Bouwteam rondweg Lelystad-zuid – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam rondweg Lelystad-zuid

Foto: © Gemeente Lelystad

Door de toenemende drukte op de huidige wegen rond Lelystad ontstaan er problemen in de verkeersdoorstroming en verkeersonveilige situaties. Door sluipverkeer wordt de leefbaarheid van de stad negatief beïnvloed. Zonder aanvullende maatregelen aan de zuidzijde van Lelystad, worden de komende jaren steeds grotere problemen verwacht. Door de ontwikkeling van Warande en de groei van het aantal bezoekers naar het Nationaal Park Nieuw Land, neemt het aantal verkeersbewegingen verder toe. Om een rechtstreekse ontsluiting van Nationaal Park Nieuw Land aan de kant van Lelystad
mogelijk te maken en te zorgen voor een betere bereikbaarheid van de zuidkant van Lelystad wordt uitgegaan van een nieuwe Rondweg Lelystad Zuid vanaf de A6, afrit 9 tot en met de rotonde Larserdreef-Westerdreef. De gecombineerde projectteams van provincie Flevoland en gemeente Lelystad voor het programma infrastructuur zuidzijde Lelystad zal de komende periode de aanleg van Rondweg Lelystad Zuid (Laan van Nieuw Land en de Verlengde Westerdreef) voorbereiden. De provincie en gemeente zijn voornemens een 2×2 gebiedsontsluitingsweg te realiseren conform het Voorlopig ontwerp (VO) Rondweg Lelystad Zuid.

De Gemeente Lelystad verzorgt binnen dit project de vervanging van de huidige brug over de Lage Dwarsvaart voor een nieuwe verkeersbrug (KW07A) en een nieuwe fietsbrug (KW07B) over de Lage Dwarsvaart en is verantwoordelijk voor de aanleg van een nieuwe fietsbrug over het Havendiep (KW08b).
Binnen de kaders van het bouwteam dienen de volgende onderdelen vanuit het VO te worden
opgewerkt naar een integraal DO als beschreven van west naar oost:
– Verkeersbrug Lage Dwarsvaart (KW07A)
– Fietsbrug Lage Dwarsvaart (KW07B)
– Aansluiting op de rotonde Hollandse Hout
– Reconstructie van de Buizerdlaan (vml. Buizerdweg) tussen Rotonde Hollands Hout en turborotonde Laan van Nieuw Land
– Aansluiting op de turboronde Laan van Nieuw Land – Verlengde Westerdreef
– Aansluiting op de rotonde Westerdreef – Larserdreef
– Aanpassing van de langzaam verkeerstructuur langs Westerdreef;
– Aansluiting op het Woonhavenpad;
– Aanpassing van de situatie op de Verkeersbrug Havendiep (KW08A)
– Fietsbrug Havendiep (KW08b)

De opdracht betreft (niet limitatief):
a) Overleg met stakeholders t.b.v. de KES, checken en waar nodig completeren van de KES
b) Uitvoeren van projectmanagement
c) Verrichten en rapporteren van onderzoeken (als input KES)
d) Opstellen van een vergunningenscan
e) Namens de OG aanvragen van vergunningen op basis van het DO (legeskosten komen t.l.v. OG)
f) Uitvoeren van Risico-inventarisatie en –allocatie en actueel houden van het Risicodossier
g) Opwerken VO naar integraal vastgesteld DO
h) Maken presentatietekeningen, 3D visualisaties en bijwonen informatieavonden
i) Opstellen Omgevingswijzer en Ambitie-web i.h.k.v. Aanpak Duurzaam GWW
j) Opstellen basis overeenkomst
k) Opstellen vraagspecificatie deel 1, 2 en 3
l) Opstellen Annexen en bijlagen
m) Opstellen contractbeheersingsplan (SCB)
n) Opstellen kostenraming en kostennota
o) Opstellen V&G plan ontwerpfase

Waarbij het Werk in hoofdzaak bestaat uit:
a. Het opstellen en realiseren van integraal Uitvoeringsontwerp (UO) tijdens de uitvoeringsfase;
b. het verrichten van diverse opruimingswerkzaamheden;
c. het verrichten van sloopwerk (bestaande brug incl. funderingen Lage Dwarsvaart);
d. Aanleg van een verkeersbrug (KW07A) en twee fietsbruggen (KW07B, KW08B)
e. Aanleg van duikers
f. het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond;
g. het verwerken van zand;
h. het verleggen van riolering;
i. het verwerken van funderingsmaterialen;
j. het verwerken van asfalt;
k. Het graven en dempen van watergangen;
l. Het uitvoeren van mitigerende maatregelen;
m. Coördinatie van K&L, OVL, groen en bebording
n. Aandragen van informatie en verlenen van assistentie aan OG t.b.v.:
• het integraal omgevingsmanagement;
• het door Opdrachtgever informeren van omgeving
• de afstemming met provincie (rondweg) en de woningbouwontwikkeling van de
gemeente Lelystad
o. bijkomende werkzaamheden.

De aanbestedende dienst wenst ten behoeve van het ingenieursbureau van de gemeente Lelystad een Bouwteamovereenkomst af te sluiten met één gegadigde. De aanvangsdatum van de Bouwteamovereenkomst ligt naar huidig inzicht op 1 november 2024 tot het moment van de start van het Werk, dit ligt op 1 oktober 2025. De Bouwteamovereenkomst heeft hiermee een looptijd van 11 maanden.

Lelystad volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. Deze bestaat uit een selectiefase en een gunningsfase.

Bron: Tenderned donderdag 6 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/338495

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 7 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *