Calamiteitenbestrijding Blink GRR – Aanbestedingsnieuws

Calamiteitenbestrijding Blink GRR

De opdrachtgever BlinkGRR  is in het kader van onderhavige aanbesteding van plan een overeenkomst af te sluiten voor de uitvoering van de dienstverlening in het kader van calamiteitenbestrijding. Dit houdt in het kort in het veilig stellen van wegen en/of de openbare ruimte van de opdrachtgever tijdens calamiteiten en/of rampen, ongeacht de mogelijke oorzaak behoudens de omstandigheden die niet onder de scope
van de opdracht vallen. De inschrijver moet de calamiteit op een zodanige wijze verhelpen dat er geen direct gevaar meer is voor
betrokken personen, gebruikers van de openbare ruimte en/of het milieu. De scope van calamiteitenbestrijding betreft het veiligstellen (en/of verwijderen) van zaken die hinder veroorzaken en het beheersbaar maken van de situatie. Het gaat hierbij onder andere om (niet uitputtend):

  • Veiligstellen van een calamiteitsituatie op wegen en/of in de openbare ruimte (incl. het treffen van eventueel noodzakelijke verkeersmaatregelen).
  • Verwijderen en afvoeren van vervuiling (en/of voorwerpen) van wegen en/of uit de openbare ruimte welke vrijgekomen is als gevolg van een calamiteit.
  • Verwijderen van voorwerpen uit oppervlaktewateren (m.u.v. voertuigen).
  • Wegdek- en oppervlaktereiniging na een calamiteit, inclusief verwijdering en afvoer van de vervuiling, waarbij o.a. verontreinigingen als gevolg van verschillende type oliën, vetten, brandstoffen, modder, glas en andere vaste- danwel vloeistoffen verholpen moeten worden.
  • Uitvoeren van noodreparaties aan het wegdek of andere verhardingen, zowel aan open- als gesloten verharding.

De opdrachtgever heeft gekozen voor een Europese openbare aanbesteding met een indeling in één perceel. De opdracht zal worden gegund aan één inschrijver. Het programma van eisen heeft een knock-out karakter: het niet voldoen aan één of meerdere van deze eisen leidt automatisch tot uitsluiting. De inschrijver dient aan het programma van eisen te voldoen. Indien er in het programma van eisen tegenstrijdigheden of  onduidelijkheden bevinden dient u hierover vragen te stellen in de vragenronde. Deze vragen zullen dan worden beantwoord in de nota van inlichtingen.

Het betreft hier een raamovereenkomst met een looptijd van één jaar, aan te vangen op 1 september 2020, de opdracht kan drie maal met één jaar verlengd worden.

Bron: Tenderned 29 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/193835

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *