onderhoud pompen en gemalen – Gemeente Vught – Aanbestedingsnieuws

onderhoud pompen en gemalen – Gemeente Vught

©Gemeente Vught 2022

Door middel van deze aanbesteding wil de gemeente Vught het preventief en correctief onderhoud aan de rioolgemalen, minigemalen en randvoorzieningen in de gemeente laten uitvoeren zodat het onderhoudsniveau van de mechanische riolering stabiel blijft, storingen zo snel mogelijk worden verholpen en de inwoners en bezoekers hier zo min mogelijk hinder van ondervinden tegen en tegen zo laag mogelijke integrale kosten.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform het Programma van eisen reinigen preventief en correctief onderhoud pompinstallaties van de gemeente Vught 2023 v1.2. dd 19-12-22

De met één leverancier af te sluiten overeenkomst bestaat uit preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden. De aanbestedende dienst heeft de opdracht bewust samengevoegd en niet onderverdeeld in percelen aangezien genoemde werkzaamheden worden gezien als een samenhangend geheel. Opsplitsing in percelen zou onnodige coördinatiekosten en afstemmingsrisico’s met zich mee kunnen brengen, hetgeen ongewenst is.
De overeenkomst wordt aangegaan voor een vaste periode van vier jaar, zonder optionele verlengingsjaren. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 april 2023. Om in aanmerking te kunnen komen voor de gunning van de overeenkomst voldoet de inschrijver aan het gestelde in het aanbestedingsdocument en zijn er geen uitsluitingsgronden op de inschrijver van toepassing.
Daarnaast voldoet de inschrijver aan de gestelde geschiktheidseisen. De inschrijving wordt beoordeeld op basis van het gunningscriterium laagste prijs aangezien er geen kwalitatieve criteria zijn te benoemen die een meerwaarde voor de gemeente zouden kunnen opleveren.

Bron: Tenderned maandag 2 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/284352

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *