Beheer en onderhoud fietsknooppunten-netwerk PE Zuid-Holland – Aanbestedingsnieuws

Beheer en onderhoud fietsknooppunten-netwerk PE Zuid-Holland

 

Foto: © Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer heeft het voornemen op basis van deze aanbesteding met één gezamenlijke opdrachtnemer een
raamovereenkomst voor meerdere jaren aan te gaan. De overeenkomst betreft het beheer en onderhoud van
fietsknooppuntennetwerken voor meerdere opdrachtgevers in de Provincie Zuid-Holland. Beheer en onderhoud van het wegdek valt buiten de scope van deze aanbesteding. De aanbestedende dienst Staatsbosbeheer heeft het voornemen , mede namens het recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland e.o., het recreatieschap Voorne-Putten alsmede de coöperatie Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG) en de externe opdrachtgevers voor wie Staatsbosbeheer Provinciale Eenheid Zuid Holland het fietsknooppuntenbeheer verzorgt, genoemde raamovereenkomst te sluiten.

De overeenkomst heeft een initiële looptijd van vier jaar met ingang van 1 juli 2021, waarbij op basis van vaste jaarlijkse evaluatiemomenten besloten wordt de samenwerking al dan niet voort te zetten. De overeenkomst kan twee keer door Staatsbosbeheer met twee jaar verlengd worden voor een extra periode  tot in totaal een periode van acht jaar.  De
feitelijke benutting van de af te sluiten overeenkomst is afhankelijk van de voortzetting van de samenwerkingsovereenkomsten tussen Staatsbosbeheer en betreffende partijen.  De opdrachtgever wil komen tot vaste tarieven gedurende de looptijd van de overeenkomst, hierbij is jaarlijkse indexering conform de CBS-Index Zakelijke dienstverlening mogelijk vanaf 1-1-2023.

Het werk betreft de fietsknooppuntennetwerken:
1. Midden Delfland
2. Groenalliantie (Reeuwijkse Plassen en Krimpenerwaard)
3. Voorne-Putten
4. Rotterdam
5. Drechtsteden
6. Haaglanden
7. Lange afstandsfietsroutes in Zuid-Holland

En bestaat uit:

Technische algehele controleronde:
Elke twee jaar per knooppuntnetwerk uit te voeren (na opdracht). Controle aan de hand van het bordpaspoort zoals opgenomen in C-Tip en rapportage op:

  • Aanwezigheid en schade aan bebording en dragers
  • Leesbaarheid;
  • Blokkades in het netwerk;
  • Logica van de routes.

De schademeldingen worden opgenomen in het beheersysteem C-Tip. Uit te voeren werkzaamheden tijdens de controleronde indien nodig:

  • Richten en recht hangen;
  • Schoonmaken vervuilde bebording
  • Actualiseren van databestand in C-Tip.

Het beheer van de netwerken maakt deel uit van de opdracht, zie hiervoor de vraagspecificatie bij de aanbestedingsdocumenten.

Bron: Tenderned 5 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/221435 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *