Start Contractering Jeugdhulp Eindhoven e.o. 2021 – Aanbestedingsnieuws

Start Contractering Jeugdhulp Eindhoven e.o. 2021

Eindhoven heeft een aanbesteding voor jeugdzorg uitgezet. De inkoopregio Eindhoven heeft tot en met 31 december 2020 contracten afgesloten op het gebied van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), beschermd wonen, maatschappelijke opvang en participatieproducten. Vanwege het aflopen van enkele contracten wordt er een nieuwe contractering voorbereid zowel voor WMO als voor jeugd. In dit kader is een eerste aanbesteding al op Negometrix verschenen.

Dat geschiedt volgens de inkoopstrategie die door de raad is vastgesteld in december. “Met deze strategie willen we meer dan voorheen recht doen aan de diversiteit aan ondersteuningsvragen. We zetten bovendien weer een stap om de transformatie in het Sociaal Domein te realiseren, met meer
mogelijkheden voor inwoners om zelf regie te houden.”, zo meldt het raadsbesluit 19.44.351, van 22 oktober 2019.

In de media is afgelopen vrijdag een brief opgedoken van verschillende jeugdzorgorganisaties die hun bezorgdheid uiten over het verloop van de aanbesteding. Bestuurders van Amarant, Combinatie Jeugdzorg, een transitiedirecteur en de Eenheid Kind en Jeugd van GGZ en Conrisq hebben per brief aangegeven in een brief aan het college van Eindhoven ontevreden te zijn over het procesverloop van de aanbesteding. Zij zijn niet voor het gekozen open house model en wensen juist dat aan tafel wordt gegaan met minder aanbieders. Ook voelen zij zich ongeinformeerd over definitieve keuzes in het aanbestedingsproces.

De brief draait om een onderscheid tussen monoproducten en multiproducten. De inkoop maakt daartussen een onderscheid. Met die laatste wordt bedoeld dat de zorg voor gezinnen met meervoudige problemen en dito zorgbehoeften, wat volgens de brief later apart worden aanbesteed. Het probleem van de instellingen is dat zolang het niet duidelijk is wat voor zorg valt onder welke groep voor bijvoorbeeld het monoproduct crisishulp of dagopvang, waarom de beide zorgbehoeften tegelijk moeten worden aanbesteed. De brief is boven water gehaald door het Eindhovens Dagblad, die ernaar verwijst in een artikel van 22 februari:  https://www.ed.nl/eindhoven/angst-voor-verdere-versnippering-jeugdzorg-in-regio-eindhoven~ab3294f7/

Echter, deze mono en multi aanbestedingen zijn nog niet gepubliceerd op Negometrix en worden verwacht in maart 2020, zo meldt de specifiek voor deze aanbestedingen opgerichte website van Eindhoven. https://zorgaanbieders.eindhoven.nl/start-contractering-2021?origin=/ Ook WMO-aanbestedingen worden apart aanbesteed.

Open House

Eindhoven is een van de eerste gemeenten die het Open House model heeft toegepast, al sinds 2013. Daar heeft de gemeente veel kritiek op gekregen, met name om de uitgavenexplosie op het gebied van zorg en de daarmee gepaard gaande woekerwinsten. Minister De Jonge is tegenstander van het model vanwege de hanteerbaarheid van het aantal contractanten, bij de inkoopbehoefte voor integrale jeugdhulp. Nu, daar zit wel wat in, via de website van Eindhoven vonden we een lijst terug van de aanbieders. Dat varieert van enkele tientallen zelfstandig psychiaters en ook Parnassia tot en met de Stichting Huiswerkbegeleiding Stratum, die die zorg aanbieden in plaatsen varierend van Bladel . Dat zijn er wel ongeveer 200.
Overzicht gecontracteerde aanbieders inkoopregio Eindhoven per 1 mei 2019 (76.03 KB)
Gecontracteerde aanbieders dyslexiezorg inkoopregio Eindhoven per 1 mei 2019 (54.94 KB)

Zie specifiek op dit onderwerp Open House bij het sociaal domein:
https://www.ed.nl/eindhoven/professor-telgen-legt-uit-wie-optimale-zorg-wil-moet-grip-hebben-op-de-praktijk~a42e7feb/
https://europadecentraal.nl/bezwaren-tegen-gebruik-van-open-house-model-en-aanbestedingen-bij-inkoop-van-jeugdzorg/
https://www.aanbestedingscafe.nl/openhouse-methode-populair-inkoop-sociaal-domein/
en bij Aanbestedingsnieuws

Deze Tender

Eindhoven heeft in november diverse marktontmoetingen georganiseerd. Naar aanleiding daarvan is via Negometrix een aanbesteding

©ZaZ 2016

uitgezet. https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=68000&companyId=27842 Blijkens de aankondiging op Negometrix heeft Eindhoven een stop sinds 2018 op de toetreding van nieuwe aanbieders. Nu is een aanbesteding WMO uitgezet
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?isPublicProfile=false&tenderId=68000&tab=1&page=1&searchParam=&sortParam=OwnerCompanyName&sortDirection=True

De aanbesteding voor specialistische jeugdhulp (ambulant/verblijf) is 12 februari gestart, met publicatie op Negometrix. Zie ook het nieuwsbericht van de gemeente Eindhoven hierover van 18 februari 2020 op: https://zorgaanbieders.eindhoven.nl/contractering-2021 en het beoogde contract heeft een looptijd tot tenminste 2024. Aanbieders kunnen tot en met 1 april 2020 een inschrijving indienen.  Gemeente Eindhoven verzorgt de inkoop van specialistische jeugdhulp en jeugdverblijf voor 11 regiogemeenten, te weten: Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-de Mierden, Valkenswaard en Veldhoven.

Bij die aanbesteding keken we ook even vluchtig naar het beoogd contract. Daarin stonden bepalingen die wel leerzaam zijn ook voor andere inkopende gemeenten. Die lijkt wel zo opgesteld dat de gemeente verrassingen uit wil sluiten: een selectie eruit:

– Jeugdhulpaanbieder dient als een goed huisvader om te gaan met de financiële middelen en dient geen maatschappelijk onverantwoorde winsten te maken.
-De Jeugdhulpaanbieder zal de Gemeente vrijwaren van en schadeloos stellen voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties, evenals vorderingen die derden instellen tegen de Gemeente in verband met het tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen van de Jeugdhulpaanbieder op grond van deze Overeenkomst.
– Jeugdhulpaanbieder vergoedt schade die door toedoen van Jeugdhulpaanbieder en / of zijn personeel en / of door de Jeugdhulpaanbieder onder zijn verantwoordelijkheid ingezette derden dan wel onderaannemers, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan Jeugdige dan wel aan derden is toegebracht.

Het raadsvoorstel ‘Strategie opdrachtgeverschap en inkoop 2021 Jeugdwet en Wmo’ (waarin ook het raadsbesluit staat) is gebaseerd op het advies van ‘Opdrachtgeverschap in het sociaal domein’ van adviesbureau PPRC, dat in september j.l. is besproken met o.a. zorgaanbieders en de Cliëntenraad Sociaal Domein Eindhoven.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *