Drukwerk huisstijluitingen ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Drukwerk huisstijluitingen ‘s-Hertogenbosch

De huisstijl is het gezicht van de organisatie van de gemeente ‘s-Hertogenbosch: de manier waarop zij naar buiten wil treden. De Aanbestedende dienst heeft hierover afspraken gemaakt die voor alle gebruikers gelden. De huisstijl is uniek en zorgt ervoor dat het gezicht van de organisatie
altijd eenduidig en herkenbaar is voor de buitenstaander en de medewerkers. Huisstijl is niet alleen een logo, maar een verzameling van uitingen en de samenhang daartussen. Uitingen kunnen bestaan uit onder andere, maar niet uitsluitend: brieven, enveloppen, kaarten, folders, brochures, flyers en posters. Voorafgaand aan deze aanbesteding heeft een markconsultatie plaatsgevonden. Een uitwerking hiervan is terug te vinden bij de aanbestedingsdocumenten.  
Het hoofddoel van deze aanbesteding is het sluiten van een rechtmatige raamovereenkomst met een opdrachtnemer die in de behoefte voorziet van opdrachtgever op het gebied van drukwerk. In aanvulling op het hoofddoel van deze aanbesteding wenst opdrachtgever een opdrachtnemer te contracteren die proactief is en in staat is opdrachtgever te ontzorgen. 

De aanbesteding is opgedeeld in twee percelen, te weten:

  • Perceel 1: Drukwerk huisstijluitingen
  • Perceel 2: Productie afvalkalender.

Perceel 2 heeft betrekking op de productie van een papieren afvalkalender voor opdrachtgever en vijf omliggende gemeenten en is wezenlijk anders dan het drukwerk huisstijl van perceel 1. Jaarlijks kunnen de burgers van deze gemeenten telefonisch een afvalkalender aanvragen die bij hen thuis wordt bezorgd. Met name oudere burgers hebben behoefte aan een dergelijke kalender, omdat zij niet de mogelijkheid/kennis hebben om de afvalkalender via de website of de app van de Afvalstoffendienst te downloaden. Met name in de maanden december/januari is er sprake van een enorme hoeveelheid aanvragen. Opdrachtgever heeft in die maanden een speciaal belteam klaar zitten om de aanvragen te registeren. In totaal gaat het om circa 5.000 aanvragen per jaar. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit aantal naar verwachting jaarlijks verder zal afnemen. De
geregistreerde aanvragen met postcodes/huisnummers van de aanvragers worden naar de te contracteren opdrachtnemer van perceel 2 gestuurd. De adressen van de aanvragers uit de verschillende gemeenten zitten door elkaar. De opdrachtnemer van perceel 2 beschikt over een systeem waarbij per adres gekeken wordt uit welke gemeente deze persoon komt. Hierna wordt eerst de digitale afvalkalender van die gemeente geprint en daarna de adresgegevens en de persoonlijke ledigingsdata. Ieder adres wordt persoonlijk en uniek geprint en daarna per post verspreid. Perceel 2 kent een waarde van circa € 2.000,- per jaar.

Inschrijvers kunnen uitsluitend een Inschrijving indienen voor perceel 1. De totale waarde van perceel 1 en 2 is als grondslag genomen voor de raming van de totale opdrachtwaarde. Op grond van artikel 19 lid 3 Aanbestedingswet maakt opdrachtgever gebruik van de mogelijkheid om perceel 2 niet Europees aan te besteden. Gezien de geringe omvang van perceel 2 zal dit perceel conform het inkoopbeleid van opdrachtgever
op basis van een enkelvoudige onderhandse aanbestedingsprocedure worden aanbesteed. Gunning van perceel 2 zal gelijktijdig met de gunning van perceel 1 plaatsvinden.

De overeenkomst voor onderhavige opdracht gaat in op 1 oktober 2020 en eindigt op 30 september 2022. Na het verstrijken van de looptijd kan het contract optioneel eenzijdig door opdrachtgever worden verlengd met twee periodes van één jaar. Out of scope zijn reprografische opdrachten zoals het printen, dupliceren en afwerken van documenten.

BronL Tenderned 4 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196819

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *