Bouwteam samenwerking “reconstructie IJsselmondse knoop” Ridderkerk – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam samenwerking “reconstructie IJsselmondse knoop” Ridderkerk

projectlocatie
Foto: Google Maps/ GRNR

Ten zuiden van knooppunt Ridderster, grenzend aan de A15 en A16 wordt op het grondgebied van de gemeente Ridderkerk het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard ontwikkeld. De ontwikkeling omvat onder andere circa 96 hectare netto bedrijventerrein, aanpassingen aan de infrastructuur, een parkeervoorziening, een groene inpassing langs de Rijksstraatweg en een blauwe wig. Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein is door de Provincie Zuid-Holland een onderzoek gedaan naar de milieu effecten hetgeen heeft geresulteerd in een milieueffectrapport (MER). Parallel hieraan is door de provincie een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld.

De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard  (GRNR)  heeft tot doel casu quo als belang het binnen diens rechtsgebied ontwikkelen en realiseren van minimaal 96 hectare bedrijventerrein op de locatie Nieuw Reijerwaard met de daarbij horende ontsluiting, het daarbij horende groen en de bijbehorende voorzieningen. Onderdeel van de ontwikkelopgave van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard is de reconstructie van de IJsselmondse knoop. GRNR wenst een tijdige Reconstructie van de IJsselmondse Knoop. Dit vraagt om vergaande samenwerking tussen de opdrachtgever (GRNR) en de gegadigde. De opdrachtgever wenst daarom de gegadigde zo vroeg mogelijk aan tafel te krijgen om in bouwteamverband de uitdagingen van dit project aan te gaan. Uitdagingen vragen om een zeker
pragmatisme, oplossingsgerichtheid en innovatie. GRNR zoekt een marktpartij die bekend is met dit type uitdagingen en bereid is GRNR te ontzorgen om deze opgave met ons te realiseren. Met deze aanbesteding beoogt de aanbestedende dienst dan ook de volgende doelstellingen te bereiken:
a) Een praktische, oplossingsgerichte en innovatieve samenwerking in een bouwteamverband.
b) Tijdige Reconstructie IJsselmondse Knoop

Plaats van uitvoering: Kruising IJsselmondse Randweg met de Verenambachtseweg te Ridderkerk

In hoofdzaak zal de reconstructie bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Capaciteitsuitbreiding afrit A15 en IJsselmondse Randweg;
  • Reconstructie Verbindingsweg en Veren Ambachtseweg;
  • Realiseren fietstunnels;
  • Verkeersregelinstallaties en openbare verlichting.

Dit betreft slechts een opsomming in grote lijnen. Zoals nu bekend is de start van de werkzaamheden voorzien begin september 2020.

Bron: Tenderned 9 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/192340

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *