Aanleg strandopgang Huisduinen Den Helder – Aanbestedingsnieuws

Aanleg strandopgang Huisduinen Den Helder

Huidige Strandopgang. Foto: © Gemeente Den Helder

In het kader van het kustversterkingsplan Zwakke Schakels uit 2013 heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNH) besloten de zeewering ter hoogte van de strandopgang Huisduinen te laten verzanden waardoor ter plaatse nieuw duin ontstaat tot aan de kustlijn. Dit betekent dat de tot voor kort verharde dijk niet meer gebruikt kan worden voor het bereiken van het strand en het strandpaviljoen Factor 30. Om deze reden is in het Investeringsprogramma (2017-2020) van De Kop Werkt, project 122 Strandgang Huisduinen opgenomen. In dit project werd voorzien in het opwaarderen van de
strandopgang (vanaf de Grafelijkheidsweg) nabij het strandpaviljoen. Bij de uitwerking van de geplande opwaardering (verbreden en verlengen) van deze strandopgang werd deze als te ingrijpend gezien voor de ter plaatse aanwezige flora en fauna. De opgang is namelijk in Natura 2000 gebied gelegen. Voor deze aanpassing kon geen Wet Natuurbeheer vergunning worden verkregen. Vervolgens is in overleg met de meest betrokken stakeholders (Omgevingsdienst NHN, HHNK,
Landschap NH, de veiligheidsdiensten, de paviljoenhouder en diverse gemeentelijke afdelingen) naar een alternatief gezocht. Dit heeft geleid tot het ontwerp van een circa 800 meter lang en 4 meter breed fiets- en wandelpad tussen Fort Kijkduin en het strandpaviljoen, dat komt te liggen aan de zeezijde op de nieuwe zandaanwas op de dijk. Hiermee is een aantrekkelijk en innovatief ontwerp gerealiseerd.

De gemeente Den Helder is van plan om door het voeren van een nationale openbare aanbesteding met één opdrachtnemer een overeenkomst aan te gaan voor het bestek “Aanleg strandopgang Huisduinen met besteknummer 373757-1.”

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  1. het verrichten van opruimingswerkzaamheden;
  2. het uitvoeren van grondwerk;
  3. het aanbrengen van asfaltverhardingen;
  4. het aanbrengen van prefab betonverharding;
  5. het aanbrengen van beplantingen;
  6. het aanbrengen van inrichtingselementen.

Het uit te voeren werk is gelegen aan de Grafelijkheidsweg en de Zeepromenade in de gemeente Den Helder. Het werk moet worden uitgevoerd tussen 1 november 2022 en 15 maart 2023 (oplevering). De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het stormseizoen. Bij extreme omstandigheden, zoals springvloed in combinatie met zware storm kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd door hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De gemeente Den Helder heeft ervoor gekozen de opdracht aan te besteden door middel van een openbare procedure. Nadat is vastgesteld welke inschrijvingen voldoen aan de minimumeisen vindt de beoordeling plaats van het gunningscriterium om zo de economisch meest voordelige inschrijving te bepalen waarbij het criterium laagste prijs wordt gehanteerd.

Bron: Raadsinformatiebrief Den Helder https://www.denhelder.nl/dsresource?objectid=881df61f-bbda-402d-82fe-4bac6392e6b6&type=org&& en

Tenderned donderdag 7 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/266653

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *