Oldambt wil accountants aanbesteden – Aanbestedingsnieuws

Oldambt wil accountants aanbesteden

De gemeente Oldambt en gemeente Westerwolde zijn voornemens een leverancier per gemeente te selecteren die in staat is om de accountantsdiensten te leveren.

De gemeenten verwachten van de accountant een goede uitvoering van de wettelijk voorgeschreven controlewerkzaamheden. De accountant maakt bij de uitvoering van haar werkzaamheden zoveel mogelijk gebruik van de bij de opdrachtgevers aanwezige interne beheersing.

Daarnaast is de verwachting dat er een goede invulling wordt gegeven aan de natuurlijke adviesfunctie. Deze is onder andere gericht op het ambitieniveau van de opdrachtgevers om de interne beheersing verder door te ontwikkelen tot het ambitie niveau. Verder dient de accountant signalen te geven omtrent risico’s die de gemeente mogelijk loopt, enerzijds gerelateerd aan de opgemaakte jaarrekening en anderzijds uit hoofde van nieuwe externe ontwikkelingen (voor de gemeente relevante wet- en regelgeving), die van invloed kunnen zijn op de gemeentelijke exploitatie, zoals fiscale wetgeving (vennootschapsbelasting) en privacywetgeving. Wel houdt de accountant daarbij uitdrukkelijk rekening met de stand van zaken bij de opdrachtgevers rondom onderwerpen waarover wordt geadviseerd. Voorts wordt een zodanige betrokkenheid van de accountant bij gemeente Oldambt en Westerwolde verwacht, dat de ondersteuning en advisering een toegevoegde waarde voor de gemeente heeft.

Het jaarlijks terugkerend uitvoeringsprogramma binnen de opdracht bestaat uit:

  1. de interim controle;
  2. de controle van de jaarstukken, -verantwoording en de paragrafen, oftewel de eindejaarscontrole, gericht op het verstrekken van een accountantsoordeel bij de jaarrekening;
  3. de controle van de verantwoording “Single information” en “Single audit”;
  4. de natuurlijke adviesfunctie;
  5. bestuurlijke ondersteuning;
  6. Accountsverklaring ten aanzien van overige verantwoordingen (bijv. NPG gelden).

Er wordt gevraagd om bij de inschrijving nadrukkelijk aandacht te besteden aan de visie op zaken als rechtmatigheid, misbruik en oneigenlijk gebruik beleid, fraude en ontwikkelingen in de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Belangstellenden kunnen de aanbestedingsstukken opvragen op Aanbestedingskalender.nl door gebruik te maken van deze link.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *