Deventer gaat park renoveren – Aanbestedingsnieuws

Deventer gaat park renoveren

In Deventer is blijkbaar een parkrenovatie aan de gang. We lezen dat in het persbericht dat het proces al haast is afgerond maar vinden er zowel op TenderNed als in de raadsinformatie helemaal niets over terug. Er ligt al een definitief ontwerp, waarover is ingesproken met bewoners en een aannemer is volgens het persbericht ook al in beeld.

Het persbericht dd. 16 oktober 2020 (mirror: Het groene hart van Keizerslanden krijgt opknapbeurt _ Gemeente Deventer ) wekt er de schijn van dat alles al is afgerond. Dat verwijst bovendien naar een bewonersbrief waaruit helemaal niet blijkt dat er sprake is van een parkrenovatie.

In een eerder plan werd geopperd de bomen aan de Godebaldstraat te vervangen. Dat is niet meer het geval. Bomen aan de Godebaldstraat blijven staan en alleen het straatwerk wordt aangepakt.

Tegelijk meldt een ander persbericht dd. 13 oktober 2020 waarnaar wordt verwezen in het persbericht:
(mirror Keizerslanden wordt nog knapper _ Gemeente Deventer )

Om de nieuwe padenstructuur aan te leggen en om een betere parkbeleving te realiseren, wordt een aantal bomen in het park gekapt.

Dat is toch vreemd? Massaal bomen in een park kappen en de gemeenteraad wordt er niet over geïnformeerd? Dat mensen reageren over de bomen in een straatje maar niet over de bomenkap in een mooi park? En hoeveel bomen worden er dan gekapt en waar en hoe kan je bezwaar maken? Hoeveel heeft het ontwerp gekost? Voor hoeveel gaat de aannemer aan de slag?

Ons ging er al bij het woord park een belletje rinkelen. Nu is het toch al heel erg moeilijk om er met een aanbesteding zorg voor te dragen dat de meest groene leveranciers met het park aan de slag gaan en dat zo goed en milieuvriendelijk mogelijk uitvoeren. In het aanbestedingsrapport over het Oosterpark concludeerde ondergetekende, dat dat lag aan de beperkte gunningscriteria en aan dat men niet mag uitvragen naar keurmerken.

Duurzame aanbestedingen niet groen

Inmiddels is ondergetekende, na zoveel jaren Aanbestedingsnieuws wel zo ver te kunnen concluderen dat de belangrijkste factor waarom aanbestedingen mislukken, is gelegen in aanbesteden zelf.  Het ontbreekt aan adequate kennisuitwisseling. Het ontbreekt aan de mogelijkheid op retaliatie tegen een gedaan bod, in combinatie met een onbekende toekomst, een gebrekkig zo niet ontbrekend beleid op het gebied van contract management, het feit dat raadsleden geen nee kunnen zeggen tegen donkerbruine vermoedens en gut feelings. Er was toch al een gebrek aan burgerlijke rechtsbescherming tegen bestuurlijke besluiten en het weinig slagvaardige en kritische vermogen van bestuurlijke rechters, zodat de zaak ook niet aanhangig gemaakt kan worden om die alsnog tegen te houden.

Aanbesteden werkt niet. De inkoopverantwoordelijkheid is weggevallen, het is niet mogelijk om kennis te halen vanuit andere organisatieonderdelen en die te effectueren in de uitvoering.  Ook als partijen van goede wil en competentie zijn, kan er door de wijze waarop dit proces werkt, zeker niet van uitgegaan worden dat er iets goeds wordt opgeleverd. In het geval van een park wil je een groen park. En als je het helemaal wil kaalkappen dan wil je toch in elk geval dat de bewoners daarover kunnen meebeslissen.

Dat er geen raadsstukken over te vinden zijn waarin over de kosten en de plannen is gestemd, vindt Aanbestedingsnieuws dan ook vreemd. Als partijen van goede wil zijn, dan kan je toch gewoon een tender op tenderned plaatsen? En nog vreemder dat er niets is gezegd over de duurzaamheid van deze parkrenovatie. Moet elke dieselgenerator maar in het park worden geplant? Nieuwe paden aanleggen kan heel erg milieuonvriendelijk zijn. Zijn daar eisen aan gesteld?

Foto bij het persbericht van het bewuste park van de Gemeente © Deventer 2020.

Alles moest toch bestuurlijk transparant? Waarom vinden we dan geen aanbesteding (Zie: Deventer-aanbestedingen op Tenderned?)  Geen beleidsstukken? Geen paper trail? Niet hoeveel bomen er nu gekapt worden? We hebben alle aanbestedingen van Deventer doorpluist. We hebben ons ongans gezocht in de raadsinformatie. We vonden wel dat er tegelijk in de zelfde wijk woningen worden gebouwd. In het persbericht wordt verwezen naar een bewonersbrief. Die hebben we ook gevonden en kunt u hier downloaden. Bewonersbrief_Goldebaldstraat De brief draagt niet het logo van de gemeente maar van Netters Infra en gaat alleen over straatwerkzaamheden en de wortelopdruk. Dat heeft Aanbestedingsnieuws al eens eerder gezien.

Er is sprake van staatssteun door een tekort op de aankoop van de 36 woningen van
EigenBouw. Dit risico kan mogelijk opgelost worden door te kiezen voor een driejarige
doorexplotatie, dat nader onderzocht zal worden.
 Er is sprake van een tekort van 1,3 mln. op de gebiedsexploitatie (fysiek +sociaal) voor de
uitvoering van het ter besluitvorming voorliggende Ontwikkelperspectief. Besluitvorming hierover
volgt bij de behandeling van de begroting.

Verder vonden we hier  een haalbaarheidsonderzoek van Witteveen + Bos naar de transformatie naar een aardgasvrij Oranjekwartier. Hangt dat samen, nee op zich niet. Maar wij denken dat dat toch het geval is, maar dat is maar een hunch. Een donkerbruine hunch, dat wel. We vonden niets, geen enkel bestuursstuk of visiedocument van de raad hierover.

Oosterpark

Nou zulke hunches hadden we ook al wel eens. Wij kenden het van de aanbesteding van de renovatie van het Oosterpark, waarover inderdaad lang gepraat was met bewoners, omdat niemand de plannen van het stadsdeel voorstond, dat lag dan voor in 2009 en vervolgens gaat zonder enig Wro gerelateerd besluit die renovatie in gang. Doordat er geen besluit is kan ook niemand er tegen stemmen. Er is namelijk niets om tegen te zijn, je weet niet wat er aan de hand is.

In de zomer van 2014 komt er dan wel een kapvergunning, waaruit blijkt dat er honderden bomen worden gekapt. Of de renovatie door moet gaan en zo ja hoe, is dan nog niet besloten. Er stonden ook maar honderden bomen in het park dus was iedereen tot in de wijde omtrek tegen het plan en in groten getale op de raadsvergadering aanwezig. Bewoners demonstreerden ertegen In 2015 is er nog een bewonersrechtszaak geweest om tegen te houden van de 1150 bomen waarvan er 450 bomen zouden worden gekapt. Dat ketste af op een  vaagheid van de wethouder over het aantal bomen dat gekapt zou worden, maar dat is dus vastgelegd inmiddels. (In de stukken staat dan dat er 1350 of zelfs 1800 bomen zouden zijn).

In Amsterdam liep er dan ook nog een bestuurlijke reorganisatie waardoor het niet duidelijk was of de gemeenteraad of de stadsdeelraad aanspreekbaar was. De stadsdeelraad stemt alleen in met de kapvergunning met aanname van een motie dat de stadsdeelwethouder er alles aan doet zo veel mogelijk bomen te sparen, dat scheelde uiteindelijk een boom of 20, hierover werd nog tot in de gemeenteraad van Amsterdam gediscussieerd tussen de wethouder van D66 en de Partij van de Dieren. en de renovatie gaat door, de opdracht voor de renovatie volgens het plan van de landschapsarchitect een nieuwe Keukenhof, wordt gegund aan aannemer van Gelder na een niet fraai verlopen aanbesteding.

We kunnen niet alles opsommen wat er is misgegaan, dat is al gepoogd in dit zwartboek van 250 paginas. Maar om u een idee te geven:  Een flink deel van de bomen is gekapt en nog een ander deel sterft omdat bij het uitdiepen van de sloot het slib overeenkomstig het verzoek van het stadsdeel op de kant wordt gelegd. Waardoor het een grote gifkuil is en de bomen aldaar ook in de jaren erop massaal doodgaan. De paden waren van asbest. De ontwerper had geulen aangebracht maar die geulen zijn vlak bestraat, gaan soms bergop en zijn niet effectief en liggen ook aan de verkeerde kant van de weg. Een zeldzaam grote parottia struikboom wordt doorsneden bij de wortels zodat die halfdood gaat. Er zijn loopgeulen gegraven en Wormen uitgezaaid tegen de sterke stijging van het grondwaterpeil, dat de bodem uit spoot. Aangeplante gewassen sterven massaal, bomen die blijven staan komen onder water terecht, er zou een brug komen die niet kwam waardoor de aannemer eenzijdig besluit een brug die niet vervangen hoeft, te vervangen. Oh en een avontuurlijke glijbaan voor het peuterbadje wordt opgeleverd als geplastificeerde zwerfkei van spuitbeton. Er is zo veel mis gegaan, het was te veel om op te noemen. Het park ligt er nog steeds troosteloos bij en de kluchtigheid is nog niet afgelopen, getuige het kunstgras sportveld dat deze zomer in het 19e eeuwse Engelse landschapsstijl – park is aangelegd.

Deventer ontwerp

Fragment DO Deventer parkrenovatie

We kijken even naar dat definitief ontwerp200721-GDE01320-DO_ontwerp_presentatie-PR-02-C01-orgineel_2  en dat lijkt echt erg op die van het Oosterpark. Zelfs de cirkels rond de bomen. Er wordt ook in Deventer bewoners veel bloemen beloofd. En “het creëeren van openheid”. Dat klinkt herkenbaar. Zichtlijnen, dat was ook zo fraai. Dat betekende in 2015 zo veel als “bomen weg”, althans dat bleek in het Oosterpark zo te zijn. Er wordt ook een volkomen overbodige enorme houten vlonder gecreëerd. Ook dat de bewonersbrief niet gaat over de renovatie maar alleen over de bomenkap komt ons bekend voor. Voor een andere “padenstructuur”.

Wij hopen maar dat de raad van Deventer een iets kritischer houding aanneemt dan stadsdeel Oost. Heel moeilijk kan dat niet zijn. Voor de bewoners hebben we ook tips. Maak veel foto’s van hoe het nu nog is, van de verbouwing, inventariseer welke bomen er staan, documenteer dat. Het is bewijs. Bezint, eer ge begint.

Ter herinnering nog wat foto’s van de Oosterpark renovatie en enkele links. Op http://www.hersteloosterpark.nl/Piwigo/ vindt u er nog 3000.

Aanbestedingsnieuws:

Weekendspecial: Contract management veelzijdige waterglijbaan

Stichting Herstel Oosterpark

Rapport aanbesteding Verdubbeling Oosterpark

Vanavond Aanbieding Zwartboek Verdubbeling Oosterpark aan burgemeester Halsema

Renovatie van het Amsterdamse Oosterpark, een duurzame aanbesteding?
©ZaZ, 2016
Vlakke siergoot, Oosterpark ©Zaz 2019

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *