers op basis van de UAVGC 2005. De omvang en reikwijdte van de opdracht en de voorwaarden waaronder de opdracht wordt gerealiseerd worden opgenomen in de basisovereenkomst, de
Vraagspecificaties Eisen en Proces, de bijlagen bij de Vraagspecificatie, de annexen en overige contractdocumenten. Het doel van deze aanbesteding is om per perceel één raamovereenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer gedurende de looptijd van de uitvoering. Dit betreft een vaste looptijd van twee jaar, met een optie tot tweemaal een verlenging met één jaar. De aanbesteding verloopt volgens de niet-openbare procedure. De niet-openbare procedure bestaat uit een selectie- en gunningsfase.

Tijdens de selectiefase is er een online informatiebijeenkomst op 29 juni 2022 (10.00 uur). Hierin  geeft aanbesteder een toelichting op de aanbesteding en de opdracht.  Aanmelding voor de algemene informatiebijeenkomst kan tot uiterlijk 28 juni 2022 door middel van Tenderned, ‘Berichten’. Hierbij dient u tevens het mailadres door te geven van de aanwezige deelnemer(s) ten behoeve van het verzenden van een Teams-uitnodiging.

Bron: Tenderned woensdag 22 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265107

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *