Amsterdam PHS – aanpassingen Westtunnel en het Cuypersgebouw – Aanbestedingsnieuws

Amsterdam PHS – aanpassingen Westtunnel en het Cuypersgebouw

Impressie Westpoort Amsterdam CS. © Prorail

Het project PHS Amsterdam heeft het doel om Amsterdam Centraal Station en toeleidende spoorinfra gereed te maken voor de ontvangst van meer treinen en meer reizigers die geprognosticeerd zijn in 2030. Ter plaatse van station Amsterdam Centraal gebeurt dit door het aanpassen van transfer gerelateerde infra, inclusief meerdere historisch monumentale bouwdelen van station Amsterdam Centraal. De stationsinfra blijft tijdens de ombouw in dienst. Op station Amsterdam Centraal bestaat een aantal knelpunten om de toekomstige reizigersaantallen op het gewenste niveau volgens de ProRail normeringen af te kunnen wikkelen. De perrons zijn te smal waardoor onveilige situaties ontstaan en de capaciteit van de stijgpunten (roltrappen, trappen en liften) is onvoldoende voor de gewenste reizigersstromen. Om deze reden zijn er aanpassingen noodzakelijk. De knelpunten moeten worden opgelost door het verbreden van stijgpunten (trappen, roltrappen en liften), het verbreden van de
Oosttunnel en het verbreden van perrons. De Westknoop (zuidelijke toegang van de Westtunnel) wordt verruimd en de te steile hellingbaan wordt vervangen door trappen, een roltrap en een lift. Het aanpassen van de Westknoop is noodzakelijk om de
Westtunnel tijdig toegankelijk te maken voor personen met een beperkte mobiliteit (PRM’s). Momenteel is hiervoor uitsluitend de Oosttunnel beschikbaar. Het toegankelijk maken van de Westunnel dient gereed te zijn voordat de Oosttunnel zijn toegankelijkheidsfunctie voor PRM’s verliest tijdens een geplande verbouwing.

De scope betreft hoofdzakelijk onderstaande werkzaamheden:
• de huidige te steile hellingbaan, die het hoogteverschil tussen westtunnel en Cuypersgebouw overbrugt, wordt vervangen door een stijgpunt bestaande uit 2 liften, opgaande roltrap en diverse trapdelen;
• het westelijke stijgpunt naar het 1e perron wordt in westelijke richting verplaatst om de transferruimte op tunnelniveau te vergroten, de naastgelegen Tickets & Service ruimte van NS Reizigers wordt aangepast vanwege deze verplaatsing;
• het oostelijk stijgpunt naar het 1e perron wordt verwijderd;
• de bestaande EHBO-ruimte, kaartverkoopautomaten en nachtafsluitingen worden verplaatst;
• het aantal OVCP-poortjes op tunnelniveau wordt vergroot naar 30;
• de commerciële ruimte waar nu de Hema is gevestigd, wordt verwijderd om plaats te maken voor technische ruimtes voor installaties, waaronder hoogspanning-, middenspanning- en laagspannings installaties;
• bestaande kabels en leidingen in en rond de westknoop worden verlegd, voorzieningen voor nieuwe kabels en leidingen worden aangebracht;
• aan de noordzijde van de westtunnel wordt een nieuw SER (Secundary Equipment Room) ingericht ten behoeve van SpoorLAN, en om diverse technische (veiligheids-)systemen operationeel te houden;
• de Westknoop wordt voorzien van een nieuwe, hoogwaardige bouwkundige afwerking van vloeren, wanden, kolommen en plafonds, geïntegreerd met gebouwgebonden en transfer gerelateerde voorzieningen en installaties;
• diverse monumentale onderdelen worden hersteld en aangepast.

Naar verhouding van omvang vormt installatietechniek, zowel gebouwgebonden installaties als transfer gerelateerde installaties het meest significante deel van de scope, gevolgd door bouwkundige ingrepen en de constructieve scope. Het werk wordt als E(ngineering)&C(onstruct) contract aanbesteed, waarbij een door opdrachtgever uitgewerkt definitief ontwerp bindend in het aanbestedingsdossier is opgenomen. De realisatie van een nieuwe Westknoop te Amsterdam Centraal is een complexe opgave. Met behoud van transfer en treinenloop dient de belangrijkste logistieke knoop in overleg met meerdere stakeholders ingrijpend te worden aangepast. Voor het projectteam van PHS Amsterdam is samenwerking de sleutel tot succes. Samenwerking met stakeholders, maar vooral door samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De contractering is geslaagd als ProRail een marktpartij contracteert die de opgaaf en complexiteit als onderdeel van de aanbestedingsprocedure doorziet en zich hierbij gesteund weet door opdrachtgever. Door middel van zowel het aanbestedingsdossier als de aanbestedingsprocedure met meerdere overlegrondes zal het projectteam de gegadigden kennis laten nemen van de technische en procesmatige uitdagingen en de gegadigden zoveel mogelijk faciliteren bij het opstellen van hun aanbieding.

Er zal een UAV-Gc overeenkomst worden aanbesteed. De contractwaarde zal zich naar verwachting tussen de €20.000.000,- en de  €25.000.000,- bevinden. Voor het bepalen van de economisch meest voordelige inschrijving op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding worden de volgende gunningscriteria toegepast:
• Prijs
• Veiligheid (max 10%)
• CO2 (max 10%)
• Samenwerking (max 20%)

Indien u mogelijkerwijs geïnteresseerd bent in deelname aan deze aanbesteding wil Prorail u er graag (nog) meer
over vertellen. Op 22 december a.s. is er een digitale informatie bijeenkomst met MS teams gepland. ProRail zal u hierbij informeren over:
– de aanleiding en scope van het project;
– uitvoering specifieke onderwerpen als planning, fasering, bouwhinder;
– procedurele wetenswaardigheden aangaande de aanbesteding.
En natuurlijk is er alle ruimte om vragen te stellen.
U kunt deelnemen door gebruik te maken van de link in de bij de aanbestedingsdocumenten  gevoegde uitnodiging.  U komt dan in de beveiligde omgeving van ProRail, voor ProRail externen wordt hierbij de term ‘lobby’ gebruikt. Zodra wij daar een melding van krijgen (hou rekening met een vertraging van +/- 30 seconden) wordt u toegelaten. Mocht het fout gaan, gelieve telefonisch contact op te nemen met de tendermanager.

Bron: Tenderned donderdag 2 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/245580

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *