WFRL-11-19782 Damliggers Wetterskip Fryslân – Aanbestedingsnieuws

WFRL-11-19782 Damliggers Wetterskip Fryslân

Met deze Europese aanbesteding wenst Wetterskip Fryslân één partij te selecteren die op basis van een raamovereenkomst voor de levering van:

  • gewapende betonnen platen (cconform tekening WFRL-11-10001) ter opsluiting van rij- of schouwdammen in watergangen en langs boezemkaden.
  • gewapende betonnen platen (cconform tekening WFRL-11-19782) ten behoeve van peilbeheer (peilscheidingsdammen en stuwplaten) in watergangen.

Jaarlijks is onderhoud aan rijdammen noodzakelijk. Rijdammen of schouwdammen worden gebruikt om ongehinderd toegang te krijgen tot hoofdwatergangen en waterkeringen. Peilscheidingsdammen en stuwplaten hebben een belangrijke functie bij het peilbeheer. Gemiddeld worden per jaar door Wetterskip Fryslân een wisselend aantal rijdammen, peilscheidingsdammen en
stuwplaten onderhouden c.q. vernieuwd. Voor de continuering van een goede toegang tot hoofdwatergangen en waterkeringen en het kunnen handhaven van vastgestelde peilen is inkoop van Damliggers door middel van een raamovereenkomst nodig.

De raamovereenkomst heeft een looptijd van drie  jaar met een optie tot verlenging, onder dezelfde condities en voorwaarden, van maximaal één jaar. De reden dat er gekozen is voor het aanbesteden van een raamovereenkomst is gelegen in het feit dat het hier routinematige (herhalings)inkopen betreft waarbij de totale in te kopen hoeveelheid nog onzeker is.

Er wordt gegund op basis van de laagste prijs, de reden hiervoor is:
– Het gevraagde is in sterke mate gestandaardiseerd in de markt verkrijgbaar
– Grote verschillen in kwaliteit zijn niet te verwachten
– De inhoud en omvang van de opdracht zijn eenduidig vast te stellen.
Uitgangspunt bij deze aanbesteding is dat opdrachtgever naar een zo (kosten)efficiënt mogelijke uitvoering van de opdracht streeft.
De geraamde waarde bedraagt circa €100.000,- excl. btw per jaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *