Architectenselectie kindcentrum Chaam – Aanbestedingsnieuws

Architectenselectie kindcentrum Chaam

Binnen de gemeente Alpen en Chaam wordt al geruime tijd gesproken over de noodzaak om een kindcentrum te realiseren.
In het kindcentrum dienen te worden gerealiseerd; twee scholen, een kinderdagopvang, GGD (consultatiebureau), sportzaal en mogelijkerwijs ook een (school)bibliotheek. Recent is daar tevens de bestuurszetel van de gemeente Alphen-Chaam aan toegevoegd. De omvang van de bibliotheekfunctie wordt op dit moment nader vormgeven. Voor de selectiefase van deze niet-openbare aanbesteding kan worden uitgegaan van de hierboven beschreven functies. De aanbestedende dienst streeft erna om de definitieve omvang van het kindcentrum beschikbaar te hebben bij start van de gunningsfase. De aanbestedende dienst behoud zicht het recht voor om de inhoud qua functies van het kindcentrum te wijzigen ten opzichte van de hierboven beschreven functies.
De programma’s van Eisen, inclusief de daarbij behorende bijlagen, dienen als basis voor de verdere uitwerking in de ontwerpfase en zullen in de gunningsfase aan de geselecteerde architecten worden verstrekt. Bij het vaststellen van de uitgangspunten voor de nieuwbouw van het kindcentrum en de bestuurszetel heeft de gemeenteraad ingestemd met het principe van de ontwikkeling.
De beoogde locatie wordt momenteel besproken met de provincie Brabant aangezien deze zich net buiten de bebouwde kom van de kern Chaam bevindt. Zonder de goedkeuring van de provincie is het niet mogelijk om te bouwen.

De opdracht un deze aanbesteding betreft het vervaardigen van:
• Een Voorlopig Ontwerp;
• Een Definitief Ontwerp;
• Een technisch ontwerp (Bestek en -tekeningen);
• Tekeningen en berekeningen behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning;
• Uitvoeringstekeningen voor de uitvoerende partij(en);
• Tekeningen voor de aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik;
• De nodige overlegmomenten met de opdrachtgever.
• Verder verwachten wij van de architect ten tijde van de uitvoering dat deze bouwvergaderingen en werkbesprekingen bezoekt en waar nodig maatvoeringen en alternatieven beoordeelt.
• Ten tijde van de uitvoering bezoekt de architect bouwvergaderingen en werkbesprekingen en beoordeelt waar nodig maatvoeringen en alternatieven.

De architect is verantwoordelijk voor het bouwkundige ontwerp- en advieswerkzaamheden tot en met de uitvoeringstekeningen. Verder is hij verantwoordelijk voor afstemming en integratie van de verschillende ontwerp- en
adviesdisciplines, en heeft dus een ontwerpende en regisserende rol. De architect is in deze rol verantwoordelijk voor het (doen) samenstellen van alle benodigde bouwkundige adviezen, berekeningen en overige benodigde onderbouwingen voor het project. De werkzaamheden m.b.t. bouwfysische- en installatietechnische advies, alsmede het constructieve ontwerp en financiële berekeningen worden separaat door de aanbestedende dienst aanbesteed en vallen behoudens de hierboven beschreven ontwerpintegratie buiten de opdracht van de architect. In grove lijnen gaat het om het realiseren van een gebouw met een oppervlakte van ca. 4.000 m2 bvo. Het betreft een kindcentrum dat wordt gebouwd volgens frisse scholen B en ENG.

Bron: Tenderned zondag 11 juni 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/300485

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 13 juni 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *