Moties renovatie Binnenhof geheimhouding opheffen: smaaktwisten – Aanbestedingsnieuws

Moties renovatie Binnenhof geheimhouding opheffen: smaaktwisten

De Tweede kamer heeft de moties gepubliceerd aangaande de verbouwing van de Tweede Kamer, die vanwege staatsveiligheid niet is aanbesteed. Over de gunning aan architectenbureau OMA is opschudding ontstaan. Dat had ermee te maken dat Rijksbouwmeester Alkemade zelf werkzaam was als partner bij OMA. Veel moties strekken ertoe zowel de opdrachtverstrekking als de governance structuur te verbeteren, zodat dit niet voor kan komen.

©Rijksvastgoedbedrijf/Zecc Architecten) 2019

Floris Alkemade is sinds 1 september 2015 Rijksbouwmeester en als zodanig voorzitter van het College van Rijksadviseurs. De Rijksbouwmeester adviseert aan minister van Binnenlandse Zaken en Directeur-Generaal  van het Rijksvastgoedbedrijf. Hij bewaakt en bevordert de architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit van rijksprojecten. Alkemade werkt nog steeds partime als architect, bij FAA en FAA/XDGA en is lector Architectuur.

Architect Ellen van Laan wordt onder meer megalomanie verweten in een der moties. Zij herkent zich daar echter niet in, getuige een interview in Elsevier, getiteld: “‘Is een binnentuin megalomaan?’” Omdat het ontwerp echter vanwege het vertrouwelijke karakter geheim is, is het voor de buitenstaander onmogelijk een mening erover te vormen. Hieronder is van Zecc Architecten wel een ontwerp voor het tijdelijke Tweede Kamergebouw vrijgegeven. Inderdaad, zo blijkt uit het verslag uit de Handelingen. PVV-woordvoerder kops vindt “Tropische Kantoortuinen” megalomaan.

Het publiek heeft dus geen idee waar het nu over gaat. Dat hindert de politici niet om rollebollend met elkaar over de vloer te gaan. De Staatssecretaris Knops wijst er daarbij nog maar op dat aan achteraf een contract openbreken, een prijskaartje hangt.

Knops is positief over moties die de geheimhouding willen opheffen, maar niet altijd met de overweging die daarbij wordt meegegeven. : “De overweging dat deze geheimverklaring door het Rijksvastgoedbedrijf als dekmantel wordt gebruikt om met belastinggeld de megalomane vastgoedjongen uit te kunnen hangen, werp ik verre van me.”

Over de moties zou donderdag of na het meireces worden gestemd, dat is dus na het meireces geworden.

Motie 56 (Kops en Beckerman). Verworpen

verzoekt de regering de geheimverklaring van de renovatie van het Binnenhofcomplex op te heffen, met uitzondering van zaken die de veiligheid betreffen,

Motie 57 (Kops) Aangehouden

verzoekt de regering alle samenwerking met architectenbureau OMA te beëindigen,

Motie 58 (Kops) Verworpen

verzoekt de regering te garanderen dat

er geen tropische kantoortuinen met palmbomen worden gerealiseerd;
vergaderzalen niet worden verplaatst;
de historische “hall” van de Eerste Kamer niet in een trappenhuis verandert;
er geen onzinnige klimaat-/duurzaamheidsmaatregelen worden genomen,

Motie 59/74 (Kops en Beckerman) Verworpen
verzoekt de regering minimaal vier keer per jaar over de voortgang van de renovatie van het Binnenhofcomplex te rapporteren,

74:

verzoekt de regering, minimaal vier keer per jaar over de voortgang van de renovatie van het Binnenhofcomplex te rapporteren, waaronder in ieder geval over financiële ontwikkelingen (zoals budgetoverschrijding) en planning,

Motie 60 (Kops en Beckerman) Verworpen

verzoekt de regering het betreffende stuk ( een vertrouwelijk stuk, ingezien door het Algemeen Dagblad, zou blijken dat de renovatie van het Binnenhofcomplex 72 miljoen euro duurder zou uitvallen) te achterhalen en aan de Kamer te sturen,

Naar aanleiding van Motie 58 Vraagt D66-kamerlid mevrouw van Eijs of zinnige klimaatmaatregelen dan wel mogen? Nee, zegt daarop de heer Kops.”klimaatmaatregelen zijn en blijven onzinnig.”

Motie 61 (Özütok en Van Eijs) Aangenomen

verzoekt de regering ten aanzien van de mogelijke verduurzamingsmaatregelen bij de renovatie van het Binnenhof de investeringen, binnen en buiten het budget, en de bijbehorende toekomstige opbrengsten tijdig in kaart te brengen en aan de Tweede Kamer voor te leggen, zodat deze in het definitieve ontwerp meegenomen kunnen worden,

Motie 62 ( Beckerman, Ploumen, Kops en Özütok)  Aangenomen

verzoekt de regering nog voor het zomerreces de Tweede Kamer te informeren of en hoe er een contract met Pi de Bruijn (red AN: bekend van de glazen vleugel aan het Concertgebouw in Amsterdam, wil de staatssecretaris inschakelen) het kan worden gesloten en hoe voorkomen gaat worden dat er problemen gaan ontstaan door botsende architecten,

Motie 63 (Wassenberg, Ploumen, Beckerman en Özütok) Verworpen

verzoekt de regering duurzaamheidsmaatregelen die zichzelf in de komende decennia terugverdienen niet af te wijzen,

Motie 64 (Wassenberg en Ploumen) Verworpen

verzoekt de regering om een apart budget op te stellen voor de investeringen op het gebied van duurzaamheid, die zich op termijn terugverdienen en daarmee niet ten laste komen van het totale renovatiebudget,

Motie 65 (Middendorp, Van Eijs, Drost en Ronnes) Aangenomen

verzoekt de regering om, na een gezamenlijke toets door gebruikers en het Rijksvastgoedbedrijf, het voorlopig ontwerp conform planning voor 1 juli af te ronden en de Kamer hierover te informeren;

verzoekt de regering tevens de keuze om één architect toe te voegen pas dan definitief te maken als huidige en nieuwe architect daarmee instemmen, gebruikers akkoord zijn, teamwerk in contract geborgd is, alternatieven onderbouwd afvallen en de Kamer daarover geïnformeerd wordt,

Motie 66 (Middendorp en Van Eijs) Aangenomen

verzoekt de regering deze financiële ontwikkelingen en hun invloed op het budget en tijdpad onderdeel te maken van de rapportages en deze rapportages minimaal één keer per zes maanden met de Kamer te delen, en indien er tussen de rapportages ontwikkelingen van belang voor budget of planning zijn, deze in interim-rapportages met de Kamer te delen,

Motie 67 ( Ronnes, Drost, Van Eijs en Middendorp) Aangenomen

verzoekt de regering opnieuw een weging te maken welke aspecten van de renovatie in openheid en maximale transparantie kunnen worden gedeeld,

Motie 68 (Ronnes, Drost en Middendorp) Aangenomen

verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze en op welke onderdelen ook de aanbesteding van opdrachten voor de werkzaamheden zo maximaal mogelijk in een openbare procedure kan plaatsvinden,

Motie 69 (Van Eijs, Ronnes, Middendorp, Drost, Beckerman, Özütok, Ploumen en Wassenberg) Aangenomen

verzoekt de regering om de governancestructuur te verbeteren en aan te scherpen zodat de huidige tekortkomingen worden opgelost, zodat zowel het Rijksvastgoedbedrijf en de Tweede Kamer als controlerend orgaan in control zijn;

verzoekt de regering tevens zo snel als mogelijk de Tweede Kamer duidelijk en eenduidig te informeren over de positie en taakafbakening van de architecten, inclusief mogelijke consequenties,

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *