Aanbesteding stedelijke Tankautospuiten voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding stedelijke Tankautospuiten voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord

De gemeenschapelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (onderdeel brandweer) heeft een aanbesteding geplaatst voor in elk geval 1 en waarschijnlijk meer Tankautospuiten. De huidige raamovereenkomst voor de levering van tankautospuiten voorziet in de levering van een 4×2 en 4×4 tankautospuit. Voor de stad ’s-Hertogenbosch is echter een kleinere tankautospuit 4×2
noodzakelijk die beter afgestemd is voor stedelijke gebruik. Voor de levering van deze Tankautospuit wenst de VRBN een partij te selecteren.

Het doel van deze aanbesteding is om één raamovereenkomst te sluiten met Opdrachtnemer voor de levering van tankautospuiten stedelijk 4×2. De contractduur van de Raamovereenkomst bedraagt vier (4) jaar en wordt stilzwijgend verlengd met maximaal 2 maal één jaar. Het betreft de gegarandeerde levering van één (1) tankautospuit, na gunning zal direct de opdracht tot levering worden geplaatst.

Indien de aanbestedende dienst er voor kiest de raamovereenkomst niet te verlengen wordt deze schriftelijk opgezegd, 3 maanden voor het verstrijken van de lopende contractperiode.
De onderhavige opdracht ziet toe op de aanschaf van tankautospuiten 4×2 stedelijke gebied met de cpv code 34144212-7. De aanbestedende dienst wenst de te leveren voertuigen ook op de juiste manier te onderhouden.

VRBN zal optioneel het jaarlijks onderhoud van de pomp en schuimbijmengsysteem van inschrijver afnemen gedurende de levensduur van de TS. Gunning van de Opdracht vindt plaats op basis van het gunningscriterium de beste prijskwaliteitverhouding (zie hoofdstuk 9).

©ZaZ 2019

Ontwikkelingen op het gebied van milieutechnische verbeteringen gaan snel. Op het moment van publicatie van deze aanbesteding is het niet in te schatten welke ontwikkelingen op ons af komen.
VRBN wil, daar waar mogelijk, meewerken aan het terugdringen van de belasting van het milieu. Geluids- en emissie reductie binnen haar wagenpark is hiervan een voorbeeld. Om deze redenen
behoudt de VRBN zich het recht voor om binnen de te sluiten Overeenkomst ook toekomstige (nu nog niet leverbare) nieuwe technieken, zoals alternatieve aandrijvingen, toe te staan. Wel dient in dat geval de bediening van het brandweer-technische gedeelte van het voertuig, voor zover als mogelijk, gelijk te zijn aan de eerder geleverde voertuigen. Dit om standaardisatie in bediening zoveel als mogelijk te borgen. Een en ander betekent dat het mogelijk is dat Opdrachtgever binnen de gesloten Overeenkomst (waarin waarschijnlijk sprake is van dieselmotor aangedreven voertuigen), daar waar Opdrachtnemer dit in zijn leveringsprogramma opneemt, in de toekomst overstapt op alternatief 11 aangedreven gedreven voertuigen. Het is in dat geval niet uit te sluiten dat er sprake zal zijn van een geheel ander onderstel (merk/type )

Bron:

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/223997;section=2

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *