Aanbesteding evaluatie Actieplan Perspectief voor vijftigplussers – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding evaluatie Actieplan Perspectief voor vijftigplussers

Minister Asscher van Sociale Zaken heeft met ingang van 2017 structureel een bedrag van € 160 miljoen aan UWV beschikbaar gesteld. Daarmee moet het UWV maatregelen nemen om vijftigplussers te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan en ertoe leiden dat werkgevers minder terughoudend zijn bij het aannemen van vijftigplussers. De resultaten van dat actieplan moeten geëvalueerd worden en dat gaat met een aanbesteding.

De evaluatie vervult een informatiefunctie na afloop van het actieplan (‘ex post’) en is te kenschetsen als een beleidsevaluatie die genoemde betrokkenen inzicht geeft in de effecten (‘outcome’) en effectiviteit (‘doeltreffendheid’) van het actieplan. Bij effecten (‘outcome’) gaat het om de vraag welke (maatschappelijke) effecten zijn gerealiseerd (bedoeld en onbedoeld). Bij de effectiviteit (‘doeltreffendheid’) gaat het om de vraag in hoeverre de effecten zijn toe te schrijven aan de maatregelen uit het actieplan.

De Minister verwacht dat in september 2017 de aanbesteding van het evaluatieonderzoek afgerond zal zijn en dat aan het eind van 2018 een monitorrapport naar uw Kamer kan worden gestuurd. Aan het eind van 2019 zal het evaluatieonderzoek worden afgerond. Het evaluatieonderzoek naar de werkzoekendendienstverlening wordt separaat aanbesteed. Een goede monitoring en evaluatie is van belang om te weten wat werkt en wat minder goed werkt, bij het aanpakken van de werkloosheid onder vijftigplussers. Om tot een goede monitoring en evaluatie te komen, heb ik bij de uitwerking van het actieplan door een onderzoeksbureau een evaluatiekader laten opstellen voor de maatregelen die vanuit SZW in gang zijn gezet.

Onder het kopje “opdracht aan het onderzoeksbureau” bericht de Minister dat hij -red: hangende de aanbesteding- het onderzoeksbureau “De Beleidsonderzoekers” in samenwerking met “Epsilon Research” alvast gevraagd heeft een evaluatiekader op te stellen voor de monitoring en evaluatie van de maatregelen binnen het actieplan, inclusief een opzet voor de te gebruiken methoden en de benodigde gegevensset. De monitor vervult vooral een informatiefunctie gedurende de uitvoering van het actieplan (‘ex durante’) en geeft cijfermatig inzicht in de inzet van maatregelen en de eerste resultaten en effecten daarvan.

In het evaluatiekader zijn de volgende maatregelen meegenomen:
– Het 2e loopbaan advies;
– Intensivering en versterking werkgeversdienstverlening door UWV;
– Ondersteuning van werkloze vijftigplussers door UWV;
– Financiële instrumenten: uitbreiding no-riskpolis naar de leeftijdsgroep vanaf 56 jaar en de mobiliteitsbonus;
– De tijdelijke subsidieregeling experimenten meer werk voor vijftigplussers2;
– De campagne gericht op het verbeteren van de beeldvorming van werkgevers over vijftigplussers.

Effectevaluatiekader dat door onderzoekers i voorgesteld: bron Kamerbrief Min. SZW, 15 mei 2017

Bron: Brief Minister van SZW, 15 mei 2017, kenmerk: 2017-0000077647

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *