Architect brede school te Veen – Aanbestedingsnieuws

Architect brede school te Veen

Foto: Pixabay.com/Wokandapix

De christelijke basisschool Oranje Nassauschool is gevestigd aan de Hardenbergh 4 te Veen. Besloten is om nieuwbouw te realiseren voor deze school. Het besluit omtrent de locatie van de nieuwbouw zal binnenkort worden genomen. Er zijn nog twee locaties in beeld: de huidige locatie en een nieuwbouwlocatie in het dorp. Omdat de naastgelegen gymzaal aan de Hardenbergh verouderd is en aan vervanging toe is, zal er een nieuwe gymzaal aan de nieuwbouw van de Oranje Nassauschool worden toegevoegd. Tevens zal Trema ruimte krijgen in de nieuwbouw voor peuteropvang. De school en Trema werken reeds op verschillende vlakken samen. Het nieuwe gebouw moet uitdagen deze samenwerking uit te breiden en te versterken. Daarnaast zijn er ambities ten aanzien van onder andere duurzaamheid en het thema Frisse scholen. Uiteraard is het voor alle partijen van het grootste belang een goed functionerend gebouw te realiseren, met beheer(s)bare en betaalbare beheer en exploitatie kosten. Bij de te maken keuzes in het ontwerpproces verdienen de exploitatiekosten dan ook steeds maximale aandacht. Als
toetsingskader voor de beheersbaarheid van de exploitatiekosten dienen de normvergoedingen zoals die door de overheid worden verstrekt aan de scholen als taakstellend te worden gehanteerd.

De ruimtelijke, functionele en technische kwaliteit waaraan het te bouwen gebouw dient te voldoen, is in nauwe samenwerking tussen en met de projectdeelnemers vastgelegd in een programma van eisen. Het door de rijksoverheid uitgegeven programma ‘frisse scholen’ maakt onderdeel uit van het programma van eisen waarbij ambitieniveau B als uitgangspunt is opgenomen (vigerende versie). Het programma van eisen inclusief de daarbij behorende bijlagen dient als basis voor de verdere uitwerking in de ontwerpfase. Het programma van eisen wordt met de gunningsleidraad aan de geselecteerde architecten verstrekt.
Het besluit omtrent de locatie van de nieuwbouw moet nog worden genomen. Ruimtelijk gezien biedt nieuwbouw op de huidige locatie veel belemmeringen. Een andere locatie (Den Eng) bij een nieuwbouwwijk is wordt momenteel optioneel onderzocht.

Het nieuw te bouwen pand omvat ca 1.918 m² bruto vloeroppervlak voor basisschool, kinderopvang/bso en overige ruimtes, 443 m2 voor een sportzaal en bijbehorende ruimtes en 930 m² voor de buitenspeelruimte inclusief gemeenschappelijke ruimten (fietsenstallingen en bergingen). Voor de school en kinderopvang dient voorlopig uitgegaan te worden dat deze gerealiseerd worden binnen een totaal budget van +/- 5% €2.200,-/m² bruto vloeroppervlak inclusief BTW (prijspeil
2022). Dit bedrag is inclusief buitenruimte en voor de totale stichtingskosten (o.a. voorbereidingskosten, honoraria, leges, bouwkosten enz) van de nieuwbouw. Dit bedrag kan nog worden geïndexeerd.

Het nieuwe gebouw moet duidelijk onderdeel zijn van de omgeving. Er dient rekening gehouden te worden met de dorpse setting, maat en schaal van de bebouwing. Belangrijk is dat het gebouw uitnodigt tot spelen, leren, ontwikkelen, sporten en ontmoeten. Het interieur dient aan te sluiten op verschijningsvorm van het gebouw en de verschillende doelgroepen. Dat betekent dat verschillende partners en gebruikersgroepen vragen om verschil in uitstraling (kleurgebruik en materiaalgebruik). Tegelijkertijd is een rustig en natuurlijk kleur- en materiaalgebruik een verbindend thema tussen de verschillende gebouwdelen en verschillende gebruikers. Van de architect wordt een inspirerend, multifunctioneel, open, fris en duurzaam gebouw ontwerp
verwacht. De architect dient zich bewust te zijn dat realisatie van extra kwaliteitswensen ten aanzien van binnenmilieu, duurzaamheid en een energie- en onderhoudsvriendelijk gebouw slechts mogelijk is voor zover het als het beschikbare budget dit toelaat. De ambitie om een optimaal functionerend gebouw te realiseren blijft echter onverminderd overeind.

De gunningsleidraad is in voorbereiding. Deze documenten worden, na bekendmaking van de geselecteerde gegadigden, gelijktijdig met de taakbeschrijving en de uitnodiging tot het doen van een inschrijving verstuurd aan de vijf geselecteerde gegadigden. De inschrijvingen die in de gunningfase worden gedaan moeten voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de gunningsleidraad, op straffe van ongeldigverklaring van de inschrijving. Er zal een visie worden gevraagd met waarschijnlijk de volgende punten:
1. Stedenbouw en architectuur
2. Binnenklimaat
3. Financiële aspecten
4. Duurzaamheid & Circulariteit
De geselecteerde gegadigden zullen verzocht worden hun visie op de vertaling van het programma van eisen naar een gebouwmassa te presenteren., in combinatie met een vlekkenplan/relatieschema in de vorm van een ruw schetsontwerp en referentiebeelden van hoe de architect het gebouw voor zich ziet. De inschrijvers die een rechtmatige inschrijving hebben ingediend maar aan wie de opdracht niet wordt gegund, ontvangen na afronding van de bezwaarperiode een vergoeding van €2.500,- exclusief BTW. De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund ontvangt geen vergoeding voor de studie.

De aanbesteding vindt plaats middels een Europese niet-openbare procedure. Door toepassing van de niet-openbare procedure krijgt in beginsel de gehele relevante en geschikte markt toegang tot deze aanbesteding (selectiefase). Vervolgens wordt de
aanbesteding beperkt tot vijf aanbieders (gunningsfase). De inspanningen van de inschrijvers voor het indienen van een inschrijving staan hiermee in verhouding tot de kans op gunning van de opdracht. Wanneer het aantal gegadigden dat voldoet aan de minimumeisen lager is dan vijf, zal de procedure voortgezet worden met de gegadigden die voldoen aan de minimumeisen. De aanbestedende dienst ( De gemeente Altena)  heeft het voornemen om met één inschrijver een overeenkomst af te sluiten.

Bron: Tenderned woensdag 27 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/259946

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *