Zuid-Holland start project emissievrij varen op waterstof – Aanbestedingsnieuws

Zuid-Holland start project emissievrij varen op waterstof

De pro­vin­cie Zuid-Hol­land lan­ceert sa­men met het Ha­ven­be­drijf Rot­ter­dam en ruim 40 part­ners een am­bi­ti­eus pro­ject voor emis­sie­vrije bin­nen­vaart en kust­vaart op wa­ter­stof. Dank­zij Con­dor H2 moe­ten in 2030 vijf­tig emis­sie­vrije sche­pen kun­nen va­ren, waar­mee een CO2-re­duc­tie van 100.000 ton per jaar ge­re­a­li­seerd kan wor­den.

Con­dor H2 zal wa­ter­stof­op­slag en brand­stof­cel­len met een bat­te­rij­pak­ket le­ve­ren op ba­sis van pay-per-use, zo­dat sche­pen emis­sie­vrij ge­maakt kun­nen wor­den met be­perk­te in­ves­te­rin­gen voor­af voor scheeps­ei­ge­na­ren. De wa­ter­stof wordt ge­le­verd in ‘tank­tai­ners’ die mak­ke­lijk aan boord ge­bracht en snel ge­wis­seld kun­nen wor­den, waar­mee ook lan­ge­re vaar­ten goed mo­ge­lijk blij­ven.

©Zaz 2015Om dit te re­a­li­se­ren brengt het pro­ject 6 ha­vens en meer dan 40 part­ners sa­men, ver­spreid over de hele waar­de­ke­ten van wa­ter­stof­le­ve­ran­ciers en dis­tri­bu­teurs tot tech­no­lo­gie­le­ve­ran­ciers en scheeps­ei­ge­na­ren. Het doel is om in 2025 de eer­ste sche­pen met het Con­dor H2-sys­teem op de rou­te te la­ten va­ren.

Het Con­dor H2 pro­ject maakt deel uit van het RH2I­NE-net­werk, een sa­men­wer­king tus­sen ha­vens, re­gi­o­na­le over­he­den en markt­par­tij­en langs de Rijn, van Bel­gië en Ne­der­land tot aan Zwit­ser­land. De stuur­groep van Con­dor H2 be­staat uit pro­vin­cie Zuid-Hol­land, Ha­ven­be­drijf Rot­ter­dam, Wa­ter­stof­Net en Ra­bo­bank. Het pro­ject wordt daar­naast on­der­steund door een reeks part­ners uit de in­du­strie en de scheep­vaart.

Bron: Zuid-Holland, 11 mi 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *