Bouwen digitaal 3D-stadsmodel – Aanbestedingsnieuws

Bouwen digitaal 3D-stadsmodel

‘s-Gravenhage .Zo mooi als het was wordt het toch niet meer

Als transparante overheid wordt door de burger van de gemeente Den Haag verwacht dat deze haar keuzes in beleid, planvorming, uitvoering, beheer en handhaving kan onderbouwen op basis van (continue) data over de stad (evidence based & informatiegericht sturen). Om deze processen goed te kunnen ondersteunen is kwalitatief hoogwaardige basisinformatie over de stad nodig. Een 2D kaart voldoet niet meer in een wereld waar meervoudig ruimtegebruik en gedeelde functies de norm is. Om regie te kunnen blijven voeren op de stad dient de gemeente Den Haag van 2D-basisregistraties naar een hoogwaardig en beheersbaar 3D-stadsmodel over te gaan.

In 2010 heeft de afdeling Geo-informatie en Erfpachtbedrijf (GI&E) als onderdeel van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag een eerste 3D-stadsmodel laten vervaardigen. Dit gaf de kans te verkennen welke mogelijkheden er zijn voor het inzetten van 3D informatie binnen de gemeente.

Met de komst van de Omgevingswet wordt de rol van 3D informatie steeds belangrijker, ook op landelijk niveau. Om de verschillende ontwikkelingen rondom 3D gestructureerd op te pakken heeft GI&E in 2016 een Programma 3D opgezet (waarvan deze aanbesteding onderdeel uitmaakt). Het Programma 3D heeft als doel om de verschillende gemeentelijke activiteiten rondom 3D met elkaar in verbinding te brengen en baseert zich daarbij op de vijf onderstaande pijlers:

1. Inrichten beheer en uitbouwen 3D-stadsmodel
Doel: verbeteren van het 3D-stadsmodel zowel inhoudelijk als procesmatig.

2. Verbreden aanbod door ontsluiten externe 3D bronnen
Doel: volwassen aanbod aan 3D opties.

3. Ontwikkelen Haags maatwerk op projectniveau
Doel: meer flexibiliteit om de bruikbaarheid te vergroten.

4. Thema: 3D & Omgevingswet
Doel: bijdragen aan het 3D-stadsmodel en optimaal afstemmen met overige 3D activiteiten.

5. Gebruik: ver-3D-en werkprocessen
Doel: vruchten plukken van de nieuwe mogelijkheden: 3D daar inzetten waar het leidt tot kwaliteits- of efficiencyverbeteringen.

Deze aanbesteding heeft alleen betrekking op de pijler 1 (Inrichten beheer en uitbouwen 3D- stadsmodel) en heeft als doel om een hoogwaardig en flexibel inzetbaar digitaal 3D-stadsmodel voor de gehele gemeente Den Haag te laten modelleren. Het digitale 3D-stadsmodel zal onder meer worden ingezet om burger, overheid en bedrijfsleven met elkaar in verbinding te brengen en samenwerking te stimuleren en daarnaast om de beleidscyclus en de uitvoering van beleid te ondersteunen. Het model dient aan te sluiten op de verschillende interne werkprocessen waarbinnen 3D meerwaarde kan bieden: denk hierbij onder meer aan participatie processen, toetsing van stedelijke ontwerpen, vergunningsverlening en het ontwerp en beheer van objecten in de openbare ruimte. Het model zal verder als basis moeten dienen voor 3-dimensionale ruimtelijke analyses.

De scope van deze aanbesteding betreft het – conform de in deze aanbesteding gestelde eisen en voorwaarden – bouwen van een hoogwaardig en flexibel inzetbaar digitaal 3D-stadsmodel in LOD2.1 niveau voor alle BAG-panden binnen de grenzen van de gehele stad Den Haag (die is onderverdeeld in 44 wijken). Het 3D modelleren van dakkappelen (als nadere detaillering aanvullend op het LOD 2.1 niveau) wordt
als optie meegenomen in de aanbesteding.

(Aanbestedingsnieuws neemt aan dat hier met dakkappelen, dakkapellen worden bedoeld)

De BAG-panden (Basis Administratie Gebouwen) voorzien van textuur en het terreinmodel vallen expliciet buiten de aanbesteding. De werkzaamheden betreffen het modelleren van alle BAG-panden voor 44 wijken in de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag is voornemens om met één opdrachtnemer een raamovereenkomst te sluiten voor het op afroep en naar behoefte verzorgen van de dienstverlening. De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar met één aan de opdrachtgever toekomende optie tot verlenging van aansluitend maximaal twee jaar.  De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is 01-11-2020.

Bron: Tenderned 9 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/197113

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *