Ballistische veiligheidshelmen DJI – Aanbestedingsnieuws

Ballistische veiligheidshelmen DJI

©Defensie/AVDKL 2086-034-015 1985/90
Bron: Nimh Beeldbank

De beweegreden om deze aanbesteding te starten is dat de huidige overeenkomst met COBBS Industries voor het leveren van ballistische veiligheidshelmen expireert op 13 maart 2021. De waarde van de producten die onderwerp zijn van deze aanbesteding overschrijden de Europese aanbestedingsdrempels.

Het doel van de aanbesteding is om een overeenkomst te sluiten met één leverancier voor het leveren van ballistische veiligheidshelmen en toebehoren ten behoeve van Dienst Vervoer & Ondersteuning. De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is een landelijke dienst van DJI en verzorgt het vervoer van arrestanten, Justitiabelen en vreemdelingen.
DV&O verleent daarnaast bijstand bij calamiteiten in (Justitiële) inrichtingen en detacheert beveiligingsmedewerkers ter ondersteuning van organisaties die aan Veiligheid en Justitie gelieerd zijn. De DV&O bestaat uit een hoofdkantoor in Assen en 19 locaties verspreid over heel Nederland. De DV&O heeft haar organisatie onderverdeeld in drie divisies waar al hun diensten onder vallen; de divisies Vervoer, Beveiliging en Specialistische Taken. Er werken circa 1125 medewerkers bij de DV&O. 

Dragers van de ballistische veiligheidshelmen zijn de leden van het Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT) en van de Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid (LBB). De helmen vormen samen met de (ballistische) veiligheidsvesten belangrijke
onderdelen van de lichaamsbescherming van deze dragers. De looptijd van de beoogde overeenkomst bedraagt drie jaar, met voor koper de optie van verlenging van de looptijd met éénmaal een periode van maximaal twaalf maanden.
Om het bovengenoemde te realiseren zal een inschrijving in ieder geval moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in het PvE en zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de wens zoals opgenomen in het Programma van Wensen. De opdracht wordt gegund op basis van het gunningscriterium ‘economisch meest voordelige Inschrijving’ (EMVI), op basis van beste prijs/kwaliteitsverhouding.

De scope van de aanbesteding bestaat uit het leveren van ballistische veiligheidshelmen en toebehoren ten behoeve van de leden van het Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT) en van de Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid (LBB).
Onder ballistische veiligheidshelm en toebehoren wordt verstaan:

  • Ballistische veiligheidshelm
  • Vizier, afstelsysteem en eventueel contragewicht;
  • Overige toebehoren (o.a. helmtassen, extra kinband en clip/mogelijkheid bevestiging helm-vest (mole).

Voor de goede orde wordt hierbij vermeld dat behalve de duidelijk buiten de scope van deze aanbesteding vallende zaken de
volgende onderdelen eveneens expliciet geen deel uitmaken van deze Europese aanbesteding:

  • Tactische en heimelijke vesten, ook wel bekend als de lichte en zware vesten;
  • Onderkleding t.b.v. veiligheidsvesten;
  • Attributen ter verdediging.

In de jaren 2017 tot en met 2020 is er afgerond, besteed aan ballistische veiligheidshelmen, vizieren
en toebehoren een bedrag van ca. €290.000,-. Uiteraard kunnen aan deze historische gegevens geen rechten worden ontleend. In hoeverre de voornoemde historische afnamegegevens naar verwachting een goed beeld geven voor de toekomstige afname van de desbetreffende DJI Locatie is zeer lastig te bepalen. In de afgelopen jaren zijn er onder andere politieke beslissingen geweest waardoor er meerdere inrichtingen moesten sluiten. Daarnaast kan DJI niet van tevoren inschatten wie een inrichting binnenkomt en wat zijn/haar achtergrond is. Dit zijn zaken die gevolgen kunnen hebben voor de afname (daling en/of stijging) en door de aanbestedende dienst niet goed te voorzien zijn. De aanbestedende dienst benadrukt dat zij er naar hebben gestreefd organisatorische ontwikkelingen en voorgenomen maatregelen zo volledig mogelijk in beeld te krijgen en te omschrijven en, daarmee rekening houdend, naar beste kunnen een prognose hebben gemaakt van de onder de overeenkomst af te nemen leveringen. Inschrijvers worden er evenwel nadrukkelijk op gewezen dat zij er rekening mee dienen te houden dat de uiteindelijke afname onder de overeenkomst kan verschillen van de in de aanbestedingsstukken omschreven geprognosticeerde afname. Dit als gevolg van politieke, beleids- en/of organisatorische ontwikkelingen en/of andersoortige gebeurtenissen die invloed hebben op de aanschaf van ballistische veiligheidshelmen en toebehoren.  Dit in acht genomen, is de geprognosticeerde afname onder de overeenkomst die het voorwerp zijn van deze aanbesteding ca: €135.ooo,- per jaar aan Ballistische veiligheidshelmen en toebehoren en maximaal €810.000,- gedurende de gehele looptijd. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de geraamde afname in euro een indicatie betreft van het volume dat door de DJI Locatie zal worden afgenomen. De maximale afname in euro is vastgesteld op 150% van de geraamde totaalafname in euro. 

De opdracht wordt aanbesteed door middel van de openbare procedure overeenkomstig de delen 1, 2 en 4 van de Aanbestedingswet 2012. De opdracht wordt gegund aan één leverancier op basis van het gunningscriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving, op basis van beste prijs/kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned 22 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/220206

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *