Aanbesteding voor geluidsmetingen N-wegen Brabant – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding voor geluidsmetingen N-wegen Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft een aanbesteding gepubliceerd voor het verrichten van geluidsmetingen bij en in woningen langs de provinciale wegen en eventuele bijkomende adviezen voor isolatie. Het gaat om circa 1200 huizen die gedurende het 4-jarig contract gemeten moeten worden. Het contract kan twee maal met een jaar verlengd worden. Aanleiding voor deze opdracht is het idee dat zeer veel burgers in Nederland  hinder ondervinden van wegverkeerslawaai.

Om het geluid van het verkeer te reguleren is in de jaren ’70-’80 de Wet geluidhinder (Wgh) tot stand gekomen. In deze  Wgh zijn normen opgenomen o.a. voor de aanleg en fysieke wijziging van wegen en voor het bouwen van woningen langs wegen. Woningen die bij het van kracht worden van de Wgh reeds een te hoge geluidbelasting hadden, kwamen op een landelijke saneringslijst te staan en worden door de gemeenten met financiële middelen van het ministerie gesaneerd. De Wgh voorziet dus in normen voor situaties waarin wijzigingen optreden.

Er zijn echter ook situaties waarin geen wijzigingen aan de weg of in de omgeving optreden en als gevolg van autonome groei van het verkeer meer geluid wordt geproduceerd. Omdat nergens is geregeld dat hiertegen moet worden opgetreden, kan de geluidbelasting in dergelijke situaties ongebreideld blijven toenemen. Het is niet uit te sluiten dat hierdoor op andere plaatsen zeer hoge geluidbelastingen optreden.

Verkeerslawaai ©AN 2019

Na afweging van belangen en op basis van gezondheid, haalbaarheid en betaalbaarheid wordt in het Actieplan Geluid 2018-2023 als plandrempel een geluidsbelasting van 65 dB gehanteerd. In tegenstelling tot de voorgaande Actieplannen heeft Gedeputeerde Staten voor een andere werkwijze gekozen. Er wordt niet alleen gekeken of geluidbelastingen boven de plandrempel middels het treffen van maatregelen kunnen worden gereduceerd. Ook wordt gekeken of  overschrijdingen van de plandrempel in de komende jaren kan worden voorkomen.

Hiermee wordt een hiaat van de Wet geluidhinder aangepakt. Door het treffen van maatregelen te koppelen aan groot onderhoud, kunnen de maatregelen goed op elkaar worden afgestemd. Op sommige locaties is het om praktische redenen onmogelijk om de geluidsbelasting voldoende terug te dringen. De bewoners in dergelijke situaties kunnen gebruik maken van een subsidieregeling om maatregelen aan de gevel te laten treffen die zorgen voor een aanvaardbaar geluidsniveau binnen in de woning. De bewoners die hiervoor in aanmerking komen worden actief door de provincie benaderd. 

Bron: Tenderned, 24 januari 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/156906

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *