Onderhoud speelvoorzieningen Noordwijk – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud speelvoorzieningen Noordwijk

Foto: Pixabay

De gemeente heeft verschillende speelruimtes voor kinderen ingericht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pleintjes met speeltoestellen en trapveldjes. Voor tieners zijn er hangplekken om elkaar te ontmoeten. Speelterreinen en -toestellen van de gemeente worden regelmatig gecontroleerd. Elk jaar gaat een onafhankelijke inspecteur langs elk speelterrein van de gemeente. De gemeente doet ook zelf inspecties.

De scope / opdracht van het project “Onderhoud Speelvoorzieningen” betreft het beheren van de speelvoorzieningen in de openbare ruimte waar de gemeente Noordwijk als beheerder verantwoordelijk is voor het dagelijks onderhoud. Zijnde de werkzaamheden zoals beschreven in het bestek. Onder de openbare ruimte vallen ook de speeltuin-verenigingen en openbaar toegankelijke schoolpleinen. Voor de speeltuin-verenigingen wordt vanuit de gemeente de inspecties verzorgd. De gemeente Noordwijk heeft ook delen van het onderhoud in beheer gegeven bij burgers, sportparken, speeltuin-verenigingen en/of in eigen beheer / eigen buitendienst, deze arealen behoren niet tot de opdracht.

Gedurende de looptijd van de te sluiten raamovereenkomst kan beheerareaal toegevoegd of verminderd worden, bijv. in het kader van burgerparticipatie, overdracht aan een speeltuin-vereniging of wijzigingen in werkzaamheden vanuit eigen beheer. Werkzaamheden als bedoeld in de onderhavige RAW-raamovereenkomst die echter onderdeel uitmaken van reeds aanbestede of nog aan te besteden multidisciplinaire projecten behoren nadrukkelijk niet tot de werkingssfeer van deze RAW-raamovereenkomst. Zoals optisch schoonhouden van speelplekken,
ook uitgesloten zijn werkzaamheden die plaatsvinden aan speelvoorzieningen vanuit herinrichting, renovaties en/of nieuwbouwprojecten.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst onder gelijkblijvende voorwaarden. De verlenging betreft twee maal  een periode van maximaal twaalf maanden.

Bij het bepalen of er overgegaan wordt tot verlening van vervolg deelopdrachten en/of verlenging van de overeenkomst speelt de uitkomst van een evaluatiegesprek (of -gesprekken) een belangrijke rol, ofwel hoe is de samenwerking verlopen en welke kwaliteit is er tijdens de uitvoering geleverd. Uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst zal de opdrachtgever uitsluitsel geven of de raamovereenkomst zal worden verlengd.

Bron: Tenderned 21 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/209212

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *