Capaciteit toegankelijkheidsaudits – BIJ12 namens IPO – Aanbestedingsnieuws

Capaciteit toegankelijkheidsaudits – BIJ12 namens IPO

Foto: BIJ12.nl

Per 1 juli 2018 is het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’ van kracht. Dit is een bindend besluit van de Nederlandse overheid om er voor te zorgen dat de websites en mobiele apps van de overheid door iedereen kunnen worden gebruikt, inclusief mensen met een functiebeperking. Het besluit verplicht overheidsinstanties tot het nemen van de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat de wijze van presentatie en ontsluiting van digitale informatie en dienstverlening mensen met bepaalde functiebeperkingen buitensluit. Overheidsinstanties zijn verplicht om voor al hun websites een ‘toegankelijkheidsverklaring’ te maken en te publiceren. Deze verklaringen zijn nodig voor alle digitale diensten van overheidsinstanties. In een toegankelijkheidsverklaring moet er verwezen worden naar toegankelijkheidsonderzoek(en) waarin er wordt aangegeven hoe er wordt gescoord op de verschillende aspecten van de WCAG 2.1. richtlijn. Een toegankelijkheidsonderzoek moet uitgevoerd worden aan de hand van een erkende evaluatiemethode (WCAG-EM). Om deze reden worden toegankelijkheidsonderzoeken (hierna toegankelijkheidsaudit genoemd) uitgevoerd door externe partijen met de juiste expertise. Op dit moment worden toetsingsaudits door iedere provincie apart aangevraagd. De
deelnemende provincies hebben zich tot doel gesteld geld en tijd te besparen door dergelijke aanvragen gezamenlijk op te pakken. Bij een gezamenlijke aanpak is de opdrachtwaarde hoger dan de drempel voor Europees aanbesteden. Deze is voor de provinciale overheid gesteld op €215.000,- per jaar (excl. btw – vanaf 2022). Daarmee is het verplicht om de opdracht Europees aan te besteden.

Het doel van de aanbesteding is om een raamovereenkomst af te sluiten met een leverancier voor het uitvoeren van toegankelijkheidsaudits, inclusief aanvullende dienstverlening zoals het uitvoeren van een quickscan of contentonderzoek. Het is voor inschrijvers wél mogelijk om samen te werken met andere leveranciers in de vorm van een samenwerking of consortium. Dit zal in de aanbestedingsdocumenten nader worden uitgewerkt. De opdracht dient aan te sluiten bij de eisen en wensen van de
deelnemende provincie(s). De aard van de opdracht is het uitvoeren van toegankelijkheidsaudits bij de deelnemende provincies en het IPO, inclusief uitvoeringsorganisatie BIJ12. Het gaat dan om het uitvoeren van navolgende audits:
– Uitvoeren van een quickscan;
– Uitvoeren van een contentonderzoeken;
– Opstellen van een volledig toegankelijkheidsonderzoek zonder hertoetsing;
– Opstellen van een volledig toegankelijkheidsonderzoek met hertoetsing.

De raming voor deze opdracht bedraagt €3.000.000,-  (excl. btw). De onderbouwing van de raming is als volgt:
– Het aantal (geschatte aantal) af te nemen toegankelijkheidsaudits per deelnemende provincie bedraagt per jaar:
– (25 audits x 10 provincies x 2 jaar (eerste overeenkomst) x 2x 1 jaar (optie) verlenging;
– Gemiddelde kosten per verklaring € 3.000,00 (excl. btw).

De af te sluiten raamovereenkomst is voor diensten met een initiële looptijd van vierentwintig maanden. Na het verstrijken van deze periode heeft de aanbestedende dienst de mogelijkheid de opdracht twee maal maal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens twaalf maanden. Indien de maximale opdrachtwaarde van de raamovereenkomst, binnen de looptijd (incl. verlenging) is bereikt, komt de raamovereenkomst te vervallen en zal de opdracht opnieuw worden aanbesteed. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die voldoet aan de gestelde eisen en wensen én de inschrijving met laagste prijs heeft gedaan.

Bron: Tenderned dinsdag 28 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248294;

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *