PIANOo: Overheid publiceert meer gunningen – Aanbestedingsnieuws

PIANOo: Overheid publiceert meer gunningen

PIANOo heeft een nieuw overzicht Aanbesteden Nederland 2016-2018 gepubliceerd aan de hand van gegevens van TenderNed. Daaruit blijkt onder meer; dat de groei van het aantal gunningen sterker is dan de groei van het aantal opdrachten, Verder constateert PIANOo geen toename van het gebruik onderhandelingsprocedures. De helft van de opdrachten op TenderNed is afkomstig van decentrale overheden. Minder werken worden aanbesteed op laagste prijs en er zijn minder aanbestedingen in percelen.

Het aantal gegunde opdrachten lag in 2018 op 7.240, 11% hoger dan in 2017. Dit aantal groeit juist harder dan in 2017, toen het aantal gunningen 9% groeide ten opzichte van 2016.

Pianoo stelt dat het aantal gunningen ook is gegroeid. Het gaat om het aantal op TenderNed gepubliceerde gunningsberichten. Of het aantal gunningen ook is toegenomen, is de vraag. Inkopers laten in TenderNed vaak aanbestedingen “open staan”, de aanbesteding wordt niet noodzakelijk ook afgesloten met een gunning op TenderNed. In tegenstelling tot de aankondiging is het gunningsbericht namelijk niet verplicht. Dat wil niet zeggen dat er in de praktijk geen gunning was. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de opdracht nadien helemaal anders uitgezet is en opnieuw is uitgeschreven. Maar ook, dat de opdrachtgever ziet om tactische redenen af van het bekendmaken van de gunning.

Aanbestedingsnieuws ziet ook dat het publiceren van gunningen wordt uitgesteld tot na de Alcateltermijn waarin een procedure kan worden aangespannen door (o.a.) verliezende inschrijvers. Een motivering en proces-verbaal van gunning is wel verplicht. Volgens Aanbestedingsnieuws is het op zichzelf goed nieuws, dat er meer gunningsberichten worden gepubliceerd. Transparantie over gunningen is een goed marketing moment voor winnende ondernemingen, een gegeven van belang voor andere inkopende overheden en vergroot als geheel de kennis over overheidsuitgaven en het macro-economisch effect ervan.

Andere interessante constateringen van PIANOo ten aanzien van de TenderNed cijfers zijn met betrekking tot de laagste prijs en de aard van de procedure.

Het overzicht laat zien dat 8% van de openbare opdrachten op laagste prijs wordt aanbesteed. Het criterium laagste prijs wordt nog steeds het meest toegepast bij aanbesteding van werken, maar minder dan in voorgaande jaren. 14% van de aangekondigde opdrachten in deze categorie werd in 2018 op laagste prijs aanbesteed, in 2017 en 2016 was dit nog 18%. Decentrale overheden passen het laagste prijscriterium het meest toe (12% van hun opdrachten) en publiekrechtelijke instellingen het minst (3%).

©PIANOo 2019

Ondanks versoepelde wetgeving op dit vlak ziet PIANOo geen toename in het gebruik van de onderhandelingsprocedures. Het percentage opdrachten met toepassing van de concurrentiegerichte dialoog lag de afgelopen 3 jaar op 1%. Het percentage opdrachten waarbij de mededingingsprocedure met onderhandeling wordt toegepast lag in 2016 en 2017 op 3% en zakte in 2018 naar 2%.

In 2018 kondigden overheden en andere aanbestedende diensten 8.361 openbare opdrachten (inclusief rectificaties) aan. Dat is 3% meer dan in 2017. De groei van het aantal opdrachten is minder sterk dan in 2017. Toen groeide het aantal aangekondigde opdrachten nog met 7% ten opzichte van 2016. Dit lijkt er op te wijzen dat aanbestedende diensten minder rectificeren.

Zie voor meer informatie: https://www.pianoo.nl/nl/actueel/nieuws/aanbesteden-2016-2018-onderhandelingsprocedures-nog-weinig-toegepast

https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/fase-2-doorlopen-aanbestedingsprocedure/gunnen/informatieverstrekking-over-gunningsbeslissing

1 thought on “PIANOo: Overheid publiceert meer gunningen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *