Architect en constructeur IKOC Noord-Scharwoude – Aanbestedingsnieuws

Architect en constructeur IKOC Noord-Scharwoude

Picture: Pixabay.com/Andremsantana

Horizon Zorgcentrum, Allente Onderwijs en Allente Opvang hebben in samenwerking met de gemeente Dijk en Waard het initiatief genomen om gezamenlijk een multifunctioneel integraal kind- en ouderencentrum (IKOC) te ontwikkelen. Een plek waar onderwijs, opvang, ouderenzorg en ouderenhuisvesting geïntegreerd worden gehuisvest. Het IKOC heeft daarmee een meerwaarde voor Noord-Scharwoude. Het IKOC dient een open leer- en leefgemeenschap te worden, waarin iedereen, van 0 tot 100, tot zijn recht komt, gezien wordt en aandacht krijgt. Op deze manier kan de nieuwe voorziening bijdragen aan het geluk van zowel kinderen als ouderen. De combinatie van de opvang en onderwijs met de ouderenzorg die Allente en Horizon samen biedt, geeft unieke mogelijkheden tot de kwalitatieve versterking van het samen leven, spelen en werken van jong en oud.
De ontwikkeling betreft de locatie van de voormalige Mariaschool aan de Tulpenstraat 2 te Noord-Scharwoude. De locatie is gesitueerd ten oosten van de Dorpsstraat ter hoogte van de kerk St. Jan de Doper en ten noorden van de voetbalvelden van LSVV. De school die nu op deze locatie staat, zal worden gesloopt ten behoeve van de nieuwbouw.
Ten behoeve van architectonische, bouwkundige en constructieve ontwerp- en advieswerkzaamheden is de aanbestedende dienst van plan één inschrijver te selecteren. Zij heeft hiertoe een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure uitgeschreven.

De behoefte voor het IKOC is op basis van eerdere studies vastgesteld. In het beoogde plan zal in basis worden voorzien in:
▪ 50 zorgappartementen met ondersteunende functies t.b.v. wonen en zorg (vallend onder de wet langdurige zorg);
▪ Onderwijsvoorziening voor 200 basisschoolleerlingen;
▪ Kinderopvang voor drie groepen c.q. drie lokalen.
Het totaal te realiseren programma bedraagt circa 7.100 m2 bvo. Binnen dit programma is het de bedoeling om een deel van de functies en ruimten te integreren in elkaar en gezamenlijk te gebruiken. Op dit moment wordt vormgegeven aan een programma van eisen voor de school en het woonzorggebouw. De nieuwbouw moet duurzaam ontwikkeld en gebruikt worden. Een frisse uitstraling en gebruik van veel daglicht zijn andere uitgangspunten. Uitgangspunt is ook dat het gebouw minimaal bijna energie neutraal wordt (BENG) en gestreefd wordt naar een hoge(re) mate van energiezuinigheid en circulariteit. Verder moet het toekomstbestendig en flexibel gebouwd worden, waarbij het gebouw in de toekomst ook voor andere functies gebruikt kan worden. Opdrachtgever en de toekomstige gebruikers zijn op zoek naar een bij haar organisaties en deze opgave passend architectenbureau en constructeur (één opdrachtnemer), welke in eerste instantie goed aansluit bij de benoemde eisen en criteria. Kennis en ervaring met de (ontwerp)uitdagingen en wet- en regelgeving die onderwijs en woningen voor langdurige zorg kenmerkt, zijn gevraagd. In de gunningsfase vragen wij de geselecteerde partijen nader in te gaan op de specifieke opgave en gerelateerde onderwerpen om zo te komen tot de selectie van de winnende inschrijver. Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure zal naar verwachting, en indien tot gunning wordt besloten, in augustus 2022 opdracht worden verstrekt zodat in september 2022 met de werkzaamheden kan worden gestart.

De aanbestedende dienst beoogt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV)’ één inschrijver te selecteren voor de uitvoering van de werkzaamheden. Het gunningscriterium wordt naar verwachting vormgegeven door de volgende sub-gunningscriteria (wijzigingen voorbehouden):
▪ Honorarium;
▪ Visie op de Opgave (geen ontwerp) inclusief toelichting en beoordeling middels presentatie;
─ Kind en Ouder onder één dak
─ Duurzaamheid (energiezuinig, circulariteit, flexibiliteit)
▪ Plan van Aanpak inclusief toelichting en beoordeling middels presentatie;
─ Samenwerking met opdrachtgever, begrip voor de opgave
─ Ontwerpen voor meerdere maatschappelijke partners
─ Ontwerpen binnen de kaders waaronder kostenbewust ontwerpen (investering en exploitatie)
Nadere informatie omtrent de exact te stellen eisen en de te beoordelen onderdelen in de gunningsfase worden aan de geselecteerde gegadigden kenbaar gemaakt.

Bron: Tenderned donderdag 24 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/253275

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *