Aannemer infrastructureel werk centrum Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Aannemer infrastructureel werk centrum Utrecht

Foto: Wienerberger

De huidige raamovereenkomst met de aannemer Centrum loopt af in de eerste helft van 2021. Het doel van deze aanbesteding is dat er per 1 mei 2021 een nieuwe raamovereenkomst is met een aannemer voor de uitvoering van infrastructureel werk binnen het Centrum. Onder het gebied Centrum wordt verstaan:

  • De Binnenstad (de historische stad binnen de singels);
  • Het Stationsgebied Oost en West;
  • Het Lombokplein (huidige Westplein);
  • Het Beurskwartier;
  • De Jaarbeurs.

De infrastructurele werken binnen het Centrum kunnen uit de volgende elementen bestaan:
– opruimwerkzaamheden;
– het uitvoeren van grondwerk;
– het slopen van keerwanden;
– het aanbrengen van kleine kunstwerken (bijv. kadeconstructie);
– leveren en aanbrengen tijdelijk en definitieve verhardingen
– leveren en aanbrengen van tijdelijke en definitieve asfaltverhardingen
– het aanbrengen van tijdelijke betonplatenverhardingen;
– het aanbrengen van tijdelijke elementenverhardingen;
– het aanbrengen van tijdelijke diverse kantopsluitingen;
– het opbreken en afvoeren van bestaande asfaltverhardingen;
– het opbreken en afvoeren van bestaande elementenverhardingen;
– het opbreken en afvoeren van bestaande kantopsluitingen;
– het verwijderen van afwateringsvoorzieningen;
– het aanleggen van tijdelijke afwateringsvoorzieningen;
– aanbrengen van definitieve afwateringsvoorzieningen (directielevering);
– ter beschikking stellen (op basis van huur) van tijdelijke verkeersmaatregelen (o.a. bouwhekken);
– voor elk project dient een BLVC-plan geschreven te worden;
– er beschikkingstellen van verkeersregelaars (in staffels);
– maken van faseringsplannen;
– maken van inrichtingsplannen en uitvoeringsontwerpen;
– het aanbrengen en onderhouden van verkeersmaatregelen / belijningen;
– het verwijderen van straatmeubilair;
– het eventueel aanbrengen van straatmeubilair, waaronder zowel het leveren en aanbrengen van definitieve bebording;
– het verrichten van werkzaamheden van algemene aard waaronder het doen van onderzoek naar asfalt en funderingslagen, proefsleuven;
– bijkomende werkzaamheden;

Aandachtspunten:

  • Gelet op het grote aantal projecten die binnen een relatief klein gebied worden uitgevoerd is flexibiliteit van handelen zeer belangrijk.
  • De projecten worden gerealiseerd in een context en omgeving waarin bewegingen van gebruikers van de stad, verkeer, ondernemers en bedrijven redelijkerwijs doorgang moet kunnen vinden. De aannemer heeft hier een proactieve rol in.
  • Daarnaast is snel reageren op een vraag of nadere uitvraag belangrijk. De ontwikkelingen en planvorming in het Centrum zijn zeer dynamisch en de projecten nauw met elkaar verweven. Vertraging op het ene project kan directe gevolgen hebben voor diverse andere projecten, wat dus zo veel mogelijk voorkomen moet worden. De aannemer moet hierop in kunnen spelen en
    rekening mee houden. De insteek moet zijn om samen faalkosten te voorkomen.

Op basis van de opdrachtwaarde in de voorgaande jaren en de projectplanning voor de komende jaren wordt voor deze aanbesteding uitgegaan van een opdrachtwaarde van ca. €4.000.000,- per jaar. De opdracht bestaat per jaar uit ongeveer vijf tot zes  grote projecten met een waarde van ongeveer €600.000,- per project. Daarnaast is er nog sprake van een zogenaamde veeglijst waarop de kleinere werkzaamheden komen te staan. Deze veeglijst vertegenwoordigt een waarde van circa €400.000,- per jaar. De omvang is een inschatting. U kunt geen rechten ontlenen aan deze getallen.  De gemeente maakt een voorbehoud om projecten met een waarde groter dan €3.000.000,- separaat aan te besteden. Deze raamovereenkomst kent een maximum waarde van circa €19.000.000,- excl. BTW.

De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar met de eenzijdige mogelijkheid voor de gemeente om deze tweemaal (stilzwijgend) met één jaar te verlengen tot een maximale looptijd van vier jaar. Tenzij de maximale waarde van de raamovereenkomst eerder wordt bereikt.

De niet-openbare procedure is opgeknipt in twee fases: De aanmeldingsfase en de offertefase. In de aanmeldingsfase geeft u aan te willen deelnemen en te voldoen aan de kerncompetenties. Als er meer dan vijf aanmeldingen zijn maakt de gemeente een selectie, waarna zij aanmelders uitnodigt een offerte uit te brengen. Na beoordeling van de offertes gunt de gemeente de opdracht aan één inschrijver. De gemeente gunt de opdracht aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned 18 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/214932

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *