Architectenselectie nieuwbouw MFA Westkapelle – Aanbestedingsnieuws

Architectenselectie nieuwbouw MFA Westkapelle

gemeente VeereIn Westkapelle staan nu diverse maatschappelijke accommodaties verspreid over het dorp. In het hoofdlijnenprogramma 2020-2022 is opgenomen dat er een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) wordt gerealiseerd met hierin een
clustering van maatschappelijke voorzieningen. Dit betreft de twee scholen (De Lichtboei en De Lichtstraal), de kinderopvang, de sporthal en een gezondheidsfunctie (fysiotherapie) die samen ondergebracht worden in de MFA.

De werkzaamheden van de opdrachtnemer hebben tot hoofddoel het uitwerken en visualiseren van het programma van eisen en stedenbouwkundig plan naar een ontwerp. Hierin worden de volgende fasen doorlopen: schetsontwerpfase (SO), voorontwerpfase (VO), definitief ontwerpfase (DO), technisch ontwerpfase (TO) en uitvoering gereed ontwerpfase (UO). De ontwerpstukken vormen de basis voor de omgevingsvergunning, de aanbestedingsstukken waarmee de aanbestedingsprocedure voor de realisatie zal worden doorlopen en de realisatie.

Op hoofdlijnen zijn de taken die uitgevoerd worden:
• Vertaling programma van eisen en stedenbouwkundig plan naar een ontwerp (schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, uitvoering gereed ontwerp) o.b.v. DNR 2011 binnen het taakstellende budget. Hieronder vallen het gebouw inclusief vaste inrichting en de buitenruimte, het losse interieur maakt geen onderdeel uit van deze opdracht.
• Kostenbewust ontwerpen. Gedurende de opdracht bent u eindverantwoordelijk voor de bewaking van het taakstellend budget en verwacht aanbesteder van u dat per fase de ontwerpen met kostenspecificaties worden onderbouwd. Hieronder valt ook een goede integratie van constructie-, installaties-, bouwfysica- en duurzaamheid in het ontwerp.
• Opstellen bestek en kostenramingen. Deze werkzaamheden zijn de basis voor de aanbestedingsprocedure van de bouwkundige realisatie door de aannemer(s). Deze aanbestedingsprocedure voor de uitvoering zal door de opdrachtgever(s) zelf worden doorlopen. Naast de technische inbreng voor de aanbestedingsdocumenten, verwachten wij dat u ondersteuning biedt bij de beantwoording van vragen ten behoeve van de Nota(s) van Inlichtingen.
• Het opstellen- en indienen van de omgevingsvergunning. Als planologische procedure wordt de Bopa procedure gevolgd.
• Interactief en cyclisch ontwerpproces i.s.m. stakeholders. De ontwikkeling van het ontwerp zal gedurende de ontwerpfasen door middel van input door de stakeholders (o.a. de gebruikers) in elke ontwerpfase verder worden uitgewerkt tot het definitieve UO. De basis voor het opstellen van de ontwerpen zijn o.a. het Programma van Eisen, het stedenbouwkundig
plan en beeldkwaliteitsplan. De opdrachtgever(s) zullen middels het ontwerpproces de functionele en esthetische kaders definitief bepalen. Via een interactief en cyclisch ontwerpproces zal in dialoog met de stakeholders (o.a. de gebruikers) e.e.a. worden vormgegeven. Daarbij worden het SO, VO en DO voorgelegd aan de stakeholders en input benut in de volgende fase. Besluitvorming over de ontwerpen vindt plaats door de stuurgroep MFA Westkapelle en vervolgens het College van B&W.
• Tijdens de fase ‘uitvoering’ vragen wij esthetische begeleiding van de architect en controle van door de aannemer(s) opgestelde productietekeningen. Voor de uitvoeringsvorm waarbinnen de MFA zal worden gerealiseerd is nog geen definitieve keuze gemaakt, maar vooralsnog wordt uitgegaan van een traditionele variant waarbij het ontwerpteam het ontwerp uitwerkt t/m een uitvoeringsgereed ontwerp en waarop op basis van het TO de uitvoerenden partij(en) worden aanbesteed.

De omvang van het bouwvolume bedraagt ca. 3.500 m2 BVO. De omvang van het perceel bedraagt ca. 8.000 m2. De totale bouwkosten van gebouw en terreininrichting bedragen ca. €7.500.000,-. U kunt als ondernemer aan deze schatting
geen recht ontlenen. Er wordt een overeenkomst (eenmalige opdracht) afgesloten met de gemeente Veere. De startdatum van de overeenkomst met de architect is naar verwachting november 2023, De Overeenkomst eindigt na oplevering van de multifunctionele accommodatie zonder dat opzegging nodig is. In de gunningfase wordt de overallplanning van de projectfasen verstrekt.

In deze aanbesteding wordt de niet-openbare procedure gehanteerd. De aanbestedingsprocedure verloopt in twee fases:
1. In de eerste fase, de selectiefase, kan iedere geïnteresseerde zich aanmelden als gegadigde. Vervolgens zal een selectie plaatsvinden  waarmee wordt beoogd drie gegadigden te selecteren ten behoeve van de gunningsfase.
2. In de tweede fase, de gunningsfase, zullen de geselecteerde gegadigden worden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving.

Bron: Tenderned woensdag 19 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/304436

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 20 juli 2023

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *