Bouwteam combinatiegebouw “Hart van Nootdorp” – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam combinatiegebouw “Hart van Nootdorp”

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Impressie: © Gemeente Pijnacker- Nootdorp

In januari 2019 heeft de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp besloten tot vervangende nieuwbouw van Kindcentrum Regenboog incl. opvang en sporthal De Jan Janssenhal. Naast deze nieuwbouwopgave is de locatie van de voormalige brandweerkazerne, de Klauterbeer en Kindcentrum Regenboog onderdeel van een gebiedsontwikkeling. Hier ligt de kans om deze locaties in samenhang te ontwikkelen, voor zowel wonen, als onderwijs, opvang en sport.
Na een stedenbouwkundige verkenning en diverse vooronderzoeken met de omgeving, zijn er twee varianten – ter besluitvorming – voorgelegd aan de gemeenteraad (medio 2020). De gemeenteraad heeft gekozen voor “splitsing” van de functies. Dit betekent dat de nieuwbouw van de Jan Janssenhal wordt gerealiseerd ter hoogte van de huidige locatie. Daarnaast is het vanuit behoefte aan woningen in Nootdorp wenselijk om een intensief woonprogramma te realiseren. Het kindcentrum Hart van Nootdorp is dan ook samen met wonen onderdeel geworden van de gebiedsontwikkeling, op de locaties van de voormalige brandweerkazerne en de Klauterbeer en Kindcentrum Regenboog.

Voordat er is gestart met de selectie van het ontwerpteam is een nadere ruimtelijk studie uitgevoerd door bureau KAW. Om een definitieve keuze te maken of de woningen bovenop het kindcentrum gebouwd worden of dat de woningen en het kindcentrum tegen elkaar aan worden gebouwd, heeft KAW verschillende scenario’s inzichtelijk gemaakt. Vanuit bouwkundige, kostentechnische en juridische aspecten is er gekozen voor het scenario om de woningen en het kindcentrum tegen elkaar aan te bouwen. Er is vanuit de stedenbouwkundige doelstelling voor een uniforme uitstraling gekozen en daarom is het ontwerpproces gezamenlijk doorlopen. In totaal bedraagt de omvang van het kindcentrum 1.979 m2 bvo verdeeld over twee bouwlagen.
De 62 woningen bestaan, verdeeld over vijf bouwlagen, uit:
▪ Woningen in de lage aftoppingsgrens (65,1 m2 bvo – 71 m2 bvo)
▪ Woningen in de hoge aftoppingsgrens (75,9 m2 bvo – 81,2 m2 bvo)
▪ Woningen in de vrije sector (81,2 m2 bvo – 86,8 m2 bvo)

Het ontwerpteam is momenteel bezig met de afronding van het Definitief Ontwerp. Vanwege grip op planning, budget/kosten, kwaliteit, risico’s en integraliteit is besloten de verdere uitwerking van het ontwerp van TO vorm te geven in bouwteam. Op deze wijze heeft de beoogd uitvoerende partij de mogelijkheid om met de ontwerpers mee te denken in het ontwerp, te vragen om de noodzakelijke detailtekeningen of aanvullende onderzoeken, te sturen op een integraal en compleet bestek en uitvoeringsgereed ontwerp, de bouwlogistiek te organiseren en de planning haalbaar te maken.

De aanbestedende diensten ( gemeente Pijnacker-Nootdorp en Staedion ) wensen derhalve een bouwteam aannemer te betrekken bij het ontwerpproces die haar uitvoeringskennis en kunde inbrengt. De aannemer wordt in de bouwteamfase een extra adviseur met als discipline uitvoerings- en kostendeskundigheid. De aannemer dient een actieve bijdrage te leveren aan de uitwerking van het ontwerp in al zijn ontwerpdisciplines. Maakbaarheid, financiële haalbaarheid, veiligheid, planning,
compleetheid van de uitwerking en een ‘handtekening’ onder het bouwteam resultaat waarmee financiële zekerheid en een vlot uitvoeringsproces zijn geborgd, zijn de focuspunten voor de bouwteamaannemer.

De resultaten van de bouwteamfase zijn in kwalitatieve zin een Technisch Ontwerp/(stabu-)bestek. Tevens wordt van aannemer een uitvoeringsplanning verwacht. Bij afronding van de bouwteamfase wordt aannemer als eerste gevraagd een aanbieding te doen voor de realisatiewerkzaamheden, waarna bij overeenstemming over de geboden prijs, kwaliteit en planning, het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning bouwen en het definitief beschikbaar komen van de financiële middelen een contract voor de uitvoering (op basis van UAV 2012) wordt gesloten.

De aanbestedende diensten gaan bij de ontwikkeling en uitvoering van het project uit van een bouwteamverband vanaf fase TO waarbij sprake is van twee soorten overeenkomsten:
▪ Twee bouwteamovereenkomsten waarin de opdrachtvoorwaarden voor de bouwteamfase worden omschreven:
─ Opdrachtgever Gemeente Pijnacker-Nootdorp.
─ Opdrachtgever Staedion.
▪ Twee uitvoeringsovereenkomsten op basis van de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV 2012) die ondertekent wordt indien overeenstemming wordt bereikt over de resultaten van de bouwteamfase, de financiële middelen definitief beschikbaar zijn én indien een onherroepelijke omgevingsvergunning is verkregen:
─ Opdrachtgever Gemeente Pijnacker-Nootdorp.
─ Opdrachtgever Staedion.
De concepten van deze overeenkomsten worden verstrekt in de gunningsfase.

Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure wordt naar verwachting, en indien tot gunning wordt besloten, in augustus opdracht verstrekt zodat in september 2023 met de werkzaamheden kan worden gestart. De aanbesteding vindt plaats volgens een Europese niet-openbare procedure. De niet-openbare procedure houdt in dat de aanbesteding in twee fasen geschiedt. In de eerste fase vindt een selectie plaats. Op basis van de in dit document genoemde criteria maakt de beoordelingscommissie
een selectie uit alle aanmeldingen van gegadigden met het doel te komen tot de selectie van vijf gegadigden. De aanbestedende diensten beoogt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ één inschrijver te selecteren voor de uitvoering van de werkzaamheden. Het gunningscriterium wordt vormgegeven door de volgende subgunningscriteria:
▪ Inschrijfsom op basis van staartkosten;
▪ Plan van Aanpak.

Nadere informatie omtrent de exact te stellen eisen en de te beoordelen onderdelen in de gunningsfase worden aan de geselecteerde gegadigden kenbaar gemaakt in de inschrijvingsleidraad.

Bron: Tenderned zondag 2 april 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/293391

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 4 april 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *