Eén datastroom van elektriciteits- en gasverbruik in Tilburg – Aanbestedingsnieuws

Eén datastroom van elektriciteits- en gasverbruik in Tilburg

Foto: Pixabay.com

De opdracht in deze aanbesteding van de gemeente Tilburg omvat de volgende leveringen en diensten:
• Levering en installatie of overname van Meetinrichtingen voor de meting van elektriciteit en aardgas.
• Het verzorgen van periodieke controle en uitvoeren benodigd onderhoud aan de geleverde meetinrichtingen, alsmede het verhelpen van storingen aan de meetinrichting;
• Het vervullen van de rol van meetbedrijf voor de geleverde en eventueel overgenomen meters;
• Het uitvoeren van wettelijke taken conform de meetcode, waaronder maar niet uitsluitend:

o De meetgegevens af te lezen of, in geval van uitlezing op afstand, de meetdata te collecteren, de meetdata op te slaan en aan de hand van de meetdata de verbruiken vast te stellen en te valideren;
o De data zoals verbruiksgegevens, blindstroomverbruik en terug levering te verzenden naar de netbeheerder(s).

• Het leveren van meetdata aan de Opdrachtgever voor de geplaatste of overgenomen meters, in een door opdrachtgever vast te stellen bestandsindeling;
• Het beschikbaar stellen van een data portaal met de mogelijkheid om data te uploaden en downloaden in CSV / Excel en XML bestandsformat. Data dient tenslotte ook te implementeren te zijn (push of pull) in het nog te realiseren monitoringspakket welke separaat van deze opdracht gegund zal worden;
• Het ter beschikking stellen van een online meterregister aan de opdrachtgever.
• Online inzicht geven in energieverbruiken en verbruikstrends. Daarnaast wordt inschrijver verzocht om de meetdata van kleinverbruik aansluitingen op te nemen in haar portaal.
• Het ter beschikking stellen van (een instrument voor) verbruiksrapportage aan de opdrachtgever.
• Meters voor kleinverbruik aansluitingen, dus niet zijnde A1, zijn en blijven van de betreffende netbeheerder(s). Inschrijver wordt wel verzocht om voor deze KV-aansluitingen te fungeren als ODA voor op KV EAN’s geplaatste slimme meters. Hierdoor zullen structureel de slimme data van deze KV-aansluitingen (zogenaamde P4 data/API) ook voor de aanbestedende dienst
inzichtelijk moeten worden in het betreffende portaal van inschrijver en beschikbaar moeten zijn voor uitlezing data via FTP server en als CSV bestand.
• Daarnaast wordt inschrijver verzocht om, op afroep en op basis van een eenmalige handlingfee per meter, indien noodzakelijk, de plaatsing van slimme meters te organiseren en coördineren richting netbeheerder.
• Het zorgdragen voor een mogelijkheid voor lokale digitale uitlezing van de energiemeters (grootverbruik en A1 meters).

De inkoop van meetdiensten wordt gezien als een strategisch inkoopproduct en als één geheel, waarbij de intentie is om een jarenlange relatie met één marktpartij aan te gaan. De inkoop van meetdiensten is complex en de markt bestaat uit een beperkt aantal gecertificeerde meetbedrijven. Deze samenvoeging heeft geen invloed op de toegang voor voldoende bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf tot de opdracht, aangezien de aanbesteding alleen openstaat voor een relatief kleine groep
gecertificeerde meetbedrijven die alle op onderhavige aanbesteding kunnen inschrijven. De mededinging wordt hierdoor niet beperkt en blijft naar mening van de aanbestedende dienst gewaarborgd. De doelstelling is één opdrachtnemer te contracteren zodat er voor de opdrachtgever één datastroom van elektriciteits- en gasverbruik wordt gecreëerd en er één leverancier is van de meetinrichtingen.

De af te sluiten overeenkomst treedt in werking op 1 maart 2023 en loopt initieel tot en met 28 februari 2033 waarna deze van rechtswege eindigt. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die instemt met de aanvullende voorwaarden voor gunning en
de economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend.

Bron: Tenderned zondag 27 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/280805

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *