Achterstallig onderhoud garage “Plaza Arena” P10 – Aanbestedingsnieuws

Achterstallig onderhoud garage “Plaza Arena” P10

Foto: Amsterdam.nl

De opdracht ‘vernieuwbouw Garage Plaza Arena P10’ is door de afdeling Garageparkeren (GP) opgesteld als onderdeel van het allesomvattend strategisch plan om alle assets, waar GP voor verantwoordelijk is, minimaal op niveau 3 conform de NEN 2676 te brengen.

In grote lijnen gaat het hier om het uitvoeren van éénmalig (groot) onderhoud (vernieuwbouw) aan de garage Plaza Arena P10, met als doel de staat van het onderhoud van de garage weer op peil te brengen. Het betreft dan ook een projectmatige opdracht met de intentie om daarna al het
onderhoud onder te brengen onder een nog te contracteerde raamovereenkomst voor alle garages waarvoor GP verantwoordelijk is (voor de lange termijn). Dit langer termijn onderhoud maakt geen onderdeel uit van deze opdracht.

Het gaat in deze opdracht om:
1. Planmatig onderhoud: renoveren liften, divers “klein” planmatig en correctief onderhoud, kabelgoten reparatie en schoonmaken, reinigen vloer, trappen en glas.
2. Vervanging plafond inclusief verlichting.
3. Afbouwen van blok 6 en 9 (plafond, verlichting en elektra).
4. Het mogelijk aanpassen van de bewegwijzering, zodat deze voldoet aan de huisstijl GP (vastgestelde toolkit). De kosten van de bewegwijzering dienen als doelstelpost te worden meegenomen op de inschrijfstaat, gezien de gemeente nog niet kan garanderen dat deze
werkzaamheden onderdeel zullen uitmaken van de opdracht. De gemeente is voornemens om een apart inkooptraject te starten voor de wayfinding voor alle parkeergarages. Gezien niet duidelijk is wanneer dit inkooptraject zal starten en dus zal zijn afgerond, dient Inschrijver een doelstelpost op te nemen, zodat de wayfinding mogelijk ook bij Inschrijver kan worden afgenomen. Wel beoordeelt de gemeente de
totale kosten inclusief de stelpost voor wayfinding.
5. Brandveiligheid: Allereerst is het belangrijk te melden dat de garage op (veel kleine) punten nu niet voldoet aan de brandveiligheidseisen. Dus zowel op bouwkundige elementen, installatietechnisch, beheer, noodverlichting, blusmiddelen zullen aanpassingen moeten worden verricht.

Verder luidt de opdracht van de portefeuillemanager vanuit strategisch oogpunt voor dit
utiliteitsbouw:
1. Voldoen aan Wet & Regelgeving;
2. Onderhoudsconditie minimaal niveau 3 conform de NEN 2767;

Ten aanzien van punt 5 haalt Aanbestedingsnieuws de conclusie uit de nulmeting door BJH naar voren

Er zijn van dit gebouw geen goede basisgegevens voorhanden, dit maakt inspectie, onderhoud en
beheersbaarheid lastig. Wij adviseren een nieuwe basisset aan tekeningen op te stellen, met daarop
alle nodige voorzieningen aangegeven.
Op bouwkundig gebied, en qua gebouwgebonden voorzieningen voldoet de parkeergarage niet geheel
aan de daarvoor geldende eisen. Het is noodzakelijk de brandwerende scheidingen tussen parkeerdek
en kantoren na te lopen op niet juist afgewerkte doorvoeringen en deze te herstellen. Ook dient de
vluchtroute-aanduiding te worden herzien en verduidelijkt. Het huidige systeem van droge
blusleidingen zou een brand beheersbaar kunnen maken, mits er een duidelijke aanduiding komt voor
de brandweer. Denk hierbij aan een bordje met een schema bij de hydrant zelf.
Naast de wettelijke eisen is er, vanwege het ontbreken van concrete eisen voor bouwwerken geen
gebouw zijnde, sprake van een groot restrisico en kans op materiele schade. In het ergste geval zou
een autobrand kunnen leiden tot het onherstelbaar beschadigen van een deel van de parkeergarage,
het rijdek of zelfs een kantoorgebouw. Hierom adviseren wij, naast de bovenstaande wettelijk vereiste
maatregelen, een bovenwettelijke BMI (zonder OAI) te introduceren, met een geografisch meldpaneel.
Op basis van een melding van deze installatie kan sneller en adequater actie worden ondernomen door
zowel de gebruiker als de brandweer.
Daar waar er sprake is van onderhoud aan het plafondsysteem, kan het herstellen van de gebreken
daarmee samenlopen in de planning. Wij adviseren in ieder geval de houten schroten in het plafond te
vervangen door een onbrandbaar materiaal. Het restrisico van de aanwezige PUR-isolatie wordt
hierdoor ook kleiner.
Het ongewijzigd laten van de in dit rapport benoemde gebreken leidt tot een situatie die verboden is
volgens artikel 1a en 1b van de Woningwet. Dit zou voor het bevoegd gezag een reden zijn om hierop
aan te schrijven. In het uiterste geval kan dit zelfs worden bezien als een overtreding van de Wet op de
economische delicten.

Bron: Tenderned 1 oktober 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/176653

1 thought on “Achterstallig onderhoud garage “Plaza Arena” P10

  1. Een droge blusleiding lijkt me inderdaad essentieel voor de garage. Net zoals een vluchtplan. Belangrijk dat daar over nagedacht wordt door de ontwerper van de GP en misschien de gemeente.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *