Zonnepark Meijewetering Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Zonnepark Meijewetering Utrecht

Foto: © Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Het perceel ten westen van de RWZI Leidsche Rijn is in eigendom van de gemeente Utrecht en wordt in ieder geval voor de komende 15 jaar door HDSR ( Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden )en Energie-U ( energiecoöperatie van Utrechtse bewoners) gehuurd voor de exploitatie van het zonnepark Meijewetering. Het voorlopig ontwerp van het zonnepark omvat 1044 zuidwest georiënteerde en 396 zuidoost georiënteerde panelen. Het totaal verwacht
vermogen bedraagt ca. 0,53 MWp. Met het zonnepark wil Energie-U door middel van de postcoderegeling (S
ubsidieregeling
Coöperatieve Energieopwekking SCE)
bewoners en bedrijven in de omgeving de gelegenheid bieden om zonnepanelen aan te schaffen. Energie-U heeft in de beginfase de samenwerking met HDSR gezocht om, in het geval van te weinig deelnemers, een deel van de installatie over te dragen aan HDSR. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de afspraak dat (minimaal) 504
panelen van het park eigendom van HDSR wordt en de rest van Energie-U. HDSR heeft als ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Het plaatsen van zonnepanelen draagt bij aan deze doelstelling. Het perceel fungeert in de huidige situatie als nutsleidingenstrook en buurtgroen. Omdat het perceel slechts ca 20 cm boven het oppervlaktewater ligt is het in de natte maanden minder /slecht toegankelijk met materieel. Onder het perceel zijn belangrijke grote transportleidingen van onder andere water, hoge druk gas en persriool aanwezig. De ligging van deze ondergrondse infrastructuur hebben het ontwerp van het zonnepark voornamelijk bepaald. De strook boven de water- en gasleidingen dient vrij te blijven van panelen en dient tijdens de realisatie of een calamiteit vrij te blijven van zware voertuigen. Voor het project is een omgevingsvergunning door de gemeente Utrecht verstrekt en is SDE+ subsidie verstrekt. Voor het deel van Energie-U is de postcoderoossubsidie (SCE) aangevraagd en verstrekt.

De opdracht bestaat uit twee deelprojecten:
Deelproject A: Installatie Energie –U bestaande uit 936 panelen
Deelproject B: Installatie HDSR bestaande uit 504 panelen.
Op de oostelijke helft van het perceel zijn 29 rekken met ieder 36 zonnepanelen ontworpen. De eerste 14 rijen vanaf de Proostwetering gezien, worden eigendom van HDSR. De overige en de 11 rekken met 36 panelen aan de westzijde worden eigendom van Energie-U. Een kwart van alle rekken met panelen op het perceel dienen, in een geval van calamiteit aan de aanwezige leidingen, binnen 24 uur verwijderd kunnen zijn. In verband met de aanwezige gas- en waterleidingen zijn door de
Gasunie en Waternet specifieke eisen aan de PV installatie en het plaatsen ervan gesteld. De exacte voorwaarden en maatvoering zijn in het Programma van Eisen met bijlagen omschreven.
Omdat de 2 installaties op hetzelfde perceel gerealiseerd dienen te worden en naadloos op elkaar aansluiten is het wenselijk om beide installaties door één partij te laten realiseren. Daarmee ontstaat schaalvoordeel waar beide eigenaren baat bij hebben. Geselecteerde gegadigden kunnen alleen op beide deelopdrachten inschrijven. Voor beide deelprojecten dient het Programma van Eisen en Voorlopig Ontwerp te worden uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp en vervolgens een Uitvoeringsgereed Ontwerp, de realisatie van het werk en het bedrijfsklaar opleveren van het zonnepark. Beheer, monitoring en onderhoud zal, na de onderhoudsperiode van 12 maanden na oplevering, bij derden worden belegd. Voor beide deelprojecten zal door derden een aparte installatiekast aan de Proostwetering worden geplaatst. Vanaf daar zal door derden een kabel worden gelegd naar de naastgelegen RWZI. Op deze opdracht zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV2012) van toepassing.

De overeenkomst betreft een éénmalige opdracht en wordt afgesloten voor de duur van de opdracht. De gevolgde procedure is de Europese niet-openbare procedure. Het gunningscriterium is beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).
De te hanteren kwaliteitscriteria en hun relatieve gewicht zullen worden omschreven in de inschrijfleidraad.

Bron: Tenderned vrijdag 18 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238621

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *