BIJ12 houdt marktconsultatie taxaties Faunaschade – Aanbestedingsnieuws

BIJ12 houdt marktconsultatie taxaties Faunaschade

Foto: BIJ12.nl

Een inkooporder voor de taxatie van Faunaschade… Je zou denken dat het dan over de konikspaarden in de Oostvaardersplassen gaat. Maar we hebben het dan volgens Bij12 over schade van mezen aan bijvoorbeeld peren.

Nu is, afgezien een enkele wilde perenboom, de meeste peer in de Betuwe in de teelt. Dan spreek je dus over vraatschade aan de oogst. Dat vereist even een conceptueel stapje. Dat kun je bij natuurgebieden dus niet hebben. Dan noem je dat namelijk natuur. 

Wat is dus nu faunaschade. De schade die de fauna aanbrengt aan het landschap? En als de fauna dan schade toebrengt aan de fauna, bijvoorbeeld als een mier een luis opeet. Hoe taxeer je dat dan. Wat is de waarde van die luis? Want die levert misschien wel flora op.

Kortom wat voor een natuurorganisatie is dat nu weer? Bij12? Mispoes. Bij12 is een overheidsorgaan, of toch tenminste is het een aanbestedende dienst. Dat blijkt al wel uit de marktconsultatie op TenderNed. Zelf zeggen ze in de “over ons”: BIJ12 heeft de verantwoordelijkheid voor de aansturing van het Kennisnetwerk OBN. De coördinatie van het kennisnetwerk is in handen van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE).” Ze doen dus wel de aansturing van OBN maar niet de coöordinatie OBN. Ja, wat is die OBN dan weer? Nou dat is Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit.

Om de AN lezer enig idee te geven van de omvang van faunaschade. In de provincie Gelderland alleen al werd in 2017 een bedrag van ruim€3.500.000,-  gedeclareerd, iets minder circa €3.300.000 is ook daadwerkelijk uitgekeerd. Dat blijkt tenminste uit cijfers van Bij12. Wij begrijpen er weer eens niets van met een gevoel alsof dat niet helemaal aan ons ligt. Alle dieren brengen alle gewassen in Noord-Brabant voor honderdduizenden euro’s schade aan? 

Het kan natuurlijk zijn, dat dat de reden is, waarom ze op zoek zijn naar een taxateur daar bij Bij12. Dat ze op zoek zijn naar een betere taxateur.

©Bij12 2018

Over BIJ12 zegt BIJ12: 

Steeds meer taken die in het verleden door de rijksoverheid gedaan werden, worden nu gedecentraliseerd naar provincies en gemeenten. Zoals natuurbeleid (naar provincies). Voor de twaalf provincies betekent dit een uitbreiding van taken, vooral op het gebied van natuur en informatiesystemen. Om dat werk goed, en in veel gevallen ook samen, uit te voeren, ontstond vanuit de provincies de behoefte aan een aparte uitvoeringsorganisatie. Zo werd vanuit het Interprovinciaal Overleg (IPO), waar de samenwerkende provincies in zijn verenigd, BIJ12 opgericht.Waar het IPO zich richt op belangenbehartiging en beleidsontwikkeling, zet BIJ12 in op een excellente uitvoering, informatievoorziening en kennisontwikkeling. Door sommige specialistische taken op één plaats, door één team te laten uitvoeren, wordt efficiënter gewerkt. En daar hebben alle twaalf provincies en hun ketenpartners profijt van.
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de samenwerkende provincies en werkt behalve voor provincies ook voor het rijk en andere ketenpartners.

Deze marktconsultatie heeft betrekking op taxaties van faunaschade. BIJ12 hecht grote waarde aan de inbreng van marktpartijen die actief zijn in het taxeren van faunaschade aan landbouwgewassen en landbouwhuisdieren. BIJ12 wil door middel van deze marktconsultatie marktpartijen dan ook enkele vraagstukken voorleggen en vragen om input te leveren. De vraagstukken zijn vrij basic en alle documenten zijn op te vragen bij Tenderned. https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/155385;section=0

Verder ljjkt het AN duidelijk dat er geen verband is met de politieke partij BIJ1. Ook vraagt AN zich af waarom het rijk taken afschuift naar provincies als die op hun beurt via het IPO de gedecentraliseerde taken direct weer gaan centraliseren.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *