Het vergroenen van de Tilburgse binnenstad – Aanbestedingsnieuws

Het vergroenen van de Tilburgse binnenstad

Foto: Gemeente Tilburg

Tilburg trekt ruim 1 miljoen euro uit om de komende jaren 45 straten in de binnenstad klimaatbestendiger, groener en leefbaarder te maken. Het geld komt uit het Tilburgse klimaatfonds. Dit klimaatfonds draagt onder andere bij aan investeringen die helpen om de veranderingen in het klimaat, zoals warmte, droogte en overvloedige regenval in de stad op te vangen.  Er zijn plannen voor 56 nieuwe bomen in de binnenstad, nieuw klimgroen op 180 zuilen, 200 extra geveltuintjes, 25 nieuwe plantvakken en meer ruimte voor bestaand groen, in het bijzonder rondom de bomen die een monumentale status hebben. De werkzaamheden zijn in 45 straten. In totaal zal ongeveer 350 m2 straatstenen in de binnenstad worden weggehaald en vervangen worden door nieuw groen. De  capaciteit voor waterberging is na de ingreep ongeveer 1.100 meter aan straatlengte (ca. 2.750 m3) groter, waarmee de wateroverlast bij hoosbuien beter kan worden opgevangen.

Het project ‘Binnenstad vergroenen’ bestaat uit circa 45 straten binnen de cityring van Tilburg. Realisatie vindt plaats in de jaren 2021 tot en met 2023. Doel van het project is om binnen het taakstellend budget zoveel als mogelijk kwalitatief ‘groen’ te realiseren in de binnenstad. Basis voor deze vergroening is ‘Kansenkaart, kansen voor groen en ondergrondse containers, d.d. 02-10-2019’ met bijbehorende toelichting, welke in het aanbestedingsdossier zijn opgenomen. Het plaatsen van ondergrondse containers valt buiten de scope van deze opdracht.

Met dit project wil de opdrachtgever in de uitvoering ‘meeliften’ met de werkzaamheden van netbeheerders aangaande de wettelijke saneringsplicht v.w.b. de ondergrondse infrastructuur (gassanering Enexis). Zo biedt het saneringsproject aanzienlijke mee-koppelkansen door gelijktijdige aanleg van nieuw groen, verbeteren bestaand groen en aanleg klimaat adaptieve voorzieningen. Opdrachtgever ziet met name mogelijkheden om meer groen te realiseren doordat K&L vanuit de saneringsplicht op een andere plek worden neergelegd en er dus ruimte ontstaat voor groenvoorzieningen.

Het project ‘Binnenstad vergroenen’ wordt aangepakt in bouwteam-verband. Hierbij wordt in een vroeg projectstadium samengewerkt met de beoogd aannemer om tot een drietal maakbare bestekken met tekeningen en bijlagen te komen.
In het bouwteam werken de opdrachtnemer en opdrachtgever gezamenlijk aan de voorbereiding van het project. Het doel van het bouwteam is het komen tot een drietal Bestekken (2021, 2022 en 2023), waarbij vroegtijdig gebruik gemaakt is van de uitvoeringstechnische kennis en ervaring van de opdrachtnemer, vanuit een gelijkwaardige verstandhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en waarbij de risico’s zijn gealloceerd aan de juiste partij. Dit alles met het streven optimaal invulling te geven aan de wensen van de opdrachtgever zoals weergegeven
in de Kansenkaart en het Programma van Wensen, waarbij de realisatie het vastgestelde taakstellend budget niet overschrijdt.

Na goedkeuring van opdrachtgever op het definitieve UO gehele project en het bestek 2021 met tekeningen doet de opdrachtnemer als eerste en enige een aanbieding voor de realisatie van het bestek 2021. Indien opdrachtgever en opdrachtnemer overeenstemming bereiken over de aanneemsom van de uitvoeringswerkzaamheden 2021 wordt de Uitvoeringsovereenkomst (UAV 2012) 2021 overeengekomen, een en ander conform de bouwteamovereenkomst. Voor alle drie de bestekken 2021, 2022 en 2023 moet een uitvoeringsovereenkomst worden overeengekomen. Op deze wijze heeft het bouwteam ruimte om leerpunten uit het voorgaande jaar mee te nemen in de nieuwe overeenkomst.

Het uit te voeren werk is gelegen in de binnenstad van Tilburg, binnen de cityring (Spoorlaan, Heuvelring, Piusplein, Paleisring, Stadhuisplein, Schouwburgring en Noordhoekring). De circa 45 groene straatjes behoren tot de scope van het project. De 6 blauwe straten, het kernwinkelgebied en de 5 roze straten behoren niet tot de scope van dit project.

Foto: Gemeente Tilburg

Het betreft hier een aanbesteding volgens de Europese openbare procedure conform hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement Werken (ARW) 2016. De Inschrijvingen worden door de aanbestedende dienst vervolgens getoetst aan de gestelde eisen/voorwaarden in deze inschrijvingsleidraad en beoordeeld op basis van de gunningcriteria zoals beschreven in de inschrijvingsleidraad. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De economisch meest voordelige Inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Bron: Gemeente Tilburg en Tenderned 28 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/209808

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *