Woningbouw Slochterenlaan-Zuid Bussum – Aanbestedingsnieuws

Woningbouw Slochterenlaan-Zuid Bussum

De Emmalocaties in Het Spiegel in Bussum, waar de Slochterenlaan Zuid locatie onderdeel van uitmaakt, krijgen een nieuwe invulling. De gemeente onderzocht samen met een gevarieerde groep betrokkenen (vooral bewoners, maar ook andere belangstellenden) hoe de Emmalocaties het beste ontwikkeld kunnen worden. Een Ontwikkelteam heeft een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) opgesteld met concrete eisen en ambities waaraan de ontwikkeling van de Emmalocaties moet voldoen.

De locatie aan de Slochterenlaan Zuid is aangewezen voor de bouw van maximaal 1.590 m2 bvo appartementen ten behoeve van wonen met zorg en eventueel gezamenlijke voorzieningen, die dan eventueel ook voor de buurt zijn. De locatie is niet bedoeld voor een gesloten instelling of gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Wel valt te denken aan niet overlast gevende vormen van: begeleid wonen met bijvoorbeeld een ambulante begeleidingsvorm, beschermd wonen of een
woongroep met een zorgvraag. De opzet van de woonzorgvorm is gericht op onderlinge interactie tussen bewoners en interactie met de buurt en ondersteunt de onderlinge contacten van de bewoners met de buurt en vice versa. Aan het potentiële woonzorginitiatief wordt gevraagd hoe dat concreet wordt ingevuld. De woningen worden gerealiseerd en geëxploiteerd in het sociale huursegment voor een periode van tenminste 25 jaar. Tenminste de eerste 15 jaar daarvan bovendien ten behoeve van wonen met zorg.

De aanbestedende dienst wil één partij contracteren die deze locatie voor eigen rekening en risico ontwikkelt. De locatie wordt geleverd ‘as is’, wat betekent dat de ontwikkelende partij verantwoordelijk is voor het bouwrijp maken van het terrein, de ontwikkeling van het woningbouwprogramma en het woonrijp maken. De aanbestedende dienst wil een Koop- en Realisatieovereenkomst (KRO) afsluiten. Hierin zijn de voorwaarden voor de aankoop van de grond en de realisatie opgenomen. De KRO wordt direct na de aanbesteding ondertekend.
Aanbestedende dienst volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. De procedure bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Selectiefase: aanmelden, beoordelen aanmeldingen en selecteren;
2. Inschrijvingsfase: inschrijven door Gegadigden;
3. Gunningsfase: beoordelen inschrijvingen en gunnen.

Bron: Tenderned woensdag 5 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/338602

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 6 juni 2024

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *