Wie bouwt 65 flexwoningen aan de Spoorweg in Hulst – Aanbestedingsnieuws

Wie bouwt 65 flexwoningen aan de Spoorweg in Hulst

Foto: Purmerend.nl

De instroom van het aantal vluchtelingen in Nederland is hoog. Aan alle gemeenten in Nederland is de vraag gesteld om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en op zoek te gaan naar geschikte opvanglocaties voor onder andere asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne. De gemeente Hulst heeft met de andere Zeeuwse gemeenten de intentie uitgesproken om gezamenlijk voor voldoende opvangplaatsen voor asielzoekers te zorgen. De gemeente vangt op dit
moment circa 35 asielzoekers op in de crisisnoodopvang in Reynaertland in Hulst. Deze locatie is echter niet (langer) passend. Voor deze doelgroep wordt in samenspraak met het COA naar andere huisvesting gezocht.

Daarnaast heeft de gemeente Hulst een inspanningsverplichting voor het opvangen van ontheemden uit Oekraïne per 1 februari 2024. Op dit moment verblijven circa 130 Oekraïners in de gemeente Hulst. De gemeente beoogt met deze opdracht ook voor hen te voorzien in een geschikte woonoplossing. Met het oog op opvang van deze doelgroepen heeft de gemeente Hulst een perceel aangekocht aan de Spoorweg in Hulst, kadastraal bekend: gemeente Hulst, sectie M nummer 302, groot 13.160 m2. De gemeente wil op deze locatie maximaal 250 personen opvangen, door middel van tijdelijke huisvesting voor een periode van maximaal vijftien jaar. De huisvesting dient plaats te vinden in 65 flexwoningen, die afhankelijk van de doelgroep en/of de bewonerssamenstelling eenvoudig aanpasbaar dienen te zijn. Op de locatie zullen tevens een aantal gemeenschappelijke voorzieningen dienen te worden gerealiseerd, zoals een kantoor en/of ontmoetingsruimte. Voorts dient op de locatie de buitenruimte te worden gerealiseerd (inclusief groeninrichting en verlichting). De flexwoningen dienen te worden ontsloten naar de openbare weg, waarbij de locatie dient te worden voorzien van voldoende parkeerplaatsen en fietsenstalling(en). De gemeente heeft de wens om regie te houden ten aanzien van de duur en het aantal te huisvesten
personen en zij wenst de eigendom van de grond te behouden gedurende de gehele periode. De gemeente behoudt zich het recht voor, om de flexwoningen te vervreemden en/of de verhuur en/of exploitatie door derden te laten verrichten (zoals bijvoorbeeld aan of door een woningcorporatie). Opdrachtnemer is onverminderd haar verplichtingen m.b.t. het beheer en onderhoud van de flexwoningen, gehouden om aan een eventuele overdracht van (een deel van) de overeenkomst medewerking te verlenen.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit:
1. Ontwerp flexwoningen en de inrichting van het terrein;
2. Aanvraag omgevingsvergunning 2e fase;
3. Bouwrijp maken van het terrein;
4. Realisatie van 65 flexwoningen met gemeenschappelijke voorzieningen;
5. Woonrijp maken;
6. Beheer en onderhoud van deze flexwoningen en gemeenschappelijke voorzieningen, gedurende maximaal 15 jaar, waartoe in elk geval behoort:
o technisch en facilitair beheer: borgen dat de gerealiseerde flexwoningen en voorzieningen technisch voldoen;
o het uitvoeren van bouwkundige aanpassingen;
o periodiek schoonmaken / schoonhouden van de buitenzijde van de flexwoningen en van gemeenschappelijke gebouwen.

Deze opdracht betreft een design, build en maintain (DBM) overeenkomst. In de gunningsfase wordt een concept-overeenkomst bijgesloten. In deze overeenkomst en het daarbij behorende Programma van Eisen zullen voorschriften worden opgenomen waaraan de te realiseren flexwoningen en de terreininrichting (ten minste) moeten voldoen. Tevens zullen hierin de eisen m.b.t. het beheer en onderhoud worden vermeld.
De looptijd van de overeenkomst (en meer in het bijzonder het beheer en onderhoud) bedraagt maximaal 15 jaar. Deze looptijd houdt verband met de maximale termijn die geldt voor tijdelijke bouwwerken.

De aanbesteder volgt met deze aanbesteding een Europese niet-openbare procedure. De niet-openbare procedure betreft een procedure in twee fases. Dit biedt de mogelijkheid om de aanbestedingsprocedure al te starten en geschikte gegadigden te selecteren, terwijl de aanbesteder de selectiefase tevens gebruikt om de aanbestedingsdocumenten die in de gunningsfase zullen worden gedeeld, op te stellen. Aanbesteder is van plan in de selectiefase maximaal vijf gegadigden aan te wijzen.

Bron: Tenderned dinsdag 4 juni 2024https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/338214

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 5 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *