Bouwteam De Gors – Vurige staart – HHNK – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam De Gors – Vurige staart – HHNK

Dijktraject De Gors – Vurige staart. Kaart: © HHNK

Binnen het programma Verbetering Boezemkade (VBK3) van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)  worden de afgekeurde regionale waterkeringen verbeterd. Uit de toetsing is een opgave gekomen van circa vier km
dijkverbetering voor De Gors-Vurige Staart in de gemeenten Purmerend en Waterland.

De regionale waterkering moet aan de normen voldoen en verbeterd worden op macrostabiliteit van het binnentalud (STBI). De verbeteringsmaatregelen vinden plaats langs de wijk de Gors en langs de polder Vurige Staart tussen Purmerend en Ilpendam. Het ontwerp bestaat onder andere uit grondwerk, het aanbrengen of vervangen van beschoeiingen en asfaltwerk.
Op de waterkering is een fietspad aanwezig. Het fietspad verbindt de routes in de gemeente Purmerend en sluit aan op regionale fietsroutes naar de Amsterdam en de Gemeente Waterland. Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen (woningbouw) in de Gemeente Purmerend is de wens geuit om de verkeersituatie op de kade toekomstbestendig te maken. Deze meekoppelkans voor het verbreden van het fietspad (met toevoeging van voetpad) is gehonoreerd en als scope toegevoegd
aan de kadeverbetering.

De boezem, de waterkering, de teensloot en het fietspad zijn in eigendom en beheer van het hoogheemraadschap. Vanwege het stedelijk- en landelijk gebied zijn kabels en leidingen in de waterkering aanwezig voor onder andere de aansluiting op gas, water, stroom en data/telecomvoorzieningen. Het onderzoeken of het verlegging van kabels en leidingen noodzakelijk is door de verbreding van het fietspad is onderdeel van de totale scope. Bij de overgang van het stedelijk gebied naar de polder Vurige Staart is de gemeente Purmerend samen met een projectontwikkelaar voornemens een nieuwe wijk te gaan exploiteren dit valt in dijkvak GVS07-A. Hier ligt tevens een kruisende hoogspanningsleiding in de dijk. De belangrijkste externe stakeholders zijn de gemeenten Purmerend, Waterland en de Vervoerregio Amsterdam, netbeheerders en bewoners. In de voorgaande fase zijn gronden voor de dijkverbetering verworven en afspraken vastgelegd in Klanteisen specificatie (KES).

De contractvorm van de opdracht bestaat uit twee delen:
1) de ontwerpfase, waarvoor een bouwteamovereenkomst wordt gesloten en;
2) de realisatiefase waarvoor een aannemingsovereenkomst wordt gesloten.

Input voor de ontwerpfase is het voorlopig ontwerp, deze zal in de inschrijvingsfase aan de geselecteerde gegadigden worden verstrekt. De bouwteamaannemer zal in de bouwteamfase als bouwteampartner het voorlopig ontwerp van de dijkverbetering verder uitwerken tot een Definitief Ontwerp (DO), Uitvoeringsontwerp en een bestek inclusief bestekraming.
De opdrachtnemer adviseert in deze fase ten aanzien van de uitvoerbaarheid, onderhoudbaarheid en kostentechnische aspecten van het ontwerp. Het richtinggevende budget voor realisatie van het project wordt in de inschrijvingsfase kenbaar gemaakt. Daarbij doet opdrachtnemer een prijsaanbieding.

In de uitvoeringsfase vallen alle werkzaamheden die onder de aannemingsovereenkomst worden uitgevoerd en dienen verricht te worden op basis van een projectmanagementsysteem van de opdrachtnemer.

Het voorwerp van deze aanbesteding bestaat uit twee overeenkomsten die volgordelijk worden verstrekt, namelijk de bouwteamovereenkomst en de aannemingsovereenkomst. Deze overeenkomsten worden in concept verstrekt bij de start van de inschrijvingsfase. Het gunningsbesluit betreft in beginsel beide opdrachten. De aannemingsovereenkomst wordt onder
één opschortende voorwaarde gesloten: het verkrijgen van overeenstemming omtrent de prijs wordt de aannemingsovereenkomst niet gesloten en wordt de opdrachtnemer overeenkomstig de bepalingen uit de bouwteamovereenkomst alleen betaald voor zijn inspanningen in de ontwerpfase. De opdrachtgever heeft de intentie om de realisatiefase op te dragen aan deze aannemer, op voorwaarde dat er overeenstemming wordt bereikt over de
aannemingsovereenkomst.

HHNK volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. Er wordt gegund op basis van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving welke wordt gevormd door de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).
Als sub-gunningscriteria wordt gedacht aan (in willekeurige volgorde):
• Plan van Aanpak waarin de werkwijze en visie nader worden uitgewerkt. Tevens een uitwerking van het de projectorganisatie, een planning en een top risico’s bouwteamfase dossier;
• Financieel plan: financieel beheer projectrisico’s OG;
• Duurzaamheid: o.a. emissie uitstoot in te zetten materieel.

De termijn voor ontvangst van deelnemingsaanvragen  is gerectificeerd. In plaats van 10 mei 2023 10:00 is de termijn verruimd tot 15 mei 2023 10:00.

Bron: Tenderned woensdag 5 april 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/293859

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 6 april 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *