Aanpassing twee rotondes Oosttangent Heerhugowaard – Aanbestedingsnieuws

Aanpassing twee rotondes Oosttangent Heerhugowaard

Foto: © Gemeente Heerhugowaard

De opdracht in deze niet-openbare aanbesteding van de gemeente Heerhugowaard betreft twee rotondes: de rotonde Oosttangent – Dijk van Kyoto met de daarop aansluitende rijbanen, fietspaden en voetpaden en de rotonde Oosttangent – Haringvliet en de daarop aansluitende rijbanen, fietspaden en voetpaden. De verkeersdoorstroming op de Oosttangent staat onder druk. In de nabije toekomst wordt een nog grotere druk verwacht. Verkeerskundig is daarom met het verkeersmodel van de gemeente onderzocht welke maatregelen er nodig zijn om hier verbetering in te brengen. Conclusie hieruit is dat de rotonde Oosttangent – Dijk van Kyoto en de rotonde Oosttangent – Haringvliet aangepast moeten worden naar zogenaamde “half partiële turborotondes”. In 2021 is er door Sweco het Voorlopig Ontwerp (VO) van de rotondes opgesteld. Op grond van dit ontwerp wil de gemeente Heerhugowaard de uitvoering laten voorbereiden en de aanpassing van de rotondes realiseren. Doelstelling van het project
Voorbereiding op grond van VO, uitwerking DO en realisatie van twee half-partiële turborotondes op de Oosttangent, ter plaatse van de Dijk van Kyoto en ter plaatse van de Haringvliet. Met als doel om de verkeersdoorstroming op korte termijn te verbeteren. Het project bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Uitwerking naar definitief ontwerp (DO), in overleg met stakeholders, tot uitvoeringsontwerp (UO).
2. Realisatie van 2 partiële turborotondes.

De opdracht bestaat in hoofdlijnen uit de volgende werkzaamheden:
• Technisch management:
− Uitvoeren onderzoek/vooropnamen/inventarisatie (o.a. nulmeting, kabels en leidingen, landmeetkundige werkzaamheden);
0 Het uitvoeren van de volgende ontwerpwerkzaamheden:
− het uitwerken van de vraagspecificatie (inclusief definitief ontwerp) tot een uitvoeringsontwerp.
− De aanbesteder is voornemens om het Ontwerp vergaand uit te werken, waarbij de ontwerpvrijheid voor de opdrachtnemer beperkt is.
0 Het uitvoeren van de volgende realisatiewerkzaamheden:
− opruimingswerkzaamheden;
− grondwerk;
− aanbrengen van wegverhardingen;
− aanbrengen van openbare verlichting;
− aanbrengen grondkerende constructies.
0 verifiëren en valideren;
0 opstellen afleverdossiers en opleverdossiers.
• Projectmanagement:
0 opstellen van een projectmanagementplan;
0 toepassen kwaliteitsmanagement;
− werk- en keuringsplannen;
0 toepassen integraal veiligheidsmanagement;
0 interactie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.
• Projectbeheersing:
0 scopemanagement;
0 planningsmanagement;
− planning,
− voortgangsrapportage;
0 financieel management;
0 risicomanagement;
0 voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen;
• Omgevingsmanagement:
0 verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen;
0 leggen en verleggen van kabels en leidingen;
0 communiceren met derden;
0 verkeersmanagement wegen.

De aanbesteder is voornemens om de economisch meest voordelige inschrijving vast te stellen op basis van: beste prijs-kwaliteitsverhouding. Daarnaast stelt de aanbestedende dienst minimumeisen aan de inschrijving. De aanbesteder is van plan om als kwaliteitscriteria te hanteren:
• Beheersing van risico’s
• Planning en fasering van de uitvoering
• Omgevingsmanagement
• Duurzaamheid
De te hanteren kwaliteitscriteria en hun relatieve gewicht zullen worden omschreven in de inschrijvingsleidraad.
Daarnaast zal er sprake zijn van een budgetplafond. Voor de uitvoering is een totaalbudget beschikbaar van maximaal €2.150.000,- exclusief BTW. Aanbiedingen boven dit bedrag worden niet in behandeling genomen.

Bron: Tenderned woensdag 1 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/245657

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *