Dijkversterking Thorn/Wessem HWBP-WL – Aanbestedingsnieuws

Dijkversterking Thorn/Wessem HWBP-WL

Foto: © Waterschap Limburg

Het project Dijkversterking Thorn-Wessem maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Waterschap Limburg (hierna HWBP- WL). In het HWBP-WL werken Rijk en Waterschap Limburg samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Naast het traject Thorn-Wessem zijn op dit moment nog veertien andere normtrajecten onderdeel van het programma,  vier zijn er al gereed. De andere dijktrajecten komen in de komende jaren in uitvoering.

De scope van het gehele project omvat de opgaven die het Waterschap Limburg in het kader van de Bestuursovereenkomst op zich heeft genomen, dus:
1. Dijkversterking in het kader van het HWBP;
2. Beekverlegging in combinatie met de beekherstelopgave in het kader van de Kaderrichtlijn Water en Waterbeheer 21e eeuw (WB21).

Het project bevindt zich momenteel in de planuitwerkingsfase. Voor de planuitwerking is een extern ingenieursbureau (IBOG) gecontracteerd. Het (ontwerp)projectbesluit en het MER 2e fase vormen het kader waarbinnen de verdere uitwerking en realisatie van het project dient plaats te vinden. Voor de opdrachtnemer bestaat er tijdens de planuitwerkingsfase een mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het projectbesluit en MER 2e fase:
• Tijdens de dialoogfase wordt met de gegadigden de maakbaarheid en haalbaarheid van het ontwerp op hoofdlijnen besproken. Dit gebeurt op basis van onder meer de dan meest recente versie van het Inpassend Ontwerp (VO), het concept Landschapsplan en de concept resultaten van de milieuonderzoeken (inclusief voorstellen voor mitigerende en compenserende maatregelen). Inzichten uit de dialoog kunnen indien gewenst en afhankelijk van de aard en omvang a) nog worden meegenomen in het ontwerp-projectbesluit of b) als ‘ambtelijke’ wijziging in het projectbesluit. E.e.a. ter afweging door het Waterschap Limburg en waar relevant in afstemming met de betrokken bestuurlijke partners. De opdracht voor de vroege marktbenadering wordt gegund nadat het ontwerp projectbesluit en onderliggende documenten gereed zijn. Op basis van het ontwerp projectbesluit kan de opdrachtnemer starten met het DO.

De totale looptijd van de opdracht bedraagt naar verwachting 4,5 jaar, waarvan ca. 1,5 jaar voor de PU-fase en ca. 3 jaar voor de REA-fase. Het project wordt aanbesteed via de Europese procedure van de concurrentie gerichte dialoog. Aanbesteder realiseert zich dat de concurrentiegerichte dialoog gelet op de omvang van dit project een relatief zware procedure is. Een dialoog met de gegadigden is echter nodig om tot goede en evenwichtige afspraken te komen en de juiste procedurele en technische randvoorwaarden te formuleren voor de opgave. Om ervoor te zorgen dat de tenderkosten die de deelnemers voor deze procedure maken zo laag mogelijk blijven, zal de aanbesteder ervoor zorgdragen dat de aanbesteding op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt ingericht en vraagt de gegadigden om hier zoveel mogelijk aan bij te dragen. Bijvoorbeeld door daadwerkelijk op een hoger abstractieniveau het Inpassend Ontwerp te beoordelen en de detailbeoordeling van onderzoeksresultaten ná gunning uit te voeren.

Bron: Tenderned vrijdag 7 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/338721

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 10 juni 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *