Aanbesteding Jeugdzorgplus NH inderdaad vooringenomen – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding Jeugdzorgplus NH inderdaad vooringenomen

Laatst geupdate op november 1, 2019 door redactie

Aanbestedingsnieuws heeft de aanbesteding van Jeugdzorgplus Alkmaar op TenderNed teruggevonden. We kunnen eens zien hoe de aanbesteding eruit ziet. Het blijkt te zijn gegaan om een mededingsingsprocedure ex. art. 2.38 Aanbestedingswet.

Op 28 oktober zocht Aanbestedingsnieuws nog naar de aanbestedingsstukken van de Jeugdzorgplus aanbesteding op TenderNed. Die kregen we niet gevonden omdat hangende uitspraken bij de voorzieningenrechter, de a anbestedingen van onderwerp niet zichtbaar zijn. Op zichzelf onnodig, het zijn immers dezelfde openbare stukken die eerder beschikbaar waren en de uitspraak is ook openbaar. Maar in elk geval..

Eerst over de procedure: Men kan de procedure ex-art. 2.38 wel aanbesteding noemen, maar er is niet veel aanbesteding aan. Artikel 2.38 Aanbestedingswet is gemaakt met het oog op de verdwenen regeling voor 2bdiensten, waarmee sociale opdrachten uitgezonderd waren van de Europese Aanbestedingsrichtlijnen. Dat wordt gebruikt voor opdrachten voor bijvoorbeeld sociale werkplaatsen te kunnen gunnen aan de sociale werkplaats. Zie voor een gedetailleerde beschrijving van deze procedure, hier blijkbaar aangeduid als SAS-procedure, van Sociale en Andere Specifieke. https://www.pianoo.nl/nl/themas/sociaal-domein/aan-de-slag/vereenvoudigde-aanbestedingsprocedure-voor-sociale-en-andere

Het idee van die SAS-procedure is dat de inkoop veel vrijer is om te gunnen, het hoeft niet objectief en transparant naar de aannemer die het formulier het beste heeft ingevuld zodat je wordt afgescheept met zelfremmende autowagens. Hoe de procedure wordt vormgegeven is vrij. Dat betekent ook dat er niets aan in de weg had gestaan om de opdracht aan Transferium/Parlan te gunnen. Wie of waarom daar tegen gekozen heeft, is onduidelijk en valt niet uit de aanbestedingsstukken te halen, politiek mandaat is daar ook niet voor.

Dan is het dus extra van belang wat er in de selectieleidraad over die wijze van inkoop is opgenomen. Zijn die zo gesteld dat de ene aanbieder geen kans maakte? Aanbestedingsnieuws kijkt de leidraad erop na en het valt een beetje tegen. Dat blijkt helemaal niet zo veel te zijn. De selectieleidraad is vrij povertjes, stelt eisen aan de financiële draagkracht van de onderneming maar dat was het dan. Geen ervaringseisen of keurmerken of niks. Het is nog net geen lege bladzijde.

Twee inkoopstrategiëen

Nog interessanter is de met de tender meegestuurde inkoopstrategie. Dat is niet de inkoopstrategie Jeugdzorgplus regio Alkmaar 2017-2020 die we langs de bestuurlijke informatie hadden gevonden. Sowieso is het opmerkelijk dat de inkoopstrategie is meegestuurd, met de aanbesteding. Nog wat opmerkelijker is, dat er 2 van zijn en de ene alleen naar gemeenteraden is gestuurd terwijl de ander bij de aanbesteding zit (op Tenderned, wat raadsleden nooit lezen maar toch vaker zouden moeten doen).

In deze aanbestedings-inkoopstrategie wordt inderdaad, zoals GroenLinks Langedijk en eerder PVDD Alkmaar stelden, wordt Horizon, de latere winnaar al genoemd, als zijnde de leverancier voor Jeugzorgplus van 2018, via het Landelijke Transitie Arrangement.

Je kijkt in de spelregels en je ziet dat daar staat dat Sjaak wint met Monopoly. Dat is dus echt heel opmerkelijk. Ook de bestuursinformatie-inkoopstrategie maakt gewag van dit Transitie Arrangement.

Vooringenomenheid

De inkoopstrategie op TenderNed heeft geen opmaak en is maar 9 pagina’s lang. Deze inkoopstrategie noemt inderdaad Horizon als “huidige aanbieder”terwijl dat dan juist nog moet worden beslist, met de aanbesteding aan de hand van de stukken, die op Tenderned staan. Een duidelijker voorbeeld van vooringenomenheid, weten we niet.

Twee andere belangrijke ontwikkelopgaven zijn de Jeugdzorgplus-hulp voor jongeren onder de 12  jaar en de Jeugdzorgplus-hulp voor de meest intensieve doelgroep:
Vanaf 2019 valt de JeugdzorgPlus voor jongeren jonger dan 12 niet meer onder het Landelijk  Transitie Arrangement (LTA). De gemeenten willen dit aanbod nog gedurende een jaar bij de huidige aanbieder Horizon afnemen. [red AN maar die IS dan nog helemaal geen aanbieder, die wordt dat pas mét deze aanbesteding] Gedurende dit jaar willen de gemeenten met de jeugdhulpaanbieders afspraken maken over een passende oplossing voor deze doelgroep in de eigen regio vanaf 2020. Dit zodat deze kinderen dichterbij hun eigen bekende woonomgeving kunnen blijven.

 

Toch zei de voorzieningenrechter in de uitspraak over Transferium, dat niet bewezen was, dat de aanbesteding vooringenomen was. Transferium haalde daarbij het voorbeeld aan van de gunningsbrief, maar bij de enkele selectieleidraad blijkt het ook al wel. Heel vreemd dat de rechter dat niet op zou vallen.

4.7

Een volgend punt is dat volgens Parlan de inhoud van de beoordeling niet is geschied overeenkomstig de beginselen van het aanbestedingsrecht.

4.8.Voorop staat dat in een procedure zoals hier in het geding, waar het aankomt op de beoordeling van kwalitatieve criteria, aan de voorzieningenrechter slechts een beperkte toetsingsvrijheid toekomt. Aan de aangewezen deskundige beoordelingscommissie moet de nodige vrijheid worden gegund, mede omdat van de rechter niet kan worden verlangd dat deze specifieke deskundigheid heeft op het gebied van het onderwerp van de opdracht. Slechts wanneer sprake is van een onbegrijpelijke beoordeling, dan wel van procedurele of inhoudelijke onjuistheden die kunnen meebrengen dat de gunningsbeslissing niet deugt, is plaats voor een rechterlijk ingrijpen.

4.8.1.

Volgens Parlan is de beoordeling op het punt van de dienstverlening in strijd met het transparantiebeginsel, omdat daarbij de visie van Horizon is meegenomen (zoals blijkt uit de daarop betrekking hebbende passage in de voorlopige gunningsbrief), terwijl het naar voren brengen van een visie geen gunningscriterium was en Parlan dit daarom achterwege heeft gelaten. Parlan zal daarin niet worden gevolgd. De motivering van het lagere puntental van Parlan ten opzichte van Horizon, namelijk dat “de aanpak minder vanuit het perspectief van de cliënt en zijn netwerk omschreven” is niet onbegrijpelijk. De toevoeging dat Horizon “het traject zodanig [heeft] omschreven dat een overtuigende visie bleek, die goed is onderbouwd” is een verduidelijking van de motivering. Dat het uiteenzetten van een ‘visie’ – waarmee Parlan kennelijk een specifiek begrip, op het oog heeft en niet de term ‘visie’ in het normale spraakgebruik – geen gunningscriterium is, brengt geen strijd met het transparantiebeginsel teweeg.

Ook de motivering van de verschillen in puntental op het gebied van innovatie, het plan van aanpak en de SROI is niet onbegrijpelijk of ontoereikend.

Parlan heeft haar stellingen op dit punt onvoldoende handen en voeten gegeven, waarbij de Gemeenten er nog terecht op hebben gewezen dat Parlan er zelf voor heeft gekozen om in te schrijven met een tamelijk summier document – 10 A4’tjes in plaats van de voorgeschreven 20 – en om dat ook slechts gedeeltelijk in deze procedure in te brengen, hetgeen de rechterlijke toetsing inperkt.

Het is niet een aanbesteding, de winnaar is eigenlijk al bekend maar je noemt t wel zo en je laat de verliezer, die dan zelf al kan weten dat hij de verliezer wordt, nog even tijd verspillen met inschrijven op een aanbesteding. We begrijpen wel waarom Parlan maar een “tamelijk summier” document van 10 pagina’s heeft ingeleverd, zoals de rechter (op zich al verbazend genoeg) verwijtend opmerkt. 

 

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/140033;section=7#detail-publicatie:linkS6

 

Edit:

Zie ook over het LTA landelijk transitie arrangement in zijn algemeenheid:

https://www.h10inkoop.nl/wp-content/uploads/2015/03/LTA.pdf

https://staat.regiogv.nl/dashboard/sociaal-domein/sd-jeugd-en-onderwijs-lta/

https://www.jeugdzorgnederland.nl/contents/documents/arrangementen.pdf

 

2 thoughts on “Aanbesteding Jeugdzorgplus NH inderdaad vooringenomen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *