Aannemersselectie nieuwe Bernardus Zoeterwoude – Stg. Conf. Onderwijs Leiden – Aanbestedingsnieuws

Aannemersselectie nieuwe Bernardus Zoeterwoude – Stg. Conf. Onderwijs Leiden

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Impressie: ©scol

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) is het bevoegd gezag van de Bernardusschool. Onder SCOL vallen het Bonaventuracollege in Leiden en het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiden, Leiderdorp en Rijnsburg, tien rooms-katholieke basisscholen in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude, en zes protestants-christelijke basisscholen in Leiden. In Zoeterwoude-Rijndijk voldoet de bestaande Bernardusschool niet meer aan de eisen van deze tijd. De Bernardusschool is een kleinschalige en hechte school op katholieke grondslag. De school is de enige basisschool in Zoeterwoude-Rijndijk. Circa negen van de tien kinderen in Zoeterwoude-Rijndijk staat ingeschreven op de Bernardusschool.Daarnaast overstijgt het verwachtte leerlingaantal, als gevolg van de komst van extra bewoners van de nieuwe wijk Verde Vista, de maximale capaciteit van de bestaande school. Vervangende nieuwbouw is nodig om te komen tot passende huisvesting voor de school en de opvang. Daarom heeft de gemeente besloten het huidige gebouw te slopen en een nieuw gebouw te realiseren, als eerste onderdeel van een toekomstig nieuw maatschappelijk centrumgebied waarbij bijvoorbeeld ook de openbare ruimte een facelift krijgt.
Op de huidige locatie van de Bernardusschool is nieuwbouw voorzien voor de nieuwe Bernardus. Het nieuwe gebouw van de Bernardusschool en kinderopvang SKZ heeft een omvang van 2.545 m² bvo.

De opdracht in deze aanbesteding is gebaseerd op een traditionele contractvorm (op basis van bestekken en de UAV 2012) en
wordt in twee percelen aanbesteed.
▪ Perceel 1 betreft de bouwkundige werkzaamheden inclusief de coördinatie van perceel 2.
▪ Perceel 2 betreft de werktuigbouwkundige- en elektrotechnische werkzaamheden.

De aannemer voor het bouwkundig deel (perceel 1) wordt daarbij tevens als coördinator aangewezen middels een coördinatieovereenkomst werken, die zal worden verstrekt in de gunningsfase. Het Technisch Ontwerp (bestek) wordt verstrekt bij de start van de gunningsfase. In de (volgende) gunningsfase wordt de gunningsleidraad verstrekt. Onderdeel van deze gunningsleidraad zijn de aanbestedingsdocumenten, waarin het Technisch Ontwerp (bestek) met bijbehorende tekeningen, de conceptovereenkomst op basis van de UAV 2012 en de concept coördinatieovereenkomst werken zijn opgenomen. Het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning (aangevraagd door de opdrachtgever) is
benodigd voordat er tot gunning van de werkzaamheden kan worden overgegaan. Na het contracteren en een periode van werkvoorbereiding zullen de aannemers de uitvoering starten. Opdrachtgever zal de werkvoorbereiding en uitvoering laten begeleiden door een directievoerder en toezichthouder waarbij sprake is van reguliere bouw- en werkvergaderingen.
De in de gunningsfase van deze aanbestedingsprocedure te verstrekken aanbestedingsdocumenten en eventuele Nota’s van Inlichtingen bevatten de exacte omschrijving van het project en de aan te besteden werkzaamheden. Tevens worden de eisen en de criteria waarop de inschrijvingen worden beoordeeld in de gunningsfase nader gedefinieerd.

Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure wordt naar verwachting, en indien tot gunning wordt besloten, in oktober 2023 opdracht verstrekt zodat in november 2023 de werkzaamheden voorbereid kunnen worden en in januari 2024 kan worden gestart met de realisatie. De oplevering is voorzien in begin maart 2025. De aanbesteding vindt plaats volgens een Europese niet-openbare procedure. De niet-openbare procedure houdt in dat de aanbesteding in twee fasen geschiedt. In de eerste fase vindt een selectie plaats. Op basis van de in dit document genoemde criteria maakt de beoordelingscommissie
een selectie uit alle aanmeldingen van gegadigden met het doel te komen tot de selectie van vijf gegadigden per perceel. De aanbestedende dienst beoogt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ één inschrijver per perceel te selecteren voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Bron: Tenderned woensdag 29 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/292815

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 30 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *