Nieuwbouw Kompaan College Vorden – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Kompaan College Vorden

Laatst geupdate op juni 14, 2023 door redactie

Impressie: ©Stichting Achterhoek VO

Het Kompaan College is een nieuwe school (2019) met locaties in Zutphen en Vorden. De school is ontstaan doordat behoefte was aan een intensieve samenwerking tussen twee (vmbo-)scholen in deze plaatsen. Het Stedelijk in Zutphen en ’t Beeckland in Vorden hebben samen een nieuw onderwijsconcept ontwikkeld om beter aan te sluiten op de arbeidsmarkt en de behoeften in de regio. Om beter aan te sluiten bij de onderwijsvisie, de leerlingaantallen en omdat de huisvesting op beide locaties is
verouderd, is besloten om voor beide locaties een nieuw schoolgebouw te realiseren. De school in Zutphen wordt op dit moment gerealiseerd. Vorden krijgt de nieuwe vmbo-school op de locatie Almenseweg 25 in Vorden. Uitgangspunt voor de
nieuwbouwlocatie te Vorden is een prognose van 400 leerlingen met een daarbij behorende ruimtebehoefte van 4.235 m2 bvo.

De opdracht is gebaseerd op een traditionele bouworganisatie en wordt aanbesteed in drie percelen. Dit document heeft betrekking op perceel 1 en 2. De aanbestedende dienst heeft het voornemen om voor perceel 1 een aannemer opdracht te verstrekken voor de bouwkundige en constructieve werkzaamheden. Voor perceel 2 is de aanbestedende dienst voornemens
een aannemer opdracht te verstrekken voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden.
De Aanbestedende Dienst besteedt de terreinwerkzaamheden apart aan. Maar ook voor perceel 1 & 2 zijn twee aanbestedingen aangemaakt. Onder aan dit artikel vindt u weer de links naar de respectievelijke aanbestedingen.
De coördinatie van het werk, inclusief de coördinatie van de terreinwerkzaamheden, ligt bij de aannemer van perceel 1.

Kenmerken die horen bij de beoogde aannemers van het Project (het werk).
▪ Ervaring binnen onderwijs, bij voorkeur voortgezet onderwijs, of specifieker vmbo;
▪ Ervaring met coördinatie nevenaannemers (perceel 1).
De aanbestedende dienst gaat bij de ontwikkeling en uitvoering van het project uit van een traditionele bouworganisatie.
Opdrachtverstrekking vindt plaats op basis van de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV 2012) en de conceptovereenkomsten (de conceptovereenkomsten worden verstrekt in de gunningsfase).

Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure wordt naar verwachting, en indien tot gunning wordt besloten, in september 2023 opdracht verstrekt zodat in November 2024 met de werkzaamheden kan worden gestart. De opdracht zal een initiële looptijd kennen van 1,3 jaar. De aanbesteding vindt plaats volgens een Europese niet-openbare procedure. De niet-openbare procedure houdt in dat de aanbesteding in twee fasen geschiedt. In de eerste fase vindt een selectie plaats. Op basis van de in  criteria maakt de beoordelingscommissie een selectie uit alle aanmeldingen van gegadigden met het doel te komen tot de selectie van vijf gegadigden per perceel.

Mededeling
Ingekomen bericht bij de redactie van Aanbestedingsnieuws dd. 14 juni 2023: 

In November 2024 zal het al opgeleverd moeten worden zodat in januari 2025 de school in gebruik genomen kan worden, niet pas starten met de werkzaamheden.
Volgens de afzender staat dit ook zo in de bronnen. In dit geval gaa het om een driemaal gewijzigde aanbesteding op aanbestedingskalendere. Wij gaan dit intern nog na.
https://aanbestedingskalender.nl/projecten/14895091/publicaties/183760081

De aanbestedingsprocedure heeft als doel te komen tot gunning van de opdracht aan één marktpartij per perceel.
Perceel 1 betreft de bouwkundige werkzaamheden inclusief de coördinatie van de overige percelen.
Perceel 2 betreft de werktuigbouwkundige en de elektrotechnische werkzaamheden.
Gekozen is de opdracht op te delen in percelen. Door de opdracht te splitsen in percelen, krijgen meer partijen, waaronder ook bedrijven in het MKB, de kans een deel van de opdracht uit te voeren. Daarnaast worden gespecialiseerde ondernemingen gevraagd mee te doen met de aanbesteding, waardoor minder gewerkt hoeft te worden met onderaannemers en specialisten de kans krijgen direct te werken onder de aanbestedende dienst.

De aanbestedende dienst beoogt op basis van het gunningscriterium ‘Laagste Prijs’ één inschrijver te selecteren voor de uitvoering van de werkzaamheden. Gekozen wordt voor het gunningscriterium Laagste Prijs, omdat de nieuwbouw van het Kompaan College wordt uitgewerkt tot een TO (Technisch Ontwerp). Daarmee is het een volledig uitgewerkt bestek, zodat het voor de aannemer duidelijk is wat van hen wordt verlangd. De aannemer heeft weinig tot geen kwalitatieve aspecten c.q. meerwaarde die toegevoegd kan worden. Het project is relatief eenvoudig opgezet zodat de maakbaarheid hiervan niet bijzonder complex is, dat dit vraagt om een specifieke aanpak.

De aanbestedende dienst is degene die voornemens is de opdracht op te dragen. In deze opgave is dit:
Stichting Achterhoek VO Doetinchem
De school waarvoor de opdracht uitgevoerd gaat worden betreft:
Kompaan College
Locatie
Almenseweg 25
7251 HM Vorden

Bron: Tenderned dinsdag 28 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/292909 ( perceel 1) en https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/292908 (perceel 2)

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 29 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *