Dienstencentrum voor de Rechtspraak zoekt SaaS oplossing online zitten – Aanbestedingsnieuws

Dienstencentrum voor de Rechtspraak zoekt SaaS oplossing online zitten

Anno 2024 heeft de Rechtspraak de ambitie om van online zitten een volwaardig instrument te maken en het een
volwaardig alternatief te kunnen doen zijn voor fysieke zittingen. Dit helpt de Rechtspraak om haar maatschappelijke
taak, dat wil zeggen onpartijdige en onafhankelijke rechtspraak, te kunnen (blijven) vervullen. Doel van de Rechtspraak is om een bijdrage te leveren aan de oplossing van problemen van rechtszoekenden en van de samenleving. Daarbij staat voorop dat een volledig digitale online zitting en/of een hybride online zitting – net als een fysieke zitting – de rechtsstatelijke principes en kernwaarden moeten ondersteunen.

Doelstelling van De Rechtspraak is om uiteindelijk één platform voor Online Zitten beschikbaar te stellen, dat geschikt
is voor alle rechtsgebieden (straf, bestuur, toezicht en civiel) en alle type zittingen (volledig digitale zitting, hybride zitting, bijzondere online zitting en online verhoor). In 2023 heeft IVO Rechtspraak een Europese aanbesteding gepubliceerd om een oplossing voor Online zitten te selecteren. Deze aanbesteding heeft niet geleid tot een definitieve gunning. Op basis van de evaluatie van de aanbesteding in 2023 en de inventariserende gesprekken zijn het programma van eisen, de open vragen, de use-case en het prijzenblad aangepast ten opzichte van aanbesteding in 2023. Ook is een Model SLA toegevoegd. De
verwachting is dan ook dat deze tweede aanbesteding beter aansluit bij de markt.

Met een platform voor online zitten wordt bedoeld de software die nodig is om partijen op afstand bij elkaar te brengen en op basis waarvan de online zitting gehouden kan worden. Op het platform kunnen de online zittingen worden ingepland, kunnen de verschillende partijen deelnemen aan een online zitting, kan regie gevoerd worden op de online zitting en kunnen eventueel dossierstukken (documenten, audio, video) getoond en gedeeld worden ten tijde van de online zitting.

De eisen voor het Online Zitten platform zijn vastgelegd in ‘eisen en wensen voor Online Zitten’. Hierbij zijn een aantal
belangrijke uitgangspunten gedefinieerd, welke ten grondslag liggen aan de door opdrachtgever gestelde specificaties, eisen zoals opgenomen in het Programma van Eisen:
• Het platform is stabiel, veilig en gebruiksvriendelijk om mee te werken.
• Het platform is interoperabel, zodat ketenpartners en rechtzoekenden hier eenvoudig op kunnen deelnemen.
• Het platform is te gebruiken met de bestaande infrastructuur
• Het platform is passend binnen de architectuurkaders van de Rechtspraak en de privacy en securityeisen.
• Het platform biedt mogelijkheden tot integratie met andere diensten
• Het platform ondersteunt ‘Role base acces’
• Het platform wordt geleverd als SaaS dienst.
• Het platform is schaalbaar
Het platform Online Zitten speelt een cruciale rol om online zitten als een volwaardig alternatief te ontwikkelen naast het houden van een fysieke zitting. Andere succesfactoren zijn onder andere de aansluiting op de AV-omgeving in de
zittingszaal en de ondersteunende dienstverlening. Eventuele aanpassingen in zittingszalen (en/of thuiswerkplek) vallen buiten de scope van de aanbesteding, net als ontwikkeling van ondersteunende dienstverlening.

De Opdracht omvat:
• Gebruikerslicentie voor SaaS platform Online Zitten
o Hosting
o Acceptatieomgeving
o Configuratie, Inrichten
o Monitoring
o Risico, incident management
o Upgrade management
o Koppelingen
• Service level afspraken (conform model SLA)
• Opleiding en training (functioneel & technisch)
• Support (technisch & functioneel)
• Consultancy (Doorontwikkeling)

De opdrachtgever is van plan  om een overeenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer. De overeenkomst heeft een initiële looptijd van vier jaar. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is 11 november 202. De opdrachtgever
heeft de mogelijkheid om de overeenkomst onder dezelfde condities tweemaal te verlengen met een periode van twee jaar. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.

Bron: Tenderned vrijdag 7 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/338652

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 10 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *