Natuurherstel Binnenveld Staatsbosbeheer – Aanbestedingsnieuws

Natuurherstel Binnenveld Staatsbosbeheer

Foto: © Staatsbosbeheer

In het Utrechtse deel van Binnenveld, onderdeel van het open beekdal langs de Grift, tussen Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal, liggen meerdere opgaven voor gebiedsontwikkelingen. Het gaat om de N2000-herstelmaatregelen voor de gebieden De Hellen en Fortuinzicht en de inrichting van het NNN-gebied Achterbergse Hooilanden. Staatsbosbeheer heeft, in overleg met de provincie Utrecht, ervoor gekozen om de drie projecten in Binnenveld in één projectopdracht gezamenlijk uit te werken en de inrichtingsmaatregelen doelmatig en efficiënt te realiseren. De deelgebieden hebben elk hun eigen geschiedenis, uitgangssituatie en opgave. De ambitie van de deelprojecten is het creëren en optimaliseren van een aaneenschakeling van hoogwaardige natuur bestaande uit verschillende soorten (natte schraal-) graslanden. De openheid en het karakter van het landschap blijft behouden. Door de gebieden hydrologisch te isoleren van de omgeving, gecombineerd met verlagen van het maaiveld is een kalkrijke kwel gestuurd peilbeheer met gebiedseigen water mogelijk. Door hoge waterstanden (tot in de wortelzone en zelfs op het maaiveld) en voedselarme gronden ontstaat een uniek mozaïek van verschillende natuurdoelen die ruimte bieden aan verschillende zeldzame planten en dieren. Van de drie hoofddoelen van Staatsbosbeheer (Beschermen, Beleven, Benutten) ligt het accent op het beschermen van hoogwaardige natuur (botanisch grasland) en bijbehorende biodiversiteitsdoelen. Dit sluit aan bij de opgave voor de N2000-gebieden en NNN netwerk van de provincie Utrecht. Recreatie
blijft beperkt tot de huidige aanwezige voorzieningen. De belangrijkste beleidsdoelen voor de drie gebieden zijn:
• Natuurbeheertypes te realiseren op voormalige agrarische percelen (Fortuinzicht en Achterbergse hooilanden).
• Instellen van een buffer- en bergingsgebied (Fortuinzicht) ten behoeve van hydrologisch herstel van De Hellen.
• De verhoging van de natuurkwaliteit (botanische waarden) van het bestaande natuurtypen.
• Herstel en bescherming van de stikstofgevoelige habitattypen binnen De Hellen.

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit:
• Verwijderen van fosfaatrijke toplaag d.m.v. afplaggen (10 t/m 30 cm)
• Transporteren vrijkomende grond naar agrariërs in de omgeving
• Herprofileren van greppels.
• Realiseren van natuurvriendelijke oevers.
• Verwijderen van begroeiing.
• Realiseren van stuwen.
• Realiseren/verwijderen dammen (al dan niet in combinatie met duikers).
• Vervangen/verwijderen van rasters.
• Realiseren van beheerpaden.
• Realiseren van depotlocatie t.b.v. het toekomstig beheer

Voor de genoemde werken zal door opdrachtgever een overeenkomst worden gesloten door middel van een opdrachtbrief. Voor ieder deelgebied volgt een aparte inkooporderbevestiging. De start van de werkzaamheden is gepland na broedseizoen 2022 (medio augustus). Het werk dient voor 15 maart 2024 te zijn gerealiseerd. De einddatum van de overeenkomst is na afloop van de onderhoudstermijn, twaalf maanden na oplevering van de werkzaamheden uitgevoerd conform het bestek.

De gehanteerde aanbestedingsprocedure voor deze opdracht is de nationale openbare procedure. Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 2.6.1 van het ARW 2016, betreft de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de “laagste prijs”.

Bron: Tenderned dinsdag 28 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265693

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *