Aannemer brandweerkazerne Abdissenbos Zoetermeer – Aanbestedingsnieuws

Aannemer brandweerkazerne Abdissenbos Zoetermeer

Impressie: © Gemeente Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer voert een aanbestedingsprocedure uit voor bouwwerkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw brandweerkazerne aan het Abdissenbos 5, te Zoetermeer. Het betreft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure op basis van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).Het onderwerp van de aanbesteding bestaat uit de selectie van een aannemer die gelijktijdig als bouwteampartner optreedt. De aanbesteding zal bestaan uit twee fasen, te weten:
• de selectiefase: hier worden de gegadigden voor de opdracht beoordeeld en gerangschikt op basis van de vraag of en in hoeverre zij aan de gestelde geschiktheidseisen en selectiecriteria kunnen voldoen.
• de gunningsfase: de vijf best gekwalificeerde gegadigden worden uitgenodigd een inschrijving in te dienen. Tevens wordt in deze fase uitleg gegeven over de beoordelingsprocedure en het van toepassing zijnde gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding.

De te gunnen opdracht is in twee fases gesplitst:
1. de bouwteamfase: de opdrachtnemer neemt deel aan een bouwteam. Het bouwteam bestaat uit de opdrachtgever, de architect en alle overige adviseurs (waaronder installaties, constructie, bouwfysica, bouwkosten). In deze fase wordt
het goedgekeurde definitief ontwerp uitgewerkt tot een Uitvoeringsgereed Ontwerp.
2. De bouw- en uitvoeringsfase: realisatie van de bouwkundige-, constructie- en installatiewerkzaamheden op basis van het Uitvoeringsgereed Ontwerp. 

Het één en ander conform de Technische specificaties inclusief het Definitief Ontwerp die onderdeel uitmaken van de uitnodiging tot inschrijving die uitsluitend aan geselecteerde gegadigden ter beschikking zal worden gesteld. De taken van de opdrachtnemer in het bouwteam zijn:
opdrachtnemer stelt aan het bouwteam zijn specifieke ervaring en deskundigheid ter beschikking op het gebied van de uitvoering van (bouw)werken en de daaraan verbonden kosten om tot een voor opdrachtgever aanvaardbaar, financieel
haalbaar en uitvoerbaar ontwerp, neergelegd in een bestek met bijbehorende tekeningen inclusief Uitvoeringsgereed Ontwerp te komen. Opdrachtnemer beoordeelt mede deze tekeningen op volledigheid, consistentie en correctheid en het verstrekken van daaruit volgend commentaar.

In dit traject zal gemeente Zoetermeer optreden als opdrachtgever en heeft een regisserende en toetsende rol. Als streefdatum voor de totstandkoming van het Uitvoeringsgereed Ontwerp met tekeningen geldt 3 oktober 2022. Indien aan het eind van de bouwteamfase geen overeenstemming tot stand komt over de bouwteamfase mag de opdrachtgever het contract ontbinden. De opdrachtnemer zal een vooraf afgesproken vergoeding ontvangen voor het gemaakte werk. Het werk (de realisatie van de nieuwbouw) dient geheel compleet en ten genoegen van de opdrachtgever te worden opgeleverd uiterlijk oktober 2023. Er dient rekening gehouden te worden dat de laatste zes weken voor oplevering het buitenterrein door derden zal worden
gerealiseerd. 

Bron: Tenderned zondag 16 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/249523

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *