Architectenselectie vervangende nieuwbouw Schreuder College Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Architectenselectie vervangende nieuwbouw Schreuder College Rotterdam

De huidige te slopen school
Foto: Google Streetview

HORIZON ontwikkelt in samenwerking met de gemeente Rotterdam vervangende nieuwbouw voor het Schreuder College, een VSO Cluster-4 school waar leerlingen een volwaardige VMBO- en HAVO opleiding  aangeboden krijgen en waarbij, voor jeugdigen van 12 tot 18 jaar met complexe leer- en/of gedrags- problemen, zorg en onderwijs integraal wordt aangeboden. De nieuwbouw voorziet tevens in een inpandige
gymzaal.  Het Schreuder College heeft haar huisvesting aan de Taborstraat 44 in de Rotterdamse wijk Kralingen. Het oorspronkelijke gebouw dateert uit ongeveer 1960 en zal volledig worden gesloopt; het vernieuwbouwplan past binnen de vigerende kaders van het bestemmingsplan, dient compact te zijn en de beleving van kleinschaligheid te bewerkstellingen. Tevens dient het plan te voldoen aan de ENG-norm. Parkeren wordt
voorzien in het openbaar gebied. HORIZON onderwijst, begeleidt en behandelt jeugdigen en gezinnen met ernstige, complexe problemen en
wel op meerdere locaties in Noord- en Zuid-Holland en Gelderland. Leerlingen van het Schreuder College komen in een klas van tien leerlingen met een vaste groepsleerkracht en vakleerkrachten. Alle klassen hebben hun eigen opvoed- en onderwijskundig klimaat. Dat betekent dat
alles is aangepast aan de leerlingen van die klas: de inrichting van de ruimte, de manier van lesgeven, het lesrooster, de regels in de klas, de aangeboden leerstof en de gebruikte methoden. De indeling van deze klimaatklassen baseren ze op de leeftijd, het niveau en de problematiek van de leerling.

Het architectonisch beeld sluit aan op de omgeving, doch het gebouw krijgt een onderscheidende, heldere en compacte bouwvorm en wordt alzijdig ontworpen. Het kleurgebruik is terughoudend en er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van natuurlijke materialen. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de architectuur; de architectonische kwaliteit is terug te vinden in zorgvuldige en tactiele detaillering, waardoor het gebouw een verrijking zal worden voor de omgeving. Het beschikbaar gestelde bouwbudget is rationeel, doch beperkt. De bouwmassa wordt zorgvuldig op het terrein ingepast; er wordt zorgvuldig rekening gehouden met de omliggende bebouwing en de aanwezige groenstructuren. In positionering en ontwerp is veel aandacht voor de relatie tussen binnen-buiten, waarbij de terreininrichting eveneens zorgvuldige aandacht vraagt voor
aansluiting op wensen van de gebruiker.

De aanbestedende dienst handelt naar geldende richtlijnen volgens een Europese niet openbare procedure met voorafgaande selectie een en ander conform de Aanbestedingswet 2012. De aanbestedingsprocedure verloopt in 2 fasen:

1. De selectiefase:
In deze fase kunnen geïnteresseerden zich aanmelden als gegadigde; aansluitend op basis hiervan zal een voorselectie plaatsvinden,  De voorselectie beoogt minimaal 5 partijen als gegadigden voor de gunningsfase te selecteren.

2. De gunningsfase:
In deze fase zullen geselecteerde gegadigden worden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving.  De beoordeling van de inschrijvingen, door de
Stuurgroep Onderwijshuisvesting, dient uiteindelijk te leiden tot een gunningsadvies voor de selectie van een architect aan de College van Bestuur van iHUB, waarmee een overeenkomst wordt afgesloten. Het gunningscriterium is de Economisch Meest Voordelige Inschrijving ( EMVI).

Bron: Tenderned 2 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196606;

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *